mBank: 512,33 mln zł zysku netto w I kw. 2022 r.

mBank: 512,33 mln zł zysku netto w I kw. 2022 r.
Fot. mBank
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zysk netto grupy mBanku w pierwszym kwartale 2022 roku wzrósł do 512,3 mln zł z 317,1 mln zł rok wcześniej. W I kwartale 2022 roku zarówno dochody, jak i koszty wzrosły w porównaniu do poprzedniego kwartału, podał bank w raporcie.

Zysk brutto wypracowany przez Grupę mBanku w I kwartale 2022 roku wyniósł 713,6 mln, zaś zysk netto przypadający na akcjonariuszy mBanku osiągnął 512,3 mln zł w porównaniu do straty w wysokości -1 631,1 mln zł w IV kwartale 2021 roku.

– czytamy w raporcie.

Czytaj także: mBank: składka na fundusz restrukturyzacji BFG wynosi 182,99 mln zł w 2022 r. >>>

Głównymi czynnikami determinującymi wynik grupy w I kwartale 2022 roku były:

* Wyższe dochody na poziomie 2 178,6 mln zł, tj. +34,4% w porównaniu do poprzedniego kwartału, dzięki wzrostowi wyniku z tytułu odsetek, opłat i prowizji oraz z działalności handlowej.

* Wyższe koszty działalności (łącznie z amortyzacją) w porównaniu do poprzedniego kwartału na poziomie 843,9 mln zł, m.in. ze względu na zaksięgowanie rocznej składki na Fundusz Przymusowej Restrukturyzacji Bankowego Funduszy Gwarancyjnego.

* Spadek kosztów ryzyka (suma utraty wartości z tytułu aktywów finansowych niewycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy oraz zysków lub strat z tytułu kredytów i pożyczek wyznaczonych jako wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy) do poziomu 268,5 mln zł, czyli 89 punktów bazowych w porównaniu do 98 punktów bazowych kwartał wcześniej.

* Koszty ryzyka prawnego związanego z kredytami walutowymi, poniesione w I kwartale 2022 roku, wyniosły 192,8 mln zł.

* Niższy podatek od pozycji bilansowych grupy względem IV kwartału 2021 roku w wysokości 159,8 mln zł.

* Wzrost zysku netto głównego biznesu (rozumianego jako Grupa mBanku bez wyników segmentu Walutowe Kredyty Hipoteczne) o 77,5% w porównaniu do IV kwartału 2021 roku, ROE netto na poziomie 23,7%.

* Kontynuacja wzrostu organicznego i ekspansji biznesowej przejawiająca się we:

– wzroście bazy klientów detalicznych do 5 543,1 tys. (+29,3 tys. klientów w porównaniu do końca 2021 roku),

– wzroście liczby klientów korporacyjnych do poziomu 31 898 klientów (+583 klientów w porównaniu z końcem 2021 roku), wymieniono w informacji.

Wynik z tytułu odsetek

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1 499,34 mln zł wobec 946,9 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 597,99 mln zł wobec 468,06 mln zł rok wcześniej.

Wskaźnik koszty/ dochody

Wskaźnik koszty/ dochody (C/I) grupy wyniósł w I kw. br. 38,7% wobec 36,7% kwartał wcześniej, ROE netto sięgnął odpowiednio: 15% wobec -42,5%, a ROA netto: 1% wobec -3,1%.

„Poziom wskaźników kapitałowych Grupy mBanku w I kwartale 2022 roku obniżył się w porównaniu do końca 2021 roku. Łączny współczynnik kapitałowy na koniec marca 2022 roku wyniósł 15,9%, a współczynnik kapitału podstawowego Tier I 13,5%. W omawianym okresie nastąpił spadek funduszy własnych, spowodowany ujemną wyceną aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody, uwzględnieniem odpisów netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek za I kwartał 2022 roku oraz uwzględnieniem wpływu przekroczenia progu, o którym mowa w art. 49 Rozporządzenia CRR” – czytamy dalej.

Aktywa

Aktywa razem banku wyniosły 204,91 mld zł na koniec I kw. 2022 r. wobec 199,54 mld zł na koniec 2021 r.

„Wartość kredytów i pożyczek netto na koniec I kwartału 2022 roku wyniosła 123 443,6 mln zł i była wyższa w stosunku do końca poprzedniego kwartału o 5 388,7 mln zł, tj. 4,6%. Wartość kredytów brutto udzielonych klientom korporacyjnym wzrosła kwartalnie do 51 480,2 mln zł, czyli o 3 644,2 mln zł, tj. 7,6%. Wolumen kredytów udzielonych klientom indywidualnym wzrósł wobec stanu na koniec grudnia 2021 roku o 1 877,5 mln zł, tj. 2,6% i wyniósł 75 121,5 mln zł” – napisano w raporcie.

Marża odsetkowa

Marża odsetkowa w I kw. br. wyniosła 3,2% wobec 2,4% kwartał wcześniej. Wskaźnik NPL nie zmienił się wobec poprzedniego kwartału i wyniósł 3,9%.

„W I kwartale 2022 roku zobowiązania wobec klientów wzrosły w stosunku do końca ubiegłego kwartału o 4 808,1 mln zł, tj. 3%. Zobowiązania wobec klientów korporacyjnych zwiększyły się o 5 934,1 mln zł, tj. 12,7% w ujęciu kwartalnym i na koniec marca 2022 roku wyniosły 52 782,7 mln zł. Zobowiązania wobec klientów indywidualnych spadły w omawianym okresie o 1 272,6 mln zł, tj. 1,1% w stosunku do poprzedniego kwartału i wyniosły 111 173,6 mln zł. W konsekwencji wskaźnik Kredyty/depozyty wzrósł do 74,9% w porównaniu do 73,8% na koniec 2021 roku” – czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2022 r. wyniósł 514,11 mln zł wobec 315,09 mln zł zysku rok wcześniej.

Więcej spraw sądowych dotyczących kredytów frankowych

Liczba indywidualnych postępowań sądowych wszczętych przeciwko mBankowi przez jego klientów w związku z umowami kredytowymi w CHF wzrosła do 14 705 na koniec marca br. z 13 373 postępowań na koniec ub.r., zaś łączna wartość roszczeń – odpowiednio do 4 104,6 mln zł z 3 506,5 mln zł, podał bank.

„W ramach pozwów indywidualnych 14 419 postępowań (31 grudnia 2021 roku: 13 036 postępowań) o łącznej wartości roszczeń wynoszącej 4 099 mln zł (31 grudnia 2021 roku: 3 499,9 mln zł) dotyczyło klauzul waloryzacyjnych i zawierało roszczenia dotyczące orzeczenia częściowej bezskuteczności lub częściowej nieważności umów kredytowych, tj. pod względem postanowień dotyczących waloryzacji, lub orzeczenia, że umowy te są nieważne w całości” – czytamy w raporcie kwartalnym.

Na dzień 31 marca 2022 roku mBank otrzymał 728 prawomocnych orzeczeń w sprawach indywidualnych (31 grudnia 2021 roku: 473 prawomocne orzeczenia), z tego 86 rozstrzygnięć było korzystne dla banku, a 642 rozstrzygnięcia były niekorzystne (31 grudnia 2021 roku: 82 rozstrzygnięcia korzystne oraz 391 niekorzystnych), podano także.

„Jednocześnie na dzień 31 marca 2022 roku 191 postępowań przed sądami drugiej instancji pozostawało zawieszone z uwagi na zagadnienia prawne skierowane do Sądu Najwyższego i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). Od niekorzystnych dla banku prawomocnych wyroków bank wnosi skargi kasacyjne do Sądu Najwyższego. Niekorzystne wyroki zostały wydane w oparciu o te same sytuacje faktyczne, które w przeszłości skutkowały odmiennymi orzeczeniami. Około 76% niekorzystnych wyroków doprowadziło do unieważnienia umowy kredytowej, pozostałe do konwersji umowy na PLN + LIBOR / WIBOR oraz zastąpienia klauzuli kursowej średnim kursem NBP” – czytamy dalej.

Pozew zbiorowy dotyczący klauzul waloryzacyjnych

Przeciwko mBankowi toczy się również pozew zbiorowy dotyczący klauzul waloryzacyjnych. Pozew ten został złożony w Sądzie Okręgowym w Łodzi 4 kwietnia 2016 roku przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów reprezentujący grupę 390 osób – klientów bankowości detalicznej, którzy zawarli umowy kredytów hipotecznych waloryzowane kursem CHF, przypomniano także.

„Wartość bilansowa kredytów hipotecznych i mieszkaniowych udzielonych klientom indywidualnym w CHF na dzień 31 marca 2022 roku wyniosła 8,8 mld zł (tj. 1,9 mld CHF), w porównaniu do 9,1 mld zł (tj. 2 mld CHF) na koniec 2021 roku. Ponadto wartość portfela kredytów udzielonych w CHF osobom fizycznym, które zostały już całkowicie spłacone na dzień 31 marca 2022 roku, z uwzględnieniem kursu walutowego z dnia uruchomienia poszczególnych transz kredytów, wyniosła 6,7 mld zł (31 grudnia 2021 roku: 6,6 mld zł)” – napisano też w materiale.

Ugody mBanku z frankowiczami

Pierwsza faza pilotażu ugód mBanku w sprawie kredytów CHF zakończyła się w I kwartale 2022 roku z wynikiem około 8 proc. zawartych ugód – poinformował w środę bank. Bank w I kwartale kontynuował pilotaż programu ugód i zaoferował je kolejnej grupie klientów.

„Pierwsza faza pilotażu zakończyła się w I kwartale 2022 roku z wynikiem około 8 proc. zawartych ugód. W trakcie trwania pilotażu ugód bank zaobserwował czynniki zewnętrzne, które mogły mieć wpływ na jego rezultaty oraz decyzje klientów. Były to m.in.: niepewność dotycząca traktowania podatkowego zawartych ugód, rosnący kurs franka szwajcarskiego, rosnący poziom stóp procentowych w Polsce i co za tym idzie rosnący koszt kredytów w PLN oraz niepewność ekonomiczna związana z wojną w Ukrainie” – napisał bank w raporcie.

Bank dodał, że w I kwartale 2022 roku kontynuował pilotaż programu ugód i zaoferował je kolejnej grupie klientów (około 1,5 tys. kontraktów).

W grudniu 2021 r. bank rozpoczął pilotaż programu ugód dla kredytobiorców, którzy posiadają aktywny kredyt indeksowany do CHF. Zakończenie pilotażu planowane jest na koniec I kwartału 2022 roku. Po jego zakończeniu bank ma podjąć decyzję o tym czy, kiedy i na jakich warunkach przedstawi propozycję ugód pozostałym kredytobiorcom.

Oferta została skierowana do 1.278 aktywnych umów, co w ocenie mBanku stanowiło reprezentatywną próbę całego portfela aktywnych kredytów indeksowanych do CHF.

Bank podał, że maksymalny, hipotetyczny koszt programu wyniósłby 2,89 mld zł, przy założeniu, że program zostałby zaoferowany wszystkim klientom z aktywnymi kredytami i wszyscy ci klienci zaakceptowaliby warunki.

W sektorze wzrosną koszty depozytów

mBank ocenia, że ogólna jakość jego aktywów nie powinna ulec istotnemu pogorszeniu, ale zmieniające się otoczenie makroekonomiczne i sytuacja geopolityczna mogą wpłynąć na sytuację finansową kredytobiorców. Bank spodziewa się stopniowego wzrostu kosztów depozytów w sektorze – podał bank w prezentacji.

mBank podał, że widoczna presja płacowa i inflacja będą oddziaływać na koszty operacyjne, a trwający cykl podwyżek stóp procentowych przekładać się będzie na poprawę marży i możliwe zwiększenie przychodów odsetkowych.

mBank ocenia, że środowisko operacyjne dla banków pozostaje trudne pomimo zacieśniania polityki pieniężnej.

„Wyniki mBanku w I kw. silne, wsparte także niższą efektywną stopą podatkową”

Analitycy oceniają, że mBank pokazał silne wyniki, a wpływ na przebicie konsensusu miała także niższa efektywna stopa podatkowa.

MARTA CZAJKOWSKA-BAŁDYGA, IPOPEMA:

„Największe zaskoczenie jest na efektywnej stopie podatkowej – 80 mln zł dodatkowego zysku netto w porównaniu do oczekiwań bank zawdzięcza niższemu podatkowi dochodowemu.

Wyniki generalnie są dosyć silne. Przychodowo wynik odsetkowy jest zgodny z dynamikami rynkowymi, wynik z prowizji zaskoczył na plus, głównie na linii przychodów z kont i transferów. Zakładam, że dotyczyło to segmentu korporacyjnego i opłat za wysokie salda w tym segmencie.

Bank pokazał wyższe koszty operacyjne, pewne zakończenie in minus jest na kosztach osobowych, ale wzrosło też 2 proc. kdk zatrudnienie w grupie.

Bank miał wyższe od oczekiwań koszty ryzyka, spowodowane głównie wyższymi kosztami ryzyka w segmencie detalicznym.

Wydaje się, że dosyć istotne pobicie wyniku i dobre przychody mogą dzisiaj nieco wspomóc kurs banku, który ostatnio był pod sporą presją”.

mBank należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW w 1992 roku. Aktywa razem banku wyniosły 199,54 mld zł na koniec 2021 r.

Źródło: mBank, ISBnews, PAP BIZNES