mBank: 229,71 mln zł zysku netto w II kw. 2022 roku; mocno poniżej oczekiwań

mBank: 229,71 mln zł zysku netto w II kw. 2022 roku; mocno poniżej oczekiwań
Fot. stock.adobe.com/Jakub
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zysk netto grupy mBanku w drugim kwartale 2022 roku wzrósł do 229,7 mln zł z 108,7 mln zł rok wcześniej.

Zysk mBanku okazał się 35 proc. poniżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 354,7 mln zł.

Czytaj także: Cezary Stypułkowski, prezes mBanku: największym ryzykiem dla sektora bankowego w Polsce jest nieprzewidywalność >>>

Oczekiwania biur maklerskich co do zysku netto za II kwartał wahały się od 299,8 mln zł do 388 mln zł.

Wynik z tytułu odsetek

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1688,37 mln zł wobec 961,54 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 555,35 mln zł wobec 452,57 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem mBanku

Aktywa razem banku wyniosły 204,4 mld zł na koniec II kw. 2022 r. wobec 199,54 mld zł na koniec 2021 r. 

W I poł. 2022 r. bank miał 742,04 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 425,81 mln zł zysku rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2022 r. wyniósł 731,3 mln zł wobec 398,03 mln zł zysku rok wcześniej.

Czytaj także: Prezes mBanku Cezary Stypułkowski: nadchodzą turbulentne czasy >>>

W I półroczu 2022 roku Grupa mBanku wypracowała dochody w wysokości 4 333,4 mln zł w porównaniu z 2 981,6 mln zł przed rokiem, co oznacza wzrost o 1 351,9 mln zł, tj. 45,3%. W tym okresie nastąpiła znacząca poprawa wyniku z tytułu odsetek oraz z tytułu opłat i prowizji.

–  czytamy w sprawozdaniu zarządu.

„W I półroczu 2022 roku kredyty i pożyczki netto udzielone klientom zwiększyły się o 8 520,8 mln zł, tj. 7,2%. Wartość zobowiązań wobec klientów w ciągu I półrocza 2022 roku zwiększyła się o 4 078,5 mln zł, tj. 2,6%. W konsekwencji, wskaźnik kredytów do depozytów ukształtował się na poziomie 77,2% wobec 73,8% na koniec 2021 roku oraz 74,2% na dzień 30 czerwca 2021 roku” – czytamy również.

Wskaźnik ROE

Wskaźnik ROE brutto ukształtował się w I poł. 2022 na poziomie 19,3% (wobec 8,9% w I półroczu 2021 roku), zaś ROE netto na poziomie 10,9% (wobec 5,1% w I półroczu 2021 roku).

Łączny współczynnik kapitałowy osiągnął wartość 16,4% wobec 16,6% na koniec 2021 roku i 17,6% na koniec czerwca 2021 roku. Współczynnik kapitału podstawowego Tier I wyniósł 13,9% wobec 14,2% na koniec 2021 roku i 15,2% na koniec czerwca 2021 roku. Jak wyjaśnia bank spadek współczynników kapitałowych miał związek ze zmniejszeniem funduszy własnych w tym okresie.

Kredyty i pożyczki brutto

W I półroczu 2022 roku kredyty i pożyczki brutto udzielone klientom indywidualnym zwiększyły się o 2 578,4 mln zł, tj. 3,5%. Kredyty hipoteczne i mieszkaniowe brutto udzielone osobom fizycznym wzrosły o 3,8% w porównaniu do stanu na 31 grudnia 2021 roku. W omawianym okresie zaobserwowaliśmy spadek sprzedaży nowych kredytów hipotecznych.

„Na dzień 30 czerwca 2022 roku, wśród kredytów i pożyczek (brutto) udzielonych klientom, udział należności z utratą wartości (NPL) spadł nieznacznie do poziomu 3,8% z 3,9% na koniec grudnia 2021 roku” – czytamy w sprawozdaniu.

Rezerwy (rozumiane jako koszty ryzyka kredytowego, czyli rezerwy na kredyty i pożyczki wyceniane w zamortyzowanym koszcie oraz korekta wyceny wartości godziwej kredytów wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy) utworzone na należności od klientów wzrosły z 3 346,7 mln zł na koniec grudnia 2021 roku do 3 521,2 mln zł na koniec czerwca 2022 rok, poinformował bank.

Wg mBanku potencjał poprawy marży odsetkowej wyczerpany

mBank ocenia, że potencjał poprawy marży odsetkowej (NIM) jest wyczerpany, ogólna jakość aktywów nie powinna ulec istotnemu pogorszeniu dzięki ostrożnemu podejściu do udzielania kredytów – podał w środę bank w prezentacji.

Bank ocenia, że środowisko operacyjne dla banków stało się trudne i coraz bardziej nieprzewidywalne.

mBank podał, że wakacje kredytowe będą miały negatywny wpływ na jego przychody odsetkowe.

Spodziewa się trendu wzrostowego wyniku prowizyjnego dzięki rosnącej bazie klientów i transakcyjności oraz poszerzaniu oferty produktów inwestycyjnych. Liczy na efekty dostosowań wprowadzonych w tabeli opłat i prowizji.

Na koszty operacyjne oddziaływać będzie presja płacowa i inflacja.

mBank ocenia, że zmieniające się otoczenie makroekonomiczne i sytuacja geopolityczna mogą wpłynąć na sytuację finansową kredytobiorców.

mBank podał, że wzmocnienie Funduszu Wsparcia Kredytobiorców obciąży wynik grupy w III kwartale 2022 r. w wysokości do 154 mln zł.

Liczba spraw sądowych dotyczących kredytów frankowych wzrosła do 15 959 na koniec czerwca

Liczba spraw sądowych wytoczonych przez klientów mBanku dotyczących kredytów w CHF wzrosła do 15 959 na koniec czerwca wobec 13 373 na koniec ubiegłego roku, podał bank w sprawozdaniu półrocznym. Łączna wartość roszczeń w tych sprawach  wyniosła 4 697,3 mln zł.

„Na dzień 30 czerwca 2022 roku toczyło się 15 959 indywidualnych postępowań sądowych (31 grudnia 2021 roku: 13 373 postępowań) wszczętych przeciwko bankowi przez jego klientów w związku z umowami kredytowymi w CHF, o łącznej wartości roszczeń wynoszącej 4 697,3 mln zł (31 grudnia 2021 roku: 3 506,5 mln zł)” – czytamy w raporcie.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku mBank otrzymał 1 049 prawomocnych orzeczeń w sprawach indywidualnych (31 grudnia 2021 roku: 473 prawomocne orzeczenia), z tego 89 rozstrzygnięć było korzystnych dla banku, a 960 rozstrzygnięć było niekorzystnych (31 grudnia 2021 roku: 82 rozstrzygnięcia korzystne oraz 391 niekorzystnych), podano.

mBank przypomniał, że w grudniu 2021 rozpoczął pilotaż programu ugód dla kredytobiorców, którzy posiadają aktywny kredyt indeksowany do CHF, którego pierwsza faza zakończyła się w marcu 2022 r. z wynikiem ok. 8% zawartych ugód (oferta była skierowana do 1287 kredytobiorców. Druga faza, skierowana do ok. 1,8 tys. klientów zakończyła się w II kw. wynikiem 11% ugód.

Maksymalny, hipotetyczny koszt programu wyniósłby 2,98 mld zł (31 grudnia 2021: 2,97 mld zł), przy założeniu, że program zostałby zaoferowany wszystkim klientom z aktywnymi kredytami i wszyscy ci klienci zaakceptowaliby zaoferowane warunki, podał bank.

Wartość bilansowa kredytów hipotecznych i mieszkaniowych udzielonych osobom fizycznym w CHF na dzień 30 czerwca 2022 roku wyniosła 8,7 mld zł (tj. 1,8 mld CHF), w porównaniu do 9,1 mld zł (tj. 2,0 mld CHF) na koniec 2021 roku, wskazano też w sprawozdaniu finansowym.

Wartość portfela kredytów udzielonych w CHF osobom fizycznym, które zostały już całkowicie spłacone na dzień 30 czerwca 2022 roku, z uwzględnieniem kursu walutowego z dnia uruchomienia poszczególnych transz kredytów, wyniosła 6,9 mld zł (31 grudnia 2021 roku: 6,6 mld zł).

mBank szacuje łączny wpływ ryzyka prawnego związanego ze sprawami sądowymi dotyczącymi klauzul indeksacyjnych w kredytach hipotecznych i mieszkaniowych we frankach szwajcarskich wyniósł 4 407,47 mln zł na koniec I poł 2022 r wobec 4 133,57 mln zł na koniec 2021 r.

Jakość portfela kredytowego

mBank podtrzymuje cel poziomu kosztów ryzyka na poziomie około 80 pb., w krótkim i średnim okresie bank nie spodziewa się istotnego pogorszenia jakości portfela kredytowego w segmencie korporacji. mBank obserwuje zwiększoną skłonność klientów do przyspieszonych spłat kredytów – poinformowali przedstawiciele banku.

„Nie zmieniamy tego celu, natomiast nieprzewidywalność otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego powoduje, że wiarygodne prognozowanie jest w tym roku dużo trudniejsze niż kiedykolwiek wcześniej” – powiedział wiceprezes banku Marek Lusztyn.

Lusztyn poinformował, że w segmencie kredytów dla przedsiębiorstw bank spodziewa się lekkiego wzrostu portfela w drugiej połowie 2022 roku i w 2023 roku, ale dynamika wzrostu powinna być słabsza.

„Zarówno dla mBanku jak i dla sektora mamy perspektywę lekko negatywną jeśli chodzi o jakość portfela kredytowego z uwagi na to, że z jednej strony zmienia się podejście banków do udzielania nowych kredytów, a z drugiej strony zmieniające się otoczenie makroekonomiczne – rosnące stopy, ceny energii, ale też sytuacja geopolityczna – może wpłynąć i to raczej negatywnie na sytuację kredytobiorców, zwłaszcza korporacyjnych” – powiedział Lusztyn.

Poinformował, że w krótkim i średnim okresie bank nie spodziewa się istotnego pogorszenia jakości korporacyjnego portfela kredytowego.

„Na ten moment nie ma istotnych sygnałów pogarszania się jakości tego portfela” – powiedział Lusztyn.

Prezes banku Cezary Stypułkowski podał, że bank obserwuje większą skłonność klientów do przyspieszonych spłat kredytów.

Wakacje kredytowe w mBanku

mBank obserwuje duże zainteresowanie programem wakacji kredytowych, nie widzi powodów, by zmieniać szacowany wcześniej poziom partycypacji na poziomie 60-80 proc – poinformował także Marek Lusztyn.

„Na ten moment nie widzimy powodów, by te szacunki w którąkolwiek stronę zmieniać. Zainteresowane klientów pierwszych dniach było bardzo duże” – powiedział Lusztyn.

Podał, że bank obserwuje wzrost zainteresowania Funduszem Wsparcia Kredytobiorców. W I półroczu bank miał około 200 wniosków klientów w tej sprawie, podczas gdy rok wcześniej były to pojedyncze wnioski.

mBank szacował negatywny wpływ wakacji kredytowych na wynik brutto w III kwartale w przedziale 1-1,4 mld zł. Bank spodziewa się, że wynik netto grupy w tym okresie będzie ujemny

Bank informował, że przedział szacunku negatywnego wpływu wakacji kredytowych był oparty na szacowanej partycypacji pomiędzy 60 proc. a 80 proc. obecnie zakładanych uprawnionych kredytobiorców.

mBank należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW w 1992 roku. Aktywa razem banku wyniosły 199,54 mld zł na koniec 2021 r.

Źródło: ISBnews, PAP BIZNES