Krajowa Rada Doradców Podatkowych na spotkaniu Europejskiej Konfederacji Podatkowej CFE w Petersburgu

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

diagram.rozmowa.250xW dniach 18-20 września 2013 r. w St. Petersburgu odbyło się Zgromadzenie Ogólne Europejskiej Konfederacji Podatkowej (CFE) - organizacji zrzeszającej samorządy i stowarzyszenia doradców podatkowych z większości państw europejskich.

Podczas spotkania delegaci rozmawiali m.in. o poprawie funkcjonowania światowych systemów podatkowych, zabezpieczeniu i utrzymaniupraw podatników oraz roli doradców podatkowych. Doszło również do podpisania deklaracji ustanowienia globalnego forum współpracy. Polski samorząd zawodowy reprezentował Tomasz Michalik – przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

Zrzeszenie stowarzyszeń doradców podatkowych ze wszystkich państw europejskich, zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych przez doradców podatkowych i obrona interesów tej grupy zawodowej – oto zadania, które postawiła przed sobą Europejska Konfederacja Podatkowa (Confédération Fiscale Européenne – CFE). Obecnie organizacja reprezentuje ponad 180 tysięcy doradców podatkowych z 25 państw Europy. Podczas regularnych posiedzeń organów CFE, eksperci dzielą się informacjami na temat ustawodawstwa podatkowego w poszczególnych krajach oraz analizują i opiniują przepisy prawa podatkowego w Europie. Na ostatnim zebraniu w Petersburgu obradowały: Zgromadzenie Ogólne, Komitet Fiskalny i Komitet Ochrony Zawodu. Wziął w nich udział Tomasz Michalik – przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych i znany w kraju i za granicą specjalista w zakresie podatku od wartości dodanej.

W Petersburgu doszło również do spotkania przedstawicieli trzech organizacji: CFE, AOCTA (Stowarzyszenia Konsultantów Podatkowych Obszaru Azji i Oceanii) i WAUTI (Zachodnioafrykańskiego Związku Instytucji Podatkowych). Efektem rozmów było podpisanie deklaracji o ustanowieniu globalnego forum współpracy doradców podatkowych. Ma ono za zadanie poprawę funkcjonowania światowych systemów podatkowych, zabezpieczenie i utrzymanie praw podatników oraz zapewnienie stałej roli i praw doradców podatkowych na całym świecie.

Tomasz Michalik przypomina, że wspólne inicjatywy międzynarodowych stowarzyszeń wielokrotnie przyniosły pozytywne rezultaty – jak chociażby opracowanie Modelu Karty Podatnika – i podkreśla obustronne korzyści wynikające z przynależności polskiego samorządu doradców podatkowych do CFE.

„Krajowa Izba Doradców Podatkowych jest członkiem-założycielem nowej Confédération Fiscale Européenne. Doświadczenia zdobyte dzięki udziałowi w strukturach międzynarodowych są cennym materiałem do dyskusji nad rozwiązaniami w zakresie funkcjonowania zawodu doradcy podatkowego w Polsce” – wyjaśnia Tomasz Michalik, dodając: „Cieszę się szczególnie z tego, że obecne polskie przepisy dotyczące doradztwa podatkowego, które uważane są dość powszechnie za modelowe – zważywszy na dużą otwartość zawodu przy jednoczesnym uregulowaniu zasad jego wykonywania i stworzonych formalnoprawnych gwarancjach jakości usług i ich bezpieczeństwa dla obywatela – stają się wzorem dla innych państw europejskich i pozaeuropejskich, w których trwa dyskusja nad kształtem zawodu doradcy podatkowego”.

Dla przypomnienia, zawód doradcy podatkowego w Polsce reguluje Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym, a nad jego należytym wykonywaniem czuwa samorząd zawodowy. Ustawa korporacyjna zobowiązuje doradców podatkowych m.in. do systematycznego podnoszenia swoich kwalifikacji, zachowania tajemnicy zawodowej oraz wykupienia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności zawodowych. Dzięki temu podatnicy mogą czuć się bezpiecznie – ich rozliczenia dokonywane są poprawnie, a w razie ewentualnych błędów nie ponoszą odpowiedzialności karnej skarbowej ani finansowej. Takie regulacje zapewniają też należyte wpływy do Skarbu Państwa.

Źródło: Krajowa Izba Doradców Podatkowych