Korzystne zmiany w opodatkowaniu przedsiębiorców, decyzja do 22 lutego

Korzystne zmiany w opodatkowaniu przedsiębiorców, decyzja do 22 lutego
Fot. stock.adobe.com/Zerbor
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Od 1 stycznia 2021 r. niemal wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą jednoosobowo lub jako wspólnicy spółki cywilnej/jawnej osób fizycznych mogą wybrać ryczałt jako formę opodatkowania przychodów z działalności. Może to być bardzo korzystna alternatywa dla rozliczania dochodów wg skali podatkowej lub nawet 19% PIT liniowego.

Przychody rozliczane ryczałtem nie są wliczane do podstawy  4% daniny solidarnościowej.

Zasadniczo termin na podjęcie decyzji upływa 22 lutego 2021 r.

Co zmieniło się od 2021 r.?

Wyższy limit przychodów umożliwiający wybór ryczałtu oraz kwartalne wpłaty ryczałtu.

Dotychczas opodatkowanie w formie ryczałtu adresowane było do tych przedsiębiorców, którzy w roku poprzedzającym uzyskali z działalności gospodarczej przychody nieprzekraczające 250 000 euro. Teraz limit ten będzie wynosić 2 000 000 euro. W przypadku uzyskiwania przychodów, aby określić czy wspólnik może w 2021 r wybrać ryczałt pod uwagę bierze się, w przypadku spółek cywilnych i jawnych, limit sumę przychodów wszystkich wspólników.

Jeżeli natomiast kwoty przychodów za rok poprzedzający nie przekroczyły 200 000 euro, przedsiębiorca może dodatkowo wybrać wpłatę ryczałtu na bazie kwartalnej.

Rozszerzony katalog przedsiębiorców uprawnionych do  ryczałtu i wyłączenia

Co do zasady, przychody z działalności usługowej mogą być opodatkowana ryczałtem. Obejmuje to również przychody z tzw. wolnych zawodów, których definicja została rozszerzona i obejmuje m.in. architektów, inżynierów budownictwa, rzeczoznawców budowlanych, agentów ubezpieczeniowych, brokerów, agentów firm inwestycyjnych, doradców inwestycyjnych.

Z kolei lista przypadków, w których ryczałt nie przysługuje, została znacząco ograniczona. Obejmuje ona aktualnie m.in. świadczenie usług związanych z prowadzeniem aptek, kantorów, handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych oraz wytwarzaniem wyrobów akcyzowych.

Nadal z opodatkowania ryczałtem nie mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej uzyskują przychody ze świadczenia usług bądź sprzedaży towarów handlowych lub wyrobów na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom wykonywanym w bieżącym lub poprzednim roku podatkowym w ramach stosunku pracy.

Obniżone stawki ryczałtu

Wśród najważniejszych zmian należy wskazać m.in.:

– 17% stawkę dla przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów (poprzednio obowiązywała 20% stawka),
– 15% stawkę dla przychodów ze świadczenia usług, które dotychczas w większości opodatkowane były stawką 17% (np. usługi w branży IT) lub które były przed 2021 r. wyłączone z zastosowania ryczałtu (np. pośrednictwo finansowe i doradztwo gospodarcze, wykonywane poza wolnym zawodem),
– 8,5%/12,5% od przychodów z najmu i zakwaterowania w ramach działalności gospodarczej, co zrównuje sytuacje przedsiębiorców z osobami wynajmującymi nieruchomości w ramach majątku prywatnego.

Składki ZUS, NFZ oraz rozliczenie straty po wyborze ryczałtu

Po wyborze ryczałtu:
– możliwe jest odliczenie zapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne (pomniejszenie kwoty przychodu) oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne (pomniejszenie kwoty należnego ryczałtu – do 7,75% podstawy wymiaru składek).
– przedsiębiorca nie traci prawa do rozliczenia straty podatkowej z działalności gospodarczej poniesionej w ciągu ostatnich 5 lat.

Niezbędne złożenie oświadczenia o ryczałcie – termin

Jeśli pierwszy przychód z prowadzonej działalności zostanie osiągnięty w styczniu 2021 r., podatnik powinien złożyć pisemne oświadczenie o wyborze ryczałtu do 22 lutego 2021 r. Oświadczenie składa się naczelnikowi właściwego urzędu skarbowego lub poprzez aktualizację danych  w CEIDG

Jeśli pierwszy przychód zostanie osiągnięty w późniejszym terminie, termin na złożenie oświadczenia jest następujący:
– do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik osiągnął pierwszy przychód, albo
– do końca grudnia, jeżeli pierwszy taki przychód podatnik osiągnął w grudniu.

Niedochowanie powyższych terminów uniemożliwia zastosowanie ryczałtu do przychodów osiąganych w 2021 r.

Źródło: MDDP