Konferencja: Wirtualizacja życia społecznego w czasach pandemii, 17 grudnia 2020 roku, online

Konferencja: Wirtualizacja życia społecznego w czasach pandemii, 17 grudnia 2020 roku, online
Źródło: ATH
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zbiorowe doświadczenie rozpadu norm spajających systemy społeczne i związane z nim poczucie niepewności oraz bezcelowości zwyczajowych praktyk życiowych określane jest mianem anomii. Zwykle wynika ona z gwałtownych zmian społecznych, jest skutkiem wojen, konfliktów czy też kryzysów społeczno-gospodarczych prowadzących do załamania ładu społecznego. Rok 2020 zapamiętamy najprawdopodobniej jako okres rozbicia tego ładu przez rozprzestrzenianie się koronawirusa SARS-CoV-2.

Zapewne długo jeszcze będą też dyskutowane działania podejmowane przez organizacje międzynarodowe i rządy poszczególnych państw mające na celu ochronę ludności, a w późniejszym etapie ograniczenie skutków lockdownu, zwłaszcza tych związanych z będącym jego skutkiem kryzysem gospodarczym.

Ogłoszenie stanu pandemii spowodowało zamknięcie lub ograniczenie działania kolejnych systemów i podsystemów życia gospodarczego, społecznego, politycznego i kulturalnego.

Narodowa kwarantanna, jako bezprecedensowe doświadczenie w historii nowożytnej, spowodowała między innymi przyspieszoną wirtualizację życia we wszystkich jego obszarach.

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej przy współpracy z: Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Akademią Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni oraz Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach zapraszają wszystkich zainteresowanych do:

włączenia się w liczne dyskusje nad tytułowymi kwestiami,

prezentacji wyników badań naukowych

i podzielanie się obserwacjami praktyk organizacyjnych życia w czasach pandemii.

Tematy do dyskusji

Energia społeczna została skierowana na przeniesienie wielu aktywności do przestrzeni Internetu i objęła kolejno:

1. System szkolnictwa wyższego i oświaty. Placówki edukacyjne w perspektywie zaledwie tygodnia przekształciły swoją działalność organizując kształcenie zdalne. Nauczyciele, studenci i uczniowie zderzyli się z koniecznością samodzielnego nabywania kompetencji i umiejętności umożliwiających odbiór i przekazywanie wiedzy w warunkach kontaktu zapośredniczonego. Pojawił się również problem wykluczenia uczniów/studentów z procesu nauczania, z powodu braku swobodnego dostępu do komputera i Internetu.

2. Działalność sektorów kulturalnych. Początkowo przestrzeń Internetu wypełniła kultura wyższa, biblioteki, muzea, opery i filharmonie rozpoczęły udostępnianie dóbr kultury wyższej szerokiemu gronu odbiorców. Z czasem pojawiła się różnorodna oferta koncertów przeznaczonych dla różnych publiczności. Szereg inicjatyw miało charakter charytatywny, podnoszący na duchu grupy zawodowe narażone na zakażenie: służby medyczne, służby mundurowe, personel sprzątający w szpitalach. Równocześnie w wielu przypadkach ludzie pracujący w sektorze kultury zostali dotknięci utratą źródeł dochodów.

3. Ochronę zdrowia i polityki publiczne. Rozwinęła się dynamicznie telemedycyna, co wynikało często z obaw pacjentów przed korzystaniem z placówek usług zdrowotnych i przypadkowym zakażeniem. Reorganizacji uległy priorytety związane z opracowaniem nowych założeń budżetowych i programów wsparcia wybranych grup.

Jako elementy zarządzania w kryzysie pojawiły się nowe narracje medialne. Obserwowalne stały się wydarzenia dowartościowujące pracę personelu medycznego. Bardzo licznie pojawiły się rozmaite przejawy solidarności społecznej: oddolne działania prospołeczne, akcje charytatywne, zbiórki publiczne.

Do przestrzeni wirtualnej zaczęły przenosić się działalności oparte wcześniej na bezpośrednim kontakcie z klientami, takie jak terapia psychologiczna, szkolenia i doradztwo specjalistyczne, coaching i inne.

4. Działalność gospodarczą i przedsiębiorczość. Prowadzenie działalności gospodarczej zostało na pewien okres czasu uniemożliwione, turystyka i rekreacja, a także działalność produkcyjna zostały zamknięte. Wstrzymanie globalnych łańcuchów dostaw uniemożliwiło w wielu sektorach produkcję, ucierpiały firmy z rozwiniętej w Polsce branży logistycznej. Pandemia uderzyła również bardzo mocno w sektor kreatywny, artyści i twórcy kultury z dnia na dzień zostali pozbawieni dochodów. Odporne na pandemię okazały się być działalności wykorzystujące nowoczesne technologie. Doświadczenie kwarantanny wyzwoliło pokłady kreatywności, pracownicy rozmaitych sektorów, właściciele firm w różny sposób wykorzystali posiadane zasoby w czasie kryzysu.

Jednym z istotniejszych elementów okresu pandemii stało się uelastycznienie pewnych form aktywności zawodowej. Praca zdalna uwidoczniła również podziały społeczne. Pandemia stała się kolejnym powodem do zadawania pytań o liberalny kapitalizm i jego przyszłość.

Nadszarpnięta została narracja o nieustannym wzroście, pojawiły się przypuszczenia dotyczące zmiany konsumpcyjnych przyzwyczajeń, a także wizja globalnego kryzysu, z którego społeczeństwa będą wychodzić przez kolejne lata. Przyczyniła się ona również do pogłębiania się różnic między najbogatszymi i najbiedniejszymi.

5. Praktykę życia codziennego. W czasach pandemii wytworzyły się indywidualne strategie adaptacyjne oraz sposoby organizacji życia rodzinnego i towarzyskiego. Konsekwencją kwarantanny stało się przekształcenie przestrzeni prywatnych w publiczne. Domy i mieszkania stały się miejscem przenikania się pracy z życiem prywatnym i intymnym.

W konsekwencji to, co prywatne, nabrało innego znaczenia i charakteru. W szerszym kontekście kwarantanna wyzwoliła ogromną energię społeczną, ukazała także ogromny potencjał adaptacyjny społeczeństwa. Z drugiej strony spowodowała rozszerzenie zasięgu wykluczenia społecznego, milczące procedury i praktyki pogłębiające nierówności społeczne wynikające z sytuacji materialnej lub zamieszkiwania w obszarach peryferyjnych.

6. Działalność związaną z kultem religijnym. Do przestrzeni Internetu przeniesione zostało sacrum, działalność duszpasterska, praktyki religijne i wirtualne wspólnoty. Zintensyfikowano spotkania wspólnot religijnych organizowane poprzez media społecznościowe, parafie rzymskokatolickie i prawosławne wprowadziły modlitwy on-line, rozpoczęto na masową skalę transmisję mszy świętych, ślubów czy pogrzebów. Zwiększyła się liczba porad duszpasterskich i błogosławieństw udzielanych wiernym z wykorzystaniem sakraliów.

Doświadczenie związane z pandemią zostanie z nami z całą pewnością na dłużej. Będzie stanowiło podstawę dyskusji i badań. Istotne wydaje się również to, jak sobie z nim poradzimy. Czy stanie się ono początkiem nowego ładu? Czy może po krótkim okresie przestoju wrócimy do naszego dawnego życia?

O tym podczas dyskusji już 17 grudnia 2020 roku, online.

Patronem medialnym Konferencji jest Miesięcznik Finansowy BANK i portal aleBank.pl.

Procedura rejestracji

W celu rejestracji na wydarzenie należy nacisnąć poniższy przycisk „Rejestracja” i wypełnić formularz zgłoszeniowy w terminie do 11 grudnia 2020 roku.

O akceptacji lub odrzuceniu zgłoszenia Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego powiadomi drogą mailową najpóźniej do dnia 14 grudnia 2020 roku.

REJESTRACJA

Konferencja: Wirtualizacja życia społecznego w czasach pandemii
Źródło: ATH
Źródło: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej