Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.: Usługa Qlips usprawni opłacanie faktur

Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.: Usługa Qlips usprawni opłacanie faktur
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Po kilku latach intensywnych przygotowań na rynku płatniczym pojawiła się nowa usługa usprawniająca proces opłacania faktur.

Model usługi został opracowany na forum Związku Banków Polskich przez grupę zadanio­wą (Forum ds. e-Faktur i e-Opłat ZBP), w skład której wchodzili przedstawiciele banków, Narodowego Banku Polskiego, Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A., wie­rzycieli – wystawców faktur, administra­cji państwowej (Ministerstwo Rozwoju i Finansów, Ministerstwo Spraw We­wnętrznych i Administracji, Minister­stwo Cyfryzacji), integratorów takich usług na rynku.

Usługa Qlips to innowacyjne roz­wiązanie w zakresie dystrybucji infor­macji o zobowiązaniach finansowych drogą elektroniczną z wykorzystaniem systemów bankowości elektronicznej i umożliwienia szybkiego i wygodnego dokonania płatności przez klientów bankowości elektronicznej.

Qlips polega na prezentowaniu płatnikom, w systemach bankowości elektronicznej, informacji o ich zobo­wiązaniach względem wierzycieli oraz umożliwieniu im realizacji płatności. Usługa Qlips jest świadczona przez banki z wykorzystaniem systemu Invoobill 2.0 należącego do Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. oraz syste­mów bankowości elektronicznej po­szczególnych banków płatników.

Jak przebiega proces płatności?

Proces inicjowany jest przez wie­rzyciela, który za pośrednictwem swojego banku może przekazywać do zainteresowanych dłużników (płatników) informacje o należ­nych zobowiązaniach z możliwością dostarczenia dodatkowej infor­macji o szczegółach zobowiązania (np. elektroniczny obraz faktury lub tytułu opłaty).

Świadczenie usługi Qlips wspiera system informatyczny Invoobill 2.0, za pośrednictwem którego informacje o płatnościach docierają do płatników, którzy wyrazili zgodę na korzystanie z usługi Qlips i prezentowanie rachun­ków od konkretnego wierzyciela.

Dla klientów, którzy wyrazili zgodę na korzystanie z usługi, bank płatnika, wykorzystując zakodowany identyfi­kator (na podstawie PESEL lub NIP), kieruje zapytania do systemu Invoobill 2.0 w celu sprawdzenia, czy istnieją in­formacje o płatności kierowane do tego konkretnego klienta.

W przypadku pojawienia się infor­macji o płatności, bank płatnika prze­kazuje ją płatnikowi, jeżeli posiada od niego zgodę na danego wierzyciela w tym zakresie.

Płatnik, któremu zaprezentowano daną informację o płatności może ją za­akceptować i opłacić lub odrzucić.

Dlaczego Qlips?

Opłacanie masowych zobowiązań przez klientów firm to proces skompli­kowany zarówno w obszarze dystrybu­cji faktur, które mogą być dostarczane odbiorcy na wiele sposobów (np. za po­średnictwem poczty, e-mailem, poprzez elektroniczne biura obsługi klienta), jak również ze względu na różnorodność możliwości uregulowania płatności.

Qlips to doskonałe, zintegrowane narzędzie umożliwiające szybkie po­zyskanie informacji o zobowiązaniach i opłacenie przez płatnika rachunków w jednym miejscu. Proces samej płat­ności ograniczony jest do jednego klik­nięcia bez konieczności samodzielnego wypełniania pól, co ogranicza ryzyko popełnienia przez płatnika błędu i zna­cząco skraca czas operacji.

Dla wierzycieli Qlips wprowadza in­nowacyjny standard kontaktu z klien­tem. Przesłanie informacji o płatności bezpośrednio do serwisu transakcyjne­go bankowości elektronicznej klientów umożliwia przyśpieszenie otrzymania płatności oraz przyczynia się do zmniej­szenia kosztów procesu poprzez elimi­nowanie papierowych faktur z obiegu.

Qlips to usługa udostępniana w zaufa­nym środowisku, gwarantująca szybkość, wygodę i bezpieczeństwo płatności.

Świadczenie usługi Qlips w przypad­ku wystawcy faktur wymaga zawarcia umowy między wierzycielem i jego bankiem. Umowa ta może być zawar­ta tylko z wierzycielem odpowiednio zweryfikowanym. Bank wierzyciela przeprowadza weryfikację swojego klienta, zgodnie z przyjętą wewnętrzną procedurą określającą metody i zakres weryfikacji. Ten proces ma na celu za­pewnienie, że z usługi Qlips korzystają wierzyciele będący wiarygodnymi pod­miotami gospodarczymi, a przesyłana informacja o płatności odpowiada fak­tycznej relacji biznesowej pomiędzy wierzycielem a płatnikiem.

nbs.2017.09.foto.053.a.850xInformacje o płatności kierowane są wyłącznie do tych płatników, od któ­rych bank pozyskał zgodę na tę usługę. Po otrzymaniu takiego upoważnienia od klientów, bank kieruje zapytania do Systemu Invoobill 2.0 w celu sprawdze­nia, czy istnieją informacje o płatno­ściach dla danego klienta. Informacje o oczekującej płatności bank przekazu­je płatnikowi tylko w przypadku posia­dania wyrażonej przez niego zgody na pobieranie takiej informacji od wskaza­nego przez niego wierzyciela.

Świadczenie usługi Qlips przez ban­ki wymaga przystąpienia do porozu­mienia międzybankowego, którego depozytariuszem jest Związek Banków Polskich oraz podpisania z KIR umo­wy o świadczenie usługi Invoobill 2.0 i spełnienia określonych w niej warun­ków technicznych.

Organizacyjne i proceduralne czyn­ności związane z funkcjonowaniem porozumienia wykonywane są przez Związek Banków Polskich, któremu banki powierzyły m.in. inicjowanie i opracowywanie zmian porozumienia, opiniowanie wniosków związanych z funkcjonowaniem porozumienia, uzgadnianie zasad współpracy z KIR.

Przystąpienie do porozumienia następuje poprzez złożenie deklaracji, której podpisanie nie jest jednak rów­noważne z rozpoczęciem świadczenia usługi Qlips. Faktyczne uczestnictwo banku w usłudze Qlips rozpoczyna się od dnia ustalonego przez KIR w uzgod­nieniu z bankiem, po spełnieniu wyma­gań określonych regulaminem i specy­fikacją techniczną oraz po pomyślnym przeprowadzeniu testu integracyjnego z Systemem Invoobill 2.0.

Do porozumienia międzybanko­wego w sprawie świadczenia usługi Qlips przystąpiło do tej pory 12 ban­ków, a kolejne dwa zadeklarowały chęć przystąpienia w terminie póź­niejszym.

Uczestnikami porozumienia mię­dzybankowego w sprawie usługi Qlips są obecnie (w porządku alfabetycznym):

 • Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
 • Bank Handlowy w Warszawie S.A.
 • Bank Millennium S.A.
 • Bank Pekao S.A.
 • Bank Zachodni WBK S.A.
 • Credit Agricole Bank Polska S.A.
 • Getin Noble Bank S.A.
 • ING Bank Śląski S.A.
 • mBank S.A.
 • Mikołowski Bank Spółdzielczy
 • PKO Bank Polski S.A.
 • Raiffeisen Bank Polska S.A.

Banki, które przystąpiły do porozu­mienia utworzyły Grupę Użytkowni­ków Qlips, do której zadań należy nad­zór nad bieżącym funkcjonowaniem usługi, wsparcie dla użytkowników oraz dalszy rozwój usługi.

Obecnie w tych bankach toczą się prace wdrożeniowe, a pierwsze z nich zaczęły świadczyć usługę produkcyjnie.

Przystąpienie do usługi jak najwięk­szej liczby banków pozwoli na szybsze jej upowszechnienie i wygenerowanie efektu skali z korzyścią dla wszystkich uczestników

Źródło: Krajowa Izba Rozliczeniowa / KIR