Kto będzie uiszczał opłatę emisyjną? Sejm przyjął nowelizację ustawy

Kto będzie uiszczał opłatę emisyjną? Sejm przyjął nowelizację ustawy
Fot. Pixabay.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Sejm przyjął projekt nowelizację ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw, które trafią teraz do Senatu. Projektowana regulacja tworzy Fundusz Niskoemisyjnego Transportu, finansowany m.in. z tzw. opłaty emisyjnej.

Projektowana regulacja tworzy Fundusz Niskoemisyjnego Transportu, finansowany m.in. z tzw. opłaty emisyjnej #Sejm #opłataemisyjna

Za przyjęciem projektu ustawy głosowało 231 posłów, 199 było przeciw, 2 wstrzymało się od głosu.

„Projekt powołuje Fundusz Niskoemisyjnego Transportu, którego celem jest realizacja – w ramach ponoszonych kosztów – wyodrębnionych zadań, do których należy m.in. finansowanie rozbudowy infrastruktury umożliwiającej stosowanie paliw alternatywnych, tj. biokomponentów, biopaliw ciekłych, innych paliw odnawialnych, energii elektrycznej, wodoru, sprężonego gazu ziemnego (CNG) i skroplonego gazu ziemnego (LNG) w transporcie, przy jednoczesnym wpływie na zmniejszenie stosowania takich paliw ciekłych, jak olej napędowy i benzyny silnikowe” – czytamy w uzasadnieniu projektu ustawy.

Źródła finansowania Funduszu

Dysponentem Funduszu ma być minister właściwy do spraw energii. Zarządzanie Funduszem powierzono Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Trzecim uczestnikiem wspierającym działanie Funduszu jest Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), który zapewni obsługę bankową.

Źródła finansowania Funduszu to:

– dotacja celowa z budżetu państwa, której wysokość oparta będzie o odpowiedni procent planowanych w poprzednim roku wpływów z podatku akcyzowego od paliw silnikowych;

– odsetki od wolnych środków Funduszu przekazanych w zarządzanie ministrowi finansów zgodnie z przepisami o finansach publicznych;

– środki przekazywane przez operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego (inny środek publiczny) w wysokości 0,1% uzasadnionego zwrotu z kapitału zaangażowanego w wykonywaną działalność gospodarczą w zakresie przesyłania energii elektrycznej;

– wpływy z tytułu opłaty zastępczej, uiszczanej przez podmiot realizujący Narodowy Cel Wskaźnikowy;

– wpływy z tytułu opłaty emisyjnej, o której mowa w art. 321a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, w części przypadającej Funduszowi.

„Obowiązek uiszczenia opłaty będzie ciążył na producencie paliw silnikowych, importerze paliw silnikowych, podmiocie dokonującym nabycia wewnątrzwspólnotowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym paliw silnikowych, innym podmiocie podlegającym na podstawie przepisów o podatku akcyzowym obowiązkowi podatkowemu w zakresie podatku akcyzowego od paliw silnikowych” – czytamy dalej.

Źródło: ISBnews