Komitet Stabilności Finansowej: spadek ryzyka wystąpienia kryzysu; są nowe rekomendacje ws. banków spółdzielczych i SKOK-ów

Komitet Stabilności Finansowej: spadek ryzyka wystąpienia kryzysu; są nowe rekomendacje ws. banków spółdzielczych i SKOK-ów
Fot. stock.adobe.com/agcreativelab
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Modele wczesnego ostrzegania pokazywały w III kwartale 2020 r. spadek ryzyka wystąpienia kryzysu w średnim okresie, czyli 1-4 lat - napisano w analizie przygotowanej na potrzeby marcowego posiedzenia Komitetu Stabilności Finansowej.

„W III kwartale 2020 r. modele wczesnego ostrzegania odnotowały spadek ryzyka wystąpienia kryzysu w średnim okresie, tj. od 1 do 4 lat i jego powrót do poziomów bliskich okresom sprzed wybuchu pandemii COVID-19” – napisano.

„Istotne ograniczenie sygnału płynącego z modeli można tłumaczyć spadkiem relacji cen nieruchomości do dochodów oraz ujemnym tempem wzrostu kredytów dla sektora niefinansowego, będących efektem kontrakcji całej gospodarki” – dodano.

Kwartał temu, na grudniowym posiedzeniu KSF napisano, że modele wczesnego ostrzegania odnotowały w II kwartale 2020 r. wzrost ryzyka wystąpienia kryzysu w średnim okresie, a sygnały ryzyka płynęły głównie z rynku nieruchomości.

Banki spółdzielcze zwolnione z CIT od pomocy bezzwrotnej?

KSF rekomenduje, aby Ministerstwo Finansów zaczęło prace legislacyjne zwalniające banki spółdzielcze z CIT od pomocy bezzwrotnej udzielanej bankom – podał KSF w komunikacie.

„Komitet Stabilności Finansowej, mając na względzie stabilny rozwój sektora banków spółdzielczych, w tym jego zdolność rozwoju i bezpiecznego funkcjonowania w przyszłości, rekomenduje Ministrowi Finansów podjęcie prac legislacyjnych prowadzących do zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych pomocy bezzwrotnej udzielanej uczestnikom systemów ochrony z funduszy pomocowych systemów ochrony instytucjonalnej” – napisano.

Ponadto, KSF rekomenduje Komisji Nadzoru Finansowego wprowadzenie zmiany w rekomendacji S, dotyczącej dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie, polegającej na wyłączeniu banków spółdzielczych z grona podmiotów, którym rekomenduje się posiadanie w ofercie kredytów na stałą lub okresowo stałą stopę procentową.

KSF rekomenduje także opracowanie we współpracy z systemami ochrony instytucjonalnej zasad udzielania bankom spółdzielczym pomocy w innej formie niż finansowa, poprzez realizację projektów finansowych ze środków pomocowych systemów ochrony instytucjonalnej, przy czym takie finansowanie mogłoby być realizowane jedynie wtedy, gdy wartość zakumulowanych składek przekroczyłaby 1 proc. kwoty środków gwarantowanych uczestników danego systemu ochrony instytucjonalnej.

„Komitet ocenia, że obecnie sektor bankowości spółdzielczej pozostaje stabilny. Tym niemniej zidentyfikowane źródło ryzyka w postaci słabości sektora bankowości spółdzielczej nakłada się na istotne wyzwania, które są związane zarówno z czynnikami cyklicznymi i kształtowaniem się sytuacji gospodarczej, jak i zmianami strukturalnymi zachodzącymi na rynku (m.in. z rosnącą konkurencją, dodatkowo stymulowaną postępem technologicznym i digitalizacją usług finansowych)” – napisał KSF.

„W kontekście wyzwań dla długoterminowego rozwoju banków spółdzielczych, w ocenie Komitetu, wskazać należy przede wszystkim na ich niską zyskowność i efektywność kosztową oraz ograniczone możliwości zwiększania kapitału” – dodano. 

KSF rekomenduje podjęcie działań ułatwiających stabilny rozwój SKOK-ów

KSF rekomenduje podjęcie działań ułatwiających stabilny rozwój SKOK-ów – podał także KSF w komunikacie.

„Komitet Stabilności Finansowej, mając na względzie stabilny rozwój sektora spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, w tym jego zdolność rozwoju i bezpiecznego funkcjonowania w przyszłości, rekomenduje Ministrowi Finansów podjęcie prac legislacyjnych prowadzących do zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych pomocy bezzwrotnej udzielanej spółdzielczym kasom oszczędnościowo-kredytowym z funduszu stabilizacyjnego przez Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową” – napisano.

Ponadto KSF rekomenduje Komisji Nadzoru Finansowego opracowanie propozycji rozwiązań, a Ministrowi Finansów podjęcie prac legislacyjnych w celu umożliwienia spółdzielczym kasom oszczędnościowo-kredytowym pozyskiwania nowego źródła kapitału w formie udziału inwestycyjnego oraz innych form wzmocnienia kapitałowego.

KSF rekomenduje też wprowadzenie rozwiązań prawnych dla spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w zakresie wykupu i wymagalności obligacji, analogicznych do obowiązujących w odniesieniu do banków i zakładów ubezpieczeń.

Ponadto KSF rekomenduje umożliwienia Krajowej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej świadczenia usług płatniczych dla podmiotów innych niż spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe.

Dodatkowo KSF rekomenduje umożliwienie spółdzielczym kasom oszczędnościowo-kredytowym świadczenia usług na rzecz osób niebędących ich członkami, nieobciążających ryzykiem środków powierzonych przez członków. 

Niskie ryzyko systemowe związane z poziomem zadłużenia sektora prywatnego

Ryzyko systemowe z tytułu dynamiki i poziomu zadłużenia niefinansowego sektora prywatnego, obciążenia kosztami obsługi długu oraz wyceny ryzyka jest aktualnie niskie – napisał KSF w uzasadnieniu do marcowej decyzji.

„Na podstawie przeprowadzonej analizy, ryzyko systemowe w Polsce z tytułu dynamiki i poziomu zadłużenia niefinansowego sektora prywatnego, obciążenia kosztami obsługi długu oraz wyceny ryzyka jest aktualnie niskie. Odchylenie miar cyklu kredytowego od długoterminowego trendu jest niewielkie” – napisano.

Według KSF, w III kwartale 2020 roku standaryzowana luka kredytowa, obliczona zgodnie z podstawową metodą rekomendowaną przez ERRS (Europejską Radę ds. Ryzyka Systemowego – PAP) wyniosła -10,2 proc., natomiast luka kredytowa uwzględniająca długość cyklu finansowego w Polsce była równa 0,0 proc.

Z kolei zadłużenie niefinansowego sektora prywatnego wobec banków i SKOK wyniosło 50,6 proc. PKB, a całkowite zadłużenie sektora wyniosło 80,2 proc. PKB. Na przestrzeni ostatniego roku, całkowite zadłużenie niefinansowego sektora prywatnego wzrosło w relacji do PKB o 0,2 pkt. proc.

Źródło: pap biznes