Lekkie przyspieszenie wzrostu płac w lutym

Lekkie przyspieszenie wzrostu płac w lutym
Fot. Materiały prasowe Credit Agricole
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zgodnie z opublikowanymi dziś danymi GUS, nominalna dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób w lutym wyniosła 7,6% r/r wobec 7,5% w styczniu 2018 r., kształtując się powyżej naszej prognozy (7,2%) zgodnej z konsensusem rynkowym. W ujęciu realnym, po skorygowaniu o zmiany cen, wynagrodzenia w firmach wzrosły w lutym o 6,3% r/r wobec 6,5% w styczniu.

Jakub Borowski z #CreditAgricole: mimo braku wykwalifikowanych pracowników oczekiwane przez nas przyspieszenie wzrostu płac w gospodarce narodowej w 2019 r. nie będzie znaczące #płace #wynagrodzenia

Zwiększenie nominalnej dynamiki wynagrodzeń w lutym nastąpiło mimo ustąpienia wpływu wypłat zmiennych składników wynagrodzenia w wielu branżach, które podbiły roczne tempo wzrostu płac w styczniu br. Oznacza to, że dane lutowe można traktować jako sygnał dalszego narastania presji płacowej w gospodarce, związanej głównie z brakiem wykwalifikowanych pracowników jako jedną z głównych barier rozwoju przedsiębiorstw. Mimo przyspieszenia wzrostu płac w lutym średnia 3-miesięczna dynamika płac obniżyła się do 7,0% r/r wobec 7,1% w styczniu i 7,3% w listopadzie ub. r. Wskazuje to, że sygnalizowana w badaniach koniunktury presja płacowa w sektorze przedsiębiorstw wciąż nie powoduje silnego i trwałego przyspieszenia wzrostu płac.

Podtrzymujemy ocenę, zgodnie z którą mimo utrzymywania się wspomnianej wyżej bariery w postaci braku wykwalifikowanych pracowników oczekiwane przez nas przyspieszenie wzrostu płac w gospodarce narodowej w 2019 r. nie będzie znaczące (wzrost dynamiki do 7,6% wobec 7,2% w 2018 r.). Głównymi czynnikami ograniczającymi wzrost wynagrodzeń w 2019 r. będą utrzymująca się niska inflacja u głównych partnerów handlowych Polski (czynnik hamujący wzrost marż w firmach sektora dóbr handlowych), wprowadzenie Pracowniczych Programów Kapitałowych (oznaczające wzrost pozapłacowych kosztów pracy) oraz procesy restrukturyzacyjne (realizowane przez firmy inwestycje zmierzające do ograniczenia pracochłonności produkcji).

Czytaj także: Płace i zatrudnienie w firmach w lutym w górę. Przeciętne wynagrodzenie wzrosło do 4949,42 zł >>>

Solidny wzrost zatrudnienia mimo bariery podażowej

Według danych GUS dynamika zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw nie zmieniła się w lutym w porównaniu ze styczniem i wyniosła 2,9% r/r, co było zgodne z naszą prognozą i konsensusem rynkowym. W ujęciu miesięcznym zatrudnienie wzrosło o 9,6 tys. osób (0,2% m/m). Wyraźny wzrost zatrudnienia w lutym nastąpił mimo utrzymującej się bariery podażowej w postaci braku wykwalifikowanych pracowników. Wzrost ten był w naszej ocenie efektem wciąż wysokiej liczby ofert pracy w sektorze prywatnym i publicznym oraz rosnącego współczynnika aktywności zawodowej (napływu na rynek pracy osób dotychczas nieaktywnych zawodowo, zachęconych wyraźnym wzrostem realnych wynagrodzeń i perspektywą stabilnego zatrudnienia). Podtrzymujemy naszą ocenę, zgodnie z którą z powodu wspomnianej wyżej bariery podażowej w najbliższych miesiącach roczna dynamika zatrudnienia będzie się stopniowo obniżać, co będzie kontynuacją tendencji obserwowanej w II poł. 2018 r.

Szybki wzrost funduszu płac wsparciem dla konsumpcji

Szacujemy, że realne tempo wzrostu funduszu płac (iloczynu zatrudnienia i przeciętnego wynagrodzenia) w przedsiębiorstwach wyniosło w lutym 9,4% r/r wobec 9,7% w styczniu. Wysoka dynamika realnego funduszu płac jest spójna z naszą prognozą lekkiego przyspieszenia wzrostu konsumpcji z 4,3% r/r w IV kw. 2018 r. do 4,6% w I kw. br. W związku z zapowiedzianą przez rząd wypłatą w maju br. dodatkowych świadczeń dla emerytów i rencistów oczekujemy silnego przejściowego przyspieszenia wzrostu konsumpcji do 5,4% r/r w II kw.

Dzisiejsze dane o wynagrodzeniach i zatrudnieniu w sektorze przedsiębiorstw są w naszej ocenie neutralne dla kursu złotego i rentowności obligacji.

Źródło: Crédit Agricole