mBank: 1631,12 mln zł straty netto w IV kw. 2021 roku; na wyniku ciążą zwłaszcza kredyty frankowe

mBank: 1631,12 mln zł straty netto w IV kw. 2021 roku; na wyniku ciążą zwłaszcza kredyty frankowe
Fot. stock.adobe.com/Tomasz Warszewski
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
mBank odnotował 1 631,12 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2021 r. wobec 174,68 mln zł straty rok wcześniej, podał bank w raporcie.

„Strata netto przypadająca na akcjonariuszy mBanku w IV kwartale 2021 roku wyniosła 1 631,1 mln zł w stosunku do zysku netto w wysokości 26,6 mln zł w III kwartale. Jednocześnie zysk brutto głównego biznesu (rozumianego jako Grupa mBanku bez wyników segmentu Walutowe Kredyty Hipoteczne) wyniósł 591,8 mln zł i wzrósł o 8,4% w porównaniu do III kwartału 2021 roku” – czytamy w raporcie.

Wynik z tytułu odsetek

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1 190,77 mln zł wobec 976,93 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 489,95 mln zł wobec 409,47 mln zł rok wcześniej.

„Dochody ogółem Grupy mBanku wzrosły o 7,4% w stosunku do poprzedniego kwartału i wyniosły 1 620,6 mln zł. Dochody podstawowe zwiększyły się, ponieważ wzrósł zarówno wynik z tytułu odsetek, jak i wynik z tytułu opłat i prowizji. Wyższy o 18,5% wynik z tytułu odsetek jest efektem wzrostu przychodów z tytułu odsetek głównie dzięki podwyżkom stóp procentowych w IV kwartale 2021 roku w sumie o 165 pb. Marża odsetkowa netto w Grupie mBanku wzrosła w ujęciu kwartalnym i w IV kwartale 2021 roku osiągnęła poziom 2,42% w porównaniu do 2,02% w III kwartale 2021 roku. Wynik z tytułu opłat i prowizji wzrósł o 2,2%, głównie dzięki wyższym opłatom za konta i przelewy oraz wyższym przychodom z działalności maklerskiej” – czytamy dalej.

Wynik na działalności handlowej był ujemny, na co wpływ miała głównie wycena instrumentów pochodnych na stopę procentową. Saldo pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych wyniosło -32,8 mln zł, co było związane przede wszystkim z utworzeniem rezerw na przyszłe zobowiązania, podano także.

„W IV kwartale 2021 roku koszty działalności i amortyzacja w Grupie mBanku zmniejszyły się o 3,4% w stosunku do III kwartału i wyniosły 595,5 mln zł. Spadek nastąpił za sprawą niższych kosztów pracowniczych. W III kwartale 2021 roku część pracowników otrzymała dodatkowe wynagrodzenie w postaci jednorazowej nagrody. Koszty rzeczowe wzrosły o 2,6% głównie za sprawą wyższych kosztów IT. Amortyzacja nieznacznie obniżyła się w ujęciu kwartalnym. Efektem opisanych powyżej trendów był spadek wskaźnika kosztów do dochodów do 36,7%, czyli znacznie poniżej wskaźnika odnotowanego w poprzednim kwartale (40,9%)” – napisano dalej w materiale.

Koszty ryzyka prawnego związanego z kredytami walutowymi

Istotny negatywny wpływ na zysk operacyjny Grupy mBanku miały koszty ryzyka prawnego związanego z kredytami walutowymi, które w IV kwartale 2021 roku osiągnęły wartość 2 006,5 mln zł, w porównaniu do 436,8 mln zł w III kwartale 2021 roku.

„Najistotniejszym elementem tych kosztów w IV kwartale 2021 roku było ujęcie kosztów potencjalnego programu ugód w wysokości 1 009,8 mln zł oraz wzrost wpływu ryzyka prawnego związanego z pozwami indywidualnymi w wysokości 641,8 mln zł, który głównie wynikał z (i) większego niż zakładano napływu nowych spraw oraz (ii) zmiany poziomu straty na ekspozycji kredytowej w przypadku przegrania sprawy przez bank, w tym ze wzrostu prawdopodobieństwa wystąpienia negatywnego dla banku scenariusza unieważnienia umów kredytu bez możliwości skutecznego dochodzenia roszczeń o zapłatę kosztu korzystania z kapitału udostępnionego kredytobiorcy. Ponadto grupa ujęła dodatkowe koszty pozwu zbiorowego dotyczącego klauzul waloryzacyjnych zawartych w umowach kredytów hipotecznych i mieszkaniowych w CHF w kwocie 268,7 mln zł oraz koszty kontrpozwów związanych z zabezpieczeniem roszczeń banku w sprawach waloryzacyjnych w wysokości 86,1 mln zł” – czytamy w raporcie.

Czytaj także: mBank przyspiesza tworzenie rezerw związanych z portfelem kredytów frankowych; ich wartość przekracza już 4 mld zł >>>

Wartość bilansowa kredytów hipotecznych i mieszkaniowych udzielonych klientom indywidualnym w CHF na 31 grudnia 2021 roku wyniosła 9,1 mld zł (tj. 2 mld CHF), w porównaniu do 12,3 mld zł (tj. 2,9 mld CHF) na koniec 2020 roku. Ponadto wartość portfela pożyczek udzielonych w CHF, które zostały już całkowicie spłacone na dzień 31 grudnia 2021 roku, wyniosła 7,3 mld zł (31 grudnia 2020 roku: 6,8 mld zł), podano także.

Postępowania sądowe przeciwko bankowi

Na dzień 31 grudnia 2021 roku toczyły się 13 373 indywidualne postępowania sądowe (31 grudnia 2020 roku: 7 508 postępowań) wszczęte przeciwko bankowi przez jego klientów w związku z umowami kredytowymi w CHF, o łącznej wartości roszczeń wynoszącej 3 506,5 mln zł (31 grudnia 2020 roku: 1 454,2 mln zł). Przeciwko bankowi toczy się również pozew zbiorowy dotyczący klauzul waloryzacyjnych. Pozew ten został złożony w Sądzie Okręgowym w Łodzi 4 kwietnia 2016 roku przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów reprezentujący grupę 390 osób – klientów bankowości detalicznej, którzy zawarli umowy kredytów hipotecznych waloryzowane kursem CHF.

Czytaj także: mBank informuje o ryzyku prawnym związanym z kredytami CHF i jego wpływie na wyniki >>>

„Poziom współczynników kapitałowych Grupy mBanku obniżył się w IV kwartale 2021 roku w związku ze spadkiem funduszy własnych, głównie w wyniku uwzględnienia straty rocznej grupy i zmiany wyceny portfela obligacji wycenianych przez pozostałe dochody całkowite” – napisano też w raporcie.

Na 31 grudnia 2021 roku Grupa mBanku po raz pierwszy uwzględniła w kalkulacji funduszy własnych i współczynników kapitałowych przepisy przejściowe dotyczące tymczasowego taktowania niezrealizowanych zysków i strat wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody w związku z pandemią COVID-19.

Na koniec 2021 r. współczynnik kapitału podstawowego Tier I banku wyniósł 16,23%, zaś grupy sięgnął 14,15%. Łączny współczynnik kapitałowy wyniósł odpowiednio: 19,01% wobec 16,57%.

mBank szacuje koszt ugód realizowanych wg zasad z pilotażu na 2,97 mld zł

Koszt ugód z kredytobiorcami, którzy posiadają aktywny kredyt indeksowany do CHF, wyniósłby dla mBanku 2,97 mld zł, przy założeniu stosowania tych samych zasad, co w pilotażu tych ugód, rozpoczętym w grudniu ub.r., podał bank.

6 grudnia 2021 roku mBank rozpoczął pilotaż programu ugód dla kredytobiorców, którzy posiadają aktywny kredyt indeksowany do CHF. Zakończenie pilotażu planowane jest na koniec I kwartału 2022 roku. Przedstawiona w programie oferta polega na zamianie kredytu indeksowanego do CHF na kredyt złotowy z jednoczesnym umorzeniem części salda kredytu. Podobnie jak w propozycji przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), część ta stanowi różnicę pomiędzy aktualnym saldem kredytu indeksowanego wyrażonym w PLN według średniego kursu NBP, a hipotetycznym saldem, jakie istniałoby, gdyby kredyt był pierwotnie zaciągnięty w PLN, wskazano w raporcie.

Czytaj także: Kredyty frankowe: mBank rozpoczyna pilotaż ugód z frankowiczami >>>

„W pilocie banku różnica ta jest dzielona po równo między strony umowy, a bank oferuje umorzenie salda kredytu w wysokości równej przypadającej na niego części tej różnicy. Taki sposób przewalutowania kredytu gwarantuje równy podział zmaterializowanych kosztów ryzyka kursowego, których skali żadna ze stron umowy kredytowej nie mogła przewidzieć w momencie jej zawierania. Stanowić to będzie połowę korzyści, które wynikałyby dla klientów z propozycji przewodniczącego KNF” – czytamy w raporcie.

Oferta została skierowana do 1 278 aktywnych umów, co stanowi – w ocenie mBanku – reprezentatywną próbę całego portfela aktywnych kredytów indeksowanych do CHF.

Akcja kredytowa mBanku wzrosła o 8 proc. rdr w IV kw.

Wartość kredytów i pożyczek brutto udzielonych klientom mBanku wzrosła o 8% w skali roku do 121,23 mld zł na koniec grudnia 2021 r., zaś w skali kwartału spadła o 1,6%, podał bank. Wskaźnik kredytów niepracujących (NPL) wyniósł 3,9% na koniec grudnia wobec 4,8% rok wcześniej.

Kredyty brutto klientów korporacyjnych wzrosły o 3,9% r/r do 47,84 mld zł na koniec grudnia (i spadły o 4,1% kw/kw), zaś kredyty brutto klientów detalicznych wzrosły o 11,1% r/r do 73,24 mld zł (i wzrosły o 0,2% kw/kw).

Wartość kredytów hipotecznych wyniosła 49 819 mln zł na koniec grudnia ub.r. wobec 49 818 mln zł kwartał wcześniej i 44 714 mln zł rok wcześniej. W przypadku kredytów niehipotecznych było to odpowiednio: 20 957 mln zł wobec 20 809 mln zł i 18 729 mln zł, podano w prezentacji.

Sprzedaż kredytów hipotecznych w IV kw. ub.r. spadła o 8% kw/kw i o 1% r/r i wyniosła 2 916 mln zł, zaś niehipotecznych – spadła o 9% kw/kw i wzrosła o 45% r/r do 2 481 mln zł, podano także.

Wartość nowych kontraktów leasingowych wyniosła 1,68 mld zł w IV kw., co oznacza wzrost o 9% zarówno w skali roku, jak i w ujęciu kwartalnym.

Wskaźnik kredytów niepracujących wyniósł 3,9% na koniec grudnia 2021 r. wobec 4% kwartał wcześniej i w porównaniu z 4,8% na koniec 2020 r.

Wartość depozytów klientowskich wyniosła 159,94 mld zł na koniec IV kw. 2021 r., co oznacza wzrost o 16,1% w skali roku oraz spadek o 2,6% w ujęciu kwartalnym.

Wartość depozytów klientów korporacyjnych wzrosła o 19,4% w skali roku, zaś w skali kwartału spadła o 14% do 46,85 mld zł na koniec IV kw.

Wartość depozytów klientów detalicznych wyniosła 112,45 mln zł na koniec IV kw. i była wyższa o 14,8% r/r oraz o 3,2% w ujęciu kw/kw.

Kredyty dla firm w sektorze wzrosną o 10,5 proc., dla gospodarstw domowych o 4,7 proc. w tym roku

Wartość kredytów dla przedsiębiorstw w sektorze bankowym wzrośnie o 10,5% r/r w tym roku i o 5,7% r/r w roku przyszłym (po wzroście o 3,9% w ub.r.), zaś w przypadku kredytów dla gospodarstw domowych wzrost ten wyniesie odpowiednio: 4,7% r/r i 3,5% r/r (wobec 4,9% wzrostu w ub.r.), prognozuje mBank.

„Zgodnie z oczekiwaniami, wolumen kredytów przedsiębiorstw osiągnął dodatnią dynamikę pod koniec 2021 roku. Można oczekiwać dalszego przyspieszenia, w tym kredytu inwestycyjnego” – czytamy w prezentacji.

W przypadku gospodarstw domowych wolumeny kredytowe istotnie przyspieszyły w ubiegłym roku. W 2022 roku dynamiki osiądą na niższych poziomach, dodano.

Kredyty hipoteczne gospodarstw domowych zwiększą wartość o 4,2% r/r w 2022 r. i o 3,4% r/r w 2023 r. (po wzroście o 7,1% w ub.r.), w tym złotowe – odpowiednio o: 8,7% r/r i 6,9% r/r (po wzroście o 12% w ub.r.), poddano w prezentacji wynikowej.

Bank spodziewa się wzrostu wartości depozytów korporacyjnych o 4,6% r/r w tym roku i o 4,1% r/r w roku przyszłym (wobec 10,4% wzrostu w ub.r.) oraz depozytów gospodarstw domowych odpowiednio o: 9% r/r i 8,4% r/r (po wzroście o 6,7% w ub.r.).

Wiceprezes mBanku: koszty ryzyka w 2022 r. nie będą istotnie wyższe

mBank oczekuje, że koszty ryzyka w bieżącym roku nie będą „istotnie wyższe” niż zanotowane w 2021 r., poinformował wiceprezes Marek Lusztyn. Bank nie widzi sygnałów pogarszania się jakości kredytowej w segmencie korporacyjnym w związku ze wzrostem stóp procentowych. 

Spodziewamy się, że rok 2022 nie przyniesie istotnych zmian w zakresie kosztu ryzyka w stosunku do roku 2021.

„Warto też podkreślić, że rok 2022 niesie dość dużo niepewności zarówno makroekonomicznych, jak i geopolitycznych, które na ten szacunek mogą wpłynąć. Natomiast biorąc pod uwagę to, co wiemy na dzisiaj, spodziewamy się, że one nie będą istotnie wyższe niż w roku 2021” – powiedział Lusztyn podczas konferencji prasowej online. 

Koszty ryzyka wyniosły 0,76% w 2021 r. wobec 1,19% rok wcześniej. Wskaźnik NPL spadł do 3,9% w ub. roku wobec 4,8% rok wcześniej.

Jak wskazał, nieco wyższe niż u konkurencji koszty ryzyka w ub. roku są odzwierciedleniem dość konserwatywnej polityki rezerwowania, przyjętej przez mBank. Podkreślił, że bank w ub. roku „dość istotnie” obniżył się wskaźnik NPL. 

Lusztyn poinformował, że wzrost odpisów w segmencie korporacyjnym IV kwartale jest efektem jednorazowym.

„Odpisy w IV kw. były raczej efektem punktowego zaadresowania pojedynczych przypadków z przeszłości. To nie jest zapowiedź jakiegoś szerszego trendu. To było zwiększenie odpisów na case’y, które już wcześniej były problematyczne przed COVID-em. To są pojedyncze historyczne sprawy, które się dość długo ciągnęły” – wyjaśnił wiceprezes. 

Jak podkreślił, to nie zmienia oczekiwań banku, jeżeli chodzi o koszt ryzyka kredytowego korporacji w 2022 r. 

„Patrząc na wyniki przedsiębiorstw, na ten moment nie widzimy sygnałów pogarszania się jakości kredytowej” – powiedział Lusztyn. 

Wiceprezes zaznaczył, że bank nie spodziewa się istotnego wzrostu kosztów ryzyka segmentu korporacyjnego w związku z dokonanymi już i spodziewanymi wzrostami stawek WIBOR. 

„Patrząc na poziom stóp procentowych, nie widzimy na ten moment sygnałów pogarszania się wiarygodności kredytowej klientów w związku z rosnącymi stopami procentowymi. Większość długu – zwłaszcza inwestycyjnego klientów korporacyjnych – została zaciągnięta przed marcem 2020 – czyli przed obniżką stóp” – dodał. 

Jak wskazał, na ten moment polityka pieniężna doprowadziła poziom stóp do takich wartości, jakie były krótko przed COVID-em. 

„Pomimo tego, że to był duży wzrost w krótkim okresie czasu, to patrzymy na to jak na normalizację polityki pieniężnej, więc na tym poziomie i na poziomie do 4% nie widzimy, żeby stopy miały istotny wpływ na ryzyko kredytowe klientów korporacyjnych” – powiedział Lusztyn.

mBank należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW w 1992 r.

Źródło: ISBnews, PAP BIZNES