Komunikat ze 167. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 6 listopada 2012 r.

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
knf.01.250x98
 1. W sto sześćdziesiątym siódmym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:
  • Pan Andrzej Jakubiak - Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
  • Pan Wojciech Kwaśniak - Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
  • Pan Lesław Gajek - Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
  • Pan Ludwik Kotecki - Przedstawiciel Ministra Finansów,
  • Pan Jerzy Pruski - Przedstawiciel Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej (1).
 • KNF jednogłośnie przekazała do publicznej wiadomości informację o zaistnieniu okoliczności wskazujących na dokonanie manipulacji kursem akcji Elkop Energy SA oraz o złożeniu zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

  Komunikat KNF w sprawie podejrzenia manipulacji kursem akcji Elkop Energy.

 • Komisja jednogłośnie przekazała do publicznej wiadomości informację o zaistnieniu okoliczności wskazujących na dokonanie manipulacji kursem akcji Atlantis SA.

  Komunikat KNF w sprawie podejrzenia manipulacji kursem akcji Atlantis.

 • KNF jednogłośnie udzieliła zezwolenia na utworzenie przez Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA:
  • Generali Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego.

  Przedmiotem działalności funduszu będzie prowadzenie indywidualnych kont emerytalnych (IKE) oraz indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Funkcję banku depozytariusza będzie pełnił Bank Handlowy w Warszawie SA. Zezwolenie na utworzenie funduszu jest równoznaczne z zatwierdzeniem jego statutu. Fundusz nabywa osobowość prawną z chwilą wpisania do rejestru funduszy prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie. Jednocześnie Komisja jednogłośnie zatwierdziła zmianę statutu Generali Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego SA.

 • Komisji jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:Komisji jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:
  • Pana Andrzeja Cyganika na Członka Zarządu Wielkopolskiego Towarzystwa Ubezpieczeń Życiowych i Rentowych Concordia Capital SA,
  • Pana Piotra Domagały na Członka Zarządu Benefia Towarzystwa Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group,
  • Pana Jacka Lipca na Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim,
  • Pani Grażyny Stelmach na Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Jutrosinie,
  • Pana Wolfganga Stockmeyera na Prezesa Zarządu Benefia Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie SA Vienna Insurance Group.
 • KNF jednogłośnie nałożyła na Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK SA karę pieniężną w wysokości 100 tysięcy złotych za nieusunięcie w wyznaczonym terminie wskazanych w powiadomieniu po kontroli KNF nieprawidłowości polegających na nieumieszczeniu na listach transferowych w okresie od listopada 2008 r. do maja 2009 r. danych członków Aviva Otwartego Funduszu Emerytalnego Aviva BZ WBK, którzy podali w zawiadomieniach o zmianie funduszu datę zawarcia umowy starszą niż dwie sesje transferowe.
 • Komisja jednogłośnie nałożyła na Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK zarządzany przez Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK SA karę pieniężną w wysokości 40 tysięcy złotych za niepowiadomienie w ustawowym terminie spółek i KNF o zmniejszeniu stanu posiadania akcji Getin Holding SA poniżej 5% ogólnej liczby głosów w sierpniu 2010 r. oraz o zmniejszeniu stanu posiadania akcji Harper Hygienics SA poniżej 5% ogólnej liczby głosów w styczniu 2011 r.
 • KNF jednogłośnie nałożyła na InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group karę pieniężną w wysokości 10 tysięcy złotych za niewypłacenie przez przejęty Polski Związek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group w ustawowym terminie odszkodowań z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.
 • Komisja jednogłośnie nałożyła na MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA karę pieniężną w wysokości 350 tysięcy złotych za niezawiadomienie KNF w ustawowym terminie o wszczęciu postępowania sądowego w związku z wniesieniem przez MCI Management SA powództwa o stwierdzenie nieistnienia stosunku prawnego wynikającego z zawartej w maju 2009 r. umowy objęcia przez trzy osoby fizyczne 300 000 akcji imiennych serii H w podwyższonym kapitale zakładowym TFI.
 • KNF jednogłośnie obniżyła ze 150 tysięcy złotych do 100 tysięcy złotych karę pieniężną nałożoną w dniu 27 kwietnia 2010 r. na Swarzędz Meble SA w likwidacji w upadłości likwidacyjnej za naruszenie obowiązków informacyjnych spółki publicznej polegające na nieprzekazaniu w ustawowym terminie informacji poufnej o braku możliwości kontynuacji działalności spółki.

  Na posiedzeniu KNF w dniu 1 września 2010 r. obniżono ww. karę do 100 tysięcy złotych. Obecne, ponowne zajęcie się sprawą jest konsekwencją wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Obniżając wysokość kary, KNF uwzględniła fakt orzeczenia upadłości likwidacyjnej spółki, fakt nieprowadzenia przez nią działalności oraz jej aktualną sytuację finansową.

 • Komisja zapoznała się z informacjami na temat:
  • wyników testów stresu w zakładach ubezpieczeń i zakładach reasekuracji za 2011 r.,
  • zapotrzebowania kapitałowego podmiotów sektora ubezpieczeniowego w związku z wdrażaniem projektu Wypłacalność II.
 • Kolejne posiedzenia KNF są zaplanowane na:
  • 20 listopada 2012 r.
  • 27 listopada 2012 r.
  • 4 grudnia 2012 r.
  • 20 grudnia 2012 r.
  • 8 stycznia 2013 r.
 • Źródło: KNF

  (1) Pan J.Pruski nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu sprawy opisanej w pkt 5e komunikatu.