Komunikat ze 177. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 12 marca 2013 r.

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

knf.01.250x98W sto siedemdziesiątym siódmym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

 • Pan Andrzej Jakubiak – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
 • Pan Wojciech Kwaśniak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
 • Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
 • Pan Witold Koziński – Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego,
 • Pan Ludwik Kotecki – Przedstawiciel Ministra Finansów1,
 • Pan Jerzy Pruski – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

aleBank.pl: Zapraszamy do wzięcia udziału w sondzie internetowej dot. Rekomendacji T i KNF – sonda znajduje się w prawej kolumnie naszej strony.

KNF jednogłośnie przyjęła nowy Regulamin Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego.

Określenie nowych zasad funkcjonowania Sądu Polubownego ujętych w Regulaminie ma na celu stworzenie jak najbardziej optymalnej formuły rozwiązywania sporów pomiędzy uczestnikami rynku finansowego, w szczególności między instytucjami finansowymi a odbiorcami ich usług.

Główne założenia zmian to:

 • sprofilowanie dwóch niezależnych dróg postępowania – mediacji (prowadzonej przez wyspecjalizowanych mediatorów) oraz arbitrażu (prowadzonego przez osoby wyróżniające się odpowiednią wiedzą i doświadczeniem zawodowym w zakresie właściwości Sądu),
 • zagwarantowanie, aby każda ze stron postępowania miała faktyczny wpływ na wybór arbitra i mediatora, poprzez wprowadzenie dwuosobowych składów mediacyjnych i trzyosobowych składów orzekających, już w przypadkach, gdzie wartości przedmiotu sporu przekracza 10 tysięcy złotych,
 • dodatkowe wzmocnienie niezależności Sądu od KNF – wprowadzenie zasady, że połowa składu Zgromadzenia Ogólnego Arbitrów i Mediatorów powoływana jest spośród kandydatów rekomendowanych przez izby i stowarzyszenia zrzeszające podmioty nadzorowane, a pracownik UKNF i członek KNF nie mogą pełnić funkcji arbitra,
 • obniżenie opłaty za mediację do 100 zł przy sporach o wartości przedmiotu sporu do 10 tysięcy złotych,
 • wprowadzenie zmian mających na celu usprawnienie biegu postępowania.

Nowy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 maja 2013 r.

Tekst nowego Regulaminu Sądu Polubownego przy KNF.

Komisja jednogłośnie zezwoliła na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej przez:

 • Accord Finance SA.

Zakres świadczonych usług płatniczych obejmuje:

 • przyjmowanie wpłat gotówki i dokonywanie wypłat gotówki z rachunku płatniczego oraz wszelkie działania niezbędne do prowadzenia rachunku,
 • wykonywanie transakcji płatniczych, w tym transferu środków pieniężnych na rachunek płatniczy u dostawcy użytkownika lub u innego dostawcy przy użyciu karty płatniczej lub podobnego instrumentu płatniczego,
 • wydawanie instrumentów płatniczych,
 • zawieranie umów z przedsiębiorcami o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych.

KNF jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

 • Pani Jolanty Nowakowskiej na Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubrańcu.

Komisja jednogłośnie nałożyła na Transcontinental Fund Limited z Nassau jako akcjonariusza spółki publicznej Petrolinvest SA karę pieniężną w wysokości 80 tysięcy złotych za:

 • niepowiadomienie spółki i KNF o zmniejszeniu udziału poniżej progu 10% liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki publicznej Petrolinvest SA w lutym 2009 r. w związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego spółki,
 • niepowiadomienie spółki i KNF w ustawowym terminie o zmniejszeniu udziału poniżej progu 5% liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki publicznej Petrolinvest SA w czerwcu 2009 r. w związku z pożyczką akcji spółki,
 • dokonanie zawiadomienia spółki i KNF o zmniejszeniu udziału poniżej progu 5% liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki publicznej Petrolinvest SA z naruszeniem warunków określonych w przepisach prawa, polegającym na niewskazaniu prawidłowej daty i rodzaju zdarzenia powodującego zmianę udziału, prawidłowej liczby akcji posiadanej przed zmianą udziału i ich procentowego udziału w kapitale zakładowym oraz liczby głosów z tych akcji i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów, prawidłowej liczby aktualnie posiadanych akcji i ich procentowego udziału w kapitale zakładowym oraz liczby głosów z tych akcji i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów, a także informacji dotyczących zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału.

Naruszenia były związane ze zmianami stanu posiadania akcji wskutek:

 • zaistnienia innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego, niezależnego od akcjonariusza, tzn. zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym podwyższenia kapitału zakładowego, powodującego zwiększenie ogólnej liczby głosów, a tym samym zmniejszenie udziału akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów w spółce,
 • dokonania pożyczki akcji spółki publicznej.

KNF jednogłośnie obniżyła karę pieniężną nałożoną na Mispol SA w dniu 11 września 2012 r. ze 100 tysięcy złotych do 75 tysięcy złotych za niewykonanie w terminie obowiązków informacyjnych emitentów polegające na nieprzekazaniu niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin, do publicznej wiadomości, KNF i spółce prowadzącej rynek regulowany:

 • raportu bieżącego o sporządzeniu prognozy wyników finansowych na 2010 r.,
 • informacji o podjęciu w dniu 9 czerwca 2011 r. decyzji o złożeniu wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców KRS poprzez wykreślenie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii K i L oraz o podjęcie z urzędu postępowania mającego na celu wykreślenie ww. podwyższenia kapitału zakładowego, która stanowi znaczącą zmianę informacji poufnej przekazanej raportem nr 43/2010 w dniu 15 grudnia 2010 r.,
 • informacji o złożeniu w dniu 13 czerwca 2011 r. wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców KRS poprzez wykreślenie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii K i L oraz o podjęcie z urzędu postępowania mającego na celu wykreślenie ww. podwyższenia kapitału zakładowego, która stanowi znaczącą zmianę informacji poufnej przekazanej raportem nr 43/2010 w dniu 15 grudnia 2010 r.

Obniżając wysokość kary, KNF uwzględniła dodatkowe okoliczności faktyczne mające wpływ na wysokość nałożonej kary pieniężnej oraz aktualną sytuację finansową spółki.

Komisja zapoznała się z informacją na temat:

 • działalności zagranicznych zakładów ubezpieczeń w Polsce oraz krajowych zakładów ubezpieczeń za granicą w 2011 r.

Kolejne posiedzenia KNF są zaplanowane na:

 • 26 marca 2013 r.
 • 9 kwietnia 2013 r.
 • 23 kwietnia 2013 r.
 • 7 maja 2013 r.
 • 21 maja 2013 r.
 • 4 czerwca 2013 r.
 • 18 czerwca 2013 r.
 • 2 lipca 2013 r.