Krzysztof Pietraszkiewicz

Krzysztof Pietraszkiewicz
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Prezes

Związek Banków Polskich

Absolwent Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Studiów Podyplomowych „Finanse i Bankowość“ Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Uczestnik szkoleń menadżerskich na Kellog School of Management Northwestern University USA oraz w Letniej Międzynarodowej Szkole Bankowej w Australii o specjalności zarządzanie ryzykiem. W latach 1979 – 1985 pracował w organizacjach studenckich SZSP i ZSP odpowiadając za sprawy socjalne, ochrony zdrowia oraz problemy startu zawodowego absolwentów.

W okresie od 1985 do 1991 był zatrudniony w Urzędzie Rady Ministrów, kolejno: doradca Wiceprezesa Rady Ministrów ds. ochrony zdrowia i ubezpieczeń społecznych, dyrektor Gabinetu Ministra Członka Rady Ministrów – przewodniczącego Komitetu Społeczno–Politycznego Rady Ministrów. Podczas obrad „Okrągłego Stołu” pełnił funkcję sekretarza Stolika Związkowego, następnie dyrektora Gabinetu Szefa Urzędu Rady Ministrów.

Od 1991 r. związany z ZBP, w którym od kwietnia 2003 roku nieprzerwanie pozostaje prezesem Związku Banków Polskich. Ponadto pełnił lub pełni następujące funkcje: Przewodniczący Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego, Wiceprzewodniczący Rady ds. Systemu Płatniczego przy NBP, Członek Rady Programowej Kongresu Innowacyjna Gospodarka, przedstawiciel ZBP w Komisji Nadzoru Bankowego (w l. 1998-2006), Członek Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (do 2016 r. do zmiany ustawy o BFG), Członek Rady Fundacji i Kapituły Godła Teraz Polska, Członek Rady Naukowej przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (I kadencja), Przewodniczący Zgromadzenia Fundatorów Warszawskiego Instytutu Bankowości, Przewodniczący Rady Nadzorczej Biura Informacji Kredytowej SA do 2014 r., obecnie Sekretarz Rady, współzałożyciel Fundacji Polski Instytut Dyrektorów i Członek Rady Fundacji. Piastował też funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego SA, Członka Rady Nadzorczej Banku Gospodarki Żywnościowej. Członek Rady Nadzorczej PESA Bydgoszcz S.A (od lipca 2014 r.). Przewodniczy radom programowym czasopism branżowych, m.in. miesięczników: Bank i Nowoczesny Bank Spółdzielczy. Od 2008 roku był członkiem, a następnie przewodniczącym Konwentu Politechniki Warszawskiej. Jest członkiem Rady Pracodawców Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. W czerwcu 2018 roku został wybrany Przewodniczącym Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego.

Współtwórca oraz członek władz nadzorczych, zakładanych przez lub przy udziale Związku, takich instytucji jak: Krajowa Izba Rozliczeniowa SA; Bankowe Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne Telbank SA; Centrum Prawa Bankowego i Informacji sp. z o.o.; Biuro Informacji Kredytowej SA; Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor SA; System Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości; Fundacja Warszawski Instytut Bankowości; Centrum Analiz Ekonomicznych i Ratingu SA; BTUiR Heros SA; Klub Bankowca; międzybankowe Systemy Wymiany Informacji. Współtworzył ALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego, Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa (2016 r.), Przedstawicielstwo środowiska finansowego w Brukseli (2015r.). Współinicjator powołania Fundacji Obrotu Bezgotówkowego (2017 r.).

Zaproponował i wdrożył koncepcję funkcjonowania rad i komitetów przy ZBP, reprezentujących banki w procesach konsultacji i wypracowywania stanowisk środowiska w najważniejszych obszarach działalności bankowej oraz był pomysłodawcą i współtwórcą systemu wymiany informacji gospodarczej w kraju.

Jest twórcą koncepcji lub współinicjatorem organizacji dorocznych konferencji o strategicznym znaczeniu dla rozwoju polskiej bankowości i całej gospodarki, jak np.: Forum Bankowe, Forum Liderów Banków Spółdzielczych, Kongres Prawa Bankowego, Kongres Gospodarki Elektronicznej, Horyzonty Bankowości, Kongres Finansowania Nieruchomości. Wspólną inicjatywą Krzysztofa Pietraszkiewicza i środowiska bankowego jest Klub Polska 2025+ będący miejscem spotkań przedstawicieli nauki, biznesu i mediów, w którym od 2004 roku przewodniczył blisko 80-ciu debatom ekspercko-naukowym w ramach Klubu Polska 2025+. Inicjator lub współinicjator koalicji różnych środowisk wspierających ważne społecznie i gospodarczo przedsięwzięcia np. Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa i Transparentności Obrotu Gospodarczego. Inicjował strategiczne porozumienia dla gospodarki i sektora bankowego m.in. z NASK w sprawie współpracy dot. cyberbezpieczeństwa i upowszechniania wiedzy w tym zakresie (2015 r.), o partnerstwie w programie edukacyjnym Nowoczesne Zarządzanie Biznesem, a także Oszczędzanie oraz inwestowanie długoterminowe.

Krzysztof Pietraszkiewicz jest orędownikiem działań wspierających rozwój sektora bankowego oraz współdziałania tego sektora z rządem, przedstawicielami polityki i nauki na rzecz unowocześniania i wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki oraz krzewienia wiedzy ekonomicznej w społeczeństwie. Jest jednym z kreatorów systemu poręczeń i gwarancji kredytowych oraz współtwórcą Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Unii Europejskiej przy ZBP.

Krzysztof Pietraszkiewicz jest autorem lub współautorem wielu publikacji, artykułów dotyczących sektora bankowego, jego transformacji w Polsce i na świecie, a także organizatorem, współorganizatorem lub panelistą kilkuset kongresów, konferencji, debat i paneli problemowych z udziałem przedstawicieli: świata nauki, także z uczelni zagranicznych, parlamentarzystów, rządu, centralnych urzędów, banków i innych przedsiębiorców, izb gospodarczych i samorządowych, poświęconych strategiom rozwoju i finansowania nowoczesnej polskiej gospodarki, edukacji, barierom rozwoju długofalowego oszczędzania, problemom demograficznym.

Od wielu lat zaangażowany w działalność społeczną; uczestnicząc we władzach organizacji pożytku publicznego, m. in.: od 1991 r. członek, a od 2010 r. przewodniczący Rady Fundatorów Fundacji Promyk Słońca, działającej na rzecz dzieci niepełnosprawnych, członek Rady Fundacji Porozumienie Bez Barier, przez wiele lat członek Społecznej Rady Warszawskiego Szpitala Dziecięcego.

Za swoją działalność został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2004 r.), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1997 r.), Orderem Wielkiego Księcia Gedymina IV klasy za zasługi dla rozwoju współpracy polsko-litewskiej (1996 r.). Jest laureatem nagród im. Hipolita Cegielskiego, wyróżniony tytułem Pozytywista Roku przyznawanej przez Fundację im. Wokulskiego, uhonorowany statuetką Związku Województw RP, medalem Fundacji Rektorów, laureatem nagrody im. Marka Cara oraz wieloma innymi wyróżnieniami i odznaczeniami, w tym tytułem Primus Inter Pares oraz Medalem im. M. Kopernika za wyniki w nauce i pracy społecznej. W 2012 roku został uhonorowany tytułem Mistrza Mowy Polskiej.

W listopadzie 2017 roku otrzymał tytuł doktora honoris causa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Źródło: Związek Banków Polskich / ZBP