Konkurs BANRISK Liga Akademicka 2017/2018 zakończony

Konkurs BANRISK Liga Akademicka 2017/2018 zakończony
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Warszawski Golden Floor Tower gościł 25 kwietnia br. uczestników finału tegorocznej, szóstej już edycji Ligi Akademickiej. Witając przybyłych studentów, opiekunów z uczelni, partnerów, mentorów i organizatorów prezes Związku Banków Polskich, Krzysztof Pietraszkiewicz, wyraził zadowolenie, że sektorowy projekt "Bankowcy dla Edukacji", którego integralną część stanowi Liga Akademicka spotkał się z żywym zainteresowaniem również w uczelniach, co dobrze rokuje przyszłym kadrom bankowości.

Tegoroczny finał otworzył Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich.

W szóstej edycji Konkursu BANRISK Liga Akademicka 2017/2018 uczestniczyło 18 zespołów-banków, grupujących blisko setkę studentów, reprezentujących 14 polskich uczelni – Akademię Leona Koźmińskiego, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Politechnikę Częstochowską, Politechnikę Gdańską, Politechnikę Koszalińską, Politechnikę Świętokrzyską w Kielcach, SGGW Warszawa, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Zielonogórski oraz Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

Podobnie jak w latach ubiegłych, Kielce, Lublin i Szczecin reprezentowały dwie uczelnie. Zwraca również uwagę duża aktywność politechnik i szkół wyższych o profilu technicznym. Zdaniem mentorów – Andrzeja Jakubaszka oraz Michała Bellwona (każdy miał pod opieką 9 zespołów) – finał tegorocznej edycji Ligi Akademickiej potwierdził niegasnące zainteresowanie kwestiami inwestowania, i to nie tylko wśród studentów wydziałów czy uczelni o profilu ekonomicznym. Ta tendencja ujawnia się zresztą już od kilku lat, bowiem w opinii Joanny Grobelny, koordynatora BANKRISK, świadomość wagi i znaczenia praktycznej edukacji ekonomicznej staje się coraz powszechniejsza, również za sprawą sektorowego programu „Bankowcy dla Edukacji”, w którym Fundacja Warszawski Instytut Bankowości zajmuje poczesne miejsce, organizując szereg przedsięwzięć, by wymienić – oprócz Ligi Akademickiej BANRISK – Bakcyl czy Nowoczesne Zarządzanie Biznesem. Program żyje i rozwija się dynamicznie wraz ze zmianami na rynku usług bankowych, co zdaniem Krzysztofa Kokota, prezesa zarządu Fundacji Warszawski Instytut Bankowości, znalazło wyraz w najnowszym segmencie, a mianowicie w sektorowym projekcie „Bezpieczeństwo w Cyberprzestrzeni”.

Dziękując za wsparcie partnerowi tegorocznej edycji Konkursu BANRISK Liga Akademicka – Bankowi Gospodarstwa Krajowego, który na uroczystości ogłoszenia wyników reprezentowały Agnieszka Sasinowska i Paulina Zawol z Zespołu Rekrutacji i Employer Brandingu – Krzysztof Kokot przypomniał, że wielu pracowników sektora bankowego zaczynało swoją drogę zawodową właśnie od Ligi Akademickiej.

Tegorocznych laureatów przedstawił Krzysztof Kokot, prezes zarządu Fundacji Warszawski Instytut Bankowości

Jak w każdym konkursie, w BANKRISKU, choć startuje w nim kilkanaście zespołów, miejsca medalowe są tylko trzy. Przedstawmy zatem tegorocznych laureatów, wyjaśniając jednocześnie, że wartość i wyniki pracy nagrodzonych zespołów wyrażone zostały wartością wyceny akcji, w których ulokowano pozostające w dyspozycji drużyn środki finansowe.

Zwycięzcy tegorocznej edycji – Bank Każdego Studenta

Pierwsze miejsce i tytuł Laureata Konkursu BANRISK 2017/2018 wywalczył zespół Bank Każdego Studenta reprezentujący Politechnikę Świętokrzyską, który uzyskał 57,69 zł za akcję.

Mentorem zespołu był Andrzej Jakubaszek. Podkreślił on, że zwycięzca w trakcie całej gry:

 • nie dążył do posiadania jak największego portfela kredytów, ale do uzyskania jak najwyższej jego rentowności,
 • utrzymywał duży wskaźnik depozyty klientów/kredyty, co zmniejszało presję na wykorzystywanie uzupełniających źródeł finansowania i zapewniało komfort w zarządzaniu płynnością banku,
 • konsekwentnie obniżał średni koszt oprocentowanych środków na finansowanie działalności, w efekcie uzyskując znakomite wyniki na działalności podstawowej,
 • zawsze starał się utrzymywać bezpieczny poziom pozycji walutowej netto w euro, poprzez uzupełnianie brakujących środków w drodze dodatkowych emisji certyfikatów depozytowych w walucie, w celu zmniejszenia ekspozycji na ryzyko kursowe,
 • wielokrotnie trafnie operował instrumentami zabezpieczającymi nadmierne ryzyko walutowe.

Miejsce drugie przypadło zespołowi Tigers Group

Drugie miejsce zdobył zespół Tigers Group z warszawskiej Akademii Leona Koźmińskiego, którego akcję wyceniono na 49,40 zł.

Także i nim opiekował się Andrzej Jakubaszek. Stwierdził on, że wicelider:

 • dążył do wysokiej rentowności udzielanych kredytów i utrzymywania w ryzach kosztów finansowania działalności podstawowej,
 • konsekwentnie zwiększał udział pozostałych przychodów w całkowitych przychodach z działalności gospodarczej,
 • miał duże sukcesy w hamowaniu wzrostu kosztów operacyjnych – dopiero w dwóch ostatnich okresach te koszty zaczęły rosnąć,
 • nie dokonywał emisji akcji, co miało duży udział w utrzymywaniu niskich kosztów operacyjnych,
 • utrzymywał racjonalny poziom współczynnika adekwatności kapitałowej,
 • w ostatniej decyzji hojnie wynagrodził akcjonariuszy wysoką dywidendą.

Miejsce trzecie zdobył zespół Chapeaux Bank

Trzecie miejsce zajął zespół Chapeaux Bank z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, który finalnie osiągnął wynik 47,46 zł za akcję.

Jego coachem był drugi z mentorów Michał Bellwon, który zwrócił uwagę na fakt, że Chapeaux Bank to jeden z tych zespołów, które od początku znajdowały się w ścisłej czołówce konkursu. Zawdzięczał to jego zdaniem:

 • konsekwentnemu budowaniu dochodowego portfela kredytowego,
 • budowaniu silnej pozycji kapitałowej. Zaczynał, tak jak wszyscy, ze współczynnikiem wypłacalności na poziomie ok.10%, skończył w okolicach 24%,
 • w drugiej połowie gry sukcesywnie ograniczał udział zysków ze spekulacji na kursach walutowych,
 • w tym samym czasie coraz bardziej rosła marża odsetkowa netto, przekraczając w ostatnim kwartale 500 mln.

To zespół, który powinien otrzymać nagrodę za konsekwencję, gdyby taka istniała, ale oprócz konsekwencji, ich decyzje były po prostu przemyślane. Drążyli temat, zadawali sporo pytań – stwierdził w podsumowaniu mentor.

Skoro jednak o sukcesie mowa, spieszymy donieść, że zespół Bank Każdego Studenta, obok Certyfikatu WIB, został uhonorowany nagrodą główną partnera konkursu – płatnymi praktykami w centrali BGK w Warszawie. Bank zadba również o logistykę pobytu zwycięskiego zespołu w stolicy.

Oceniając przebieg i efekty tegorocznej edycji i finału Ligi Akademickiej BANRISK, członek Kapituły konkursu Waldemar Zbytek, wiceprezes zarządu Fundacji Warszawski Instytut Bankowości, a także wiceprezes zarządu Centrum Prawa Bankowego i Informacji, stwierdził, że dzięki wsparciu partnerów, zaangażowaniu mentorów, a przede wszystkim samych uczestników udało się połączyć ideę współzawodnictwa z pogłębieniem praktycznej wiedzy ekonomicznej, nade wszystko zaś poznać ciężar decyzji finansowej i związany z tym dreszczyk emocji, który szczęśliwie nie wpłynął na racjonalne wybory uczestników. – To dobra lekcja, oby okazała się przydatna przy dokonywaniu rzeczywistych wyborów i decyzji finansowych w realnym życiu – zakończył.

„Rodzinne” zdjęcie uczestników finału Konkursu BANRISK Liga Akademicka 2017/2018

Andrzej Jakubaszek

Właściciel firmy doradczo-szkoleniowej AJ Biznes Partner. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej. Wieloletni pracownik naukowy w Katedrze Teorii Organizacji i Zarządzania. Uczestnik kilkudziesięciu różnorodnych szkoleń i praktyk w bankach w kraju i za granicą, m.in. w bankach centralnych i komercyjnych Wielkiej Brytanii, Austrii, USA, Japonii. Autor kilkunastu artykułów na temat metod nadzoru bankowego w krajach zachodnioeuropejskich. Z bankowością związany od ponad dwudziestu lat. Pracował m.in. w Narodowym Banku Polskim w okresie transformacji systemu bankowego w Polsce, tworzenia podstaw nadzoru bankowego i operacji otwartego rynku. W Banku Handlowym w Warszawie S.A. był odpowiedzialny za rozwój nowoczesnego systemu kredytowania i zarządzania aktywami i pasywami oraz monitorowania ryzyk finansowych. W PKO BP S.A. odpowiadał za ogólną politykę finansową banku i rozwój systemów monitorowania i raportowania z obszaru transakcji na instrumentach rynku pieniężnego i kapitałowego opartych na hurtowniach danych.

Inne obszary jego zainteresowań zawodowych to: systemy Business Intelligence, hurtownie danych, project management, controlling, analizy finansowe, organizacja i zarządzanie. Od wielu lat prowadzi działalność doradczą dla banków i przedsiębiorstw, m.in. dla Poczty Polskiej, Polsko-Amerykańskiego Funduszu Przedsiębiorczości, uczestniczył w licznych projektach tworzenia i przekształcania struktur banków, m.in. pierwszych dziewięciu banków komercyjnych, PKO BP, Polskiego Banku Inwestycyjnego S.A. Od kilkunastu lat związany z Warszawskim Instytutem Bankowości, gdzie pełni funkcję mentora symulacyjnej gry decyzyjnej BANRISK – zarówno w edycjach krajowych, jak międzynarodowych. Współpracuje również z Polską Fundacją Promocji Kadr, Polskim Towarzystwem Ekonomicznym, Towarzystwem Naukowym Organizacji i Kierownictwa, Wyższą Szkolą Bankową w Poznaniu. 

Michał Bellwon

Financial Reporting Manager (UK Team), State Street, odpowiedzialny za rozliczenia i sprawozdawczość funduszy inwestycyjnych. Przez wiele lat dyrektor Departamentu Skarbu w Banku Meritum S.A., gdzie odpowiadał za zapewnienie płynności banku, zarządzanie pozycją walutową i ryzykiem stopy procentowej. Kierował także pracami Komitetu Zarządzania Aktywami i Pasywami. Wcześniej dyrektor Departamentu Operacji Finansowych (skarb), Pionu Finansowego w GE Money Banku S.A. Odpowiadał za zarządzanie bankowymi operacjami finansowymi, jak również związanymi z tym ryzykami. Pełnił funkcję treasurera odpowiedzialnego za: zarządzanie płynnością obydwu GE banków w Polsce, zarządzanie ryzykiem walutowym i stopy procentowej, dobór odpowiednich strategii/narzędzi hedgingowych, analizę zyskowności linii produktowych (zgodnie ze standardami krajowymi i US GAAP), przygotowywanie prognoz i kontrolę nad zmianami planów oraz ocenę wszystkich potencjalnych projektów inwestycyjnych.

Od kilkunastu lat związany z Warszawskim Instytutem Bankowości jako trener i ekspert, głównie w obszarze zarządzania aktywami i pasywami. Od wielu lat pełni też rolę mentora symulacyjnej gry decyzyjnej BANRISK.