Komisja Nadzoru Finansowego podjęła decyzję ws. czterech banków spółdzielczych

Komisja Nadzoru Finansowego podjęła decyzję ws. czterech banków spółdzielczych
Fot. KNF
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
14 października 2022 roku Komisja Nadzoru Finansowego zezwoliła na połączenie czterech banków spółdzielczych, czytamy w komunikacie KNF.

Komisja jednogłośnie zezwoliła na połączenie:

Banku Spółdzielczego w Raciążu (bank przejmujący) z Bankiem Spółdzielczym w Bieżuniu (bank przejmowany);

Banku Spółdzielczego w Białobrzegach (bank przejmujący) z Bankiem Spółdzielczym w Głowaczowie (bank przejmowany).

Połączenie odbywa się za zgodą wszystkich banków wyrażoną w uchwałach podjętych przez ich organy statutowe.

Bank Spółdzielczy w Raciążu

3 maja 1929 roku we wsi Krajkowo położonej 8 km od Raciąża powstała Kasa Stefczyka, założona przez grupę osadników, przybyłych z ziemi łowickiej, która dała początek Bankowi Spółdzielczemu w Raciążu. Kasa zrzeszała około 300 osób. Źródłem kredytów były oszczędności gromadzone przez mieszkańców oraz pożyczka z Banku Państwowego. Pierwszym Prezesem został Wacław Łaski – właściciel dóbr wsi Sierakowo. II wojna światowa przerwała działalność Kasy Stefczyka. Niemcy przeprowadzili likwidację spółdzielni konfiskując prawie wszystkie akta i sprzęt.

Po wojnie, 25 września 1945 roku w szkole w Krajkowie odbyło się zebranie, na którym reaktywowano Kasę Stefczyka. Uczestniczyło w nim 12 osób oraz przedstawiciele Związku Rewizyjnego Spółdzielni Rzeczypospolitej Polskiej i Centralnej Kasy Spółek Rolniczych w Warszawie.

W 1950 roku przeniesiono siedzibę Kasy do miasta Raciąż. W roku tym w wyniku połączenia Kas w Krajkowie i Koziebrodach powstała instytucja pod nazwą „Gminna Kasa Spółdzielcza w Raciążu”.

Walne Zebranie 27 lutego 1973 roku zmieniło nazwę spółdzielni na Bank Spółdzielczy w Raciążu.

Obradujące w roku jubileuszu 60-lecia Banku Spółdzielczego w Raciążu (1989) Zebranie Przedstawicieli uchwaliło m.in. nowy statut, który określał, że Bank działa na obszarze całego kraju, otwiera i prowadzi rachunki bankowe, gromadzi lokaty i wkłady oszczędnościowe, udziela kredytów, prowadzi obsługę kasowo-rozliczeniową instytucji, w tym obsługę budżetów gminnych oraz jednostek i zakładów budżetowych.

Władze Banku:

Piotr Janusz Pniewski, Prezes Zarządu;

Piotr Rajkowski, Zastępca Prezesa;

Mirosław Jabłonowski, Zastępca Prezesa.

Bank Spółdzielczy w Bieżuniu

Walne Zgromadzenie Organizacyjne Kasy Stefczyka – spółdzielni z odpowiedzialnością ograniczona w Bieżuniu odbyło się 25 kwietnia 1948 roku. Uczestniczyło w nim 28 osób. Wybrano 6-osobową radę nadzorczą, której przewodniczył Ignacy Kołodziejski.

W czerwcu 1950 roku na walnym Zgromadzeniu zmieniono nazwę na Gminną Kasę Spółdzielczą i rozszerzono teren działania do gminy Bieżun i Stawiszyn. W 1956 roku, po reorganizacji administracji terenowej, zmieniono nazwę na Kasa Spółdzielcza w Bieżuniu, która swoim terenem działania objęła: Bieżuń, Lutocin, Seroki, Chrapoń, Ługi, Sławęcin i Stawiszyn. W maju 1973 roku zebranie przedstawicieli Kasy Spółdzielczej w Bieżuniu wprowadziło zmiany w statucie polegające na zmianie nazwy na Bank Spółdzielczy w Bieżuniu ustalając teren działania na gminy Bieżuń i Lutocin.

Po wejściu w życie ustawy z 24 czerwca 1994 roku o restrukturyzacji banków spółdzielczych i BGŻ, bank w Bieżuniu stał się akcjonariuszem Mazowieckiego Banku Regionalnego S.A. w Warszawie. Obecnie bank działa na terenie powiatów: żuromińskiego, mławskiego, rypińskiego i sierpeckiego.

Od połowy września 2011 roku Bank Spółdzielczy w Bieżuniu jest członkiem zrzeszenia w Spółdzielczej Grupie Bankowej.

Władze Banku:

Wioletta Urszula Rudzińska, Prezes Zarządu;

Marcin Siedlecki, Zastępca Prezesa.

Paulina Wagner, Członek Zarządu.

Bank Spółdzielczy w Białobrzegach

Korzenie Banku Spółdzielczego w Białobrzegach sięgają I połowy XX wieku. To 103 lata temu w Białobrzegach powstał obecny Bank Spółdzielczy.

Początek jego historii miał miejsce w listopadzie 1911 roku, kiedy to rozpoczęto prace organizacyjne nad powołaniem do życia Towarzystwa Oszczędnościowo-Pożyczkowego. W dniu 17 listopada 1911 roku odbyło się pierwsze protokołowane posiedzenie nowo powstałej instytucji pod nazwą „Białobrzeskie Towarzystwo Oszczędnościowo -Pożyczkowe”.

Podjęto także decyzję o powiadomieniu Radomskiego Komitetu Gubernialnego w Radomiu dotyczącą rozpoczęcia działalności i zarejestrowania Białobrzeskiego Towarzystwa Oszczędnościowo-Pożyczkowego w terminie do dnia 24 listopada 1911 roku.

W dwanaście lat później w 1923 r. zmieniono nazwę Towarzystwa na „Kasa Spółdzielcza” by w 1927 roku ponownie dokonać zmiany na „Kasa Stefczyka w Białobrzegach”. Pod tą nazwą spółdzielnia przetrwała do 1950 roku.

W latach powojennych z Kasy Stefczyka w Białobrzegach utworzona została Gminna Kasa Spółdzielcza, podporządkowana – podobnie jak inne tego rodzaju placówki w kraju – Bankowi Rolnemu, zaś później Narodowemu Bankowi Polskiemu. W 1956 roku, w wyniku reform rządowych, ożywienia działalności i rozszerzenia uprawnień placówek spółdzielczych, GKS w Białobrzegach powróciła do swej nazwy – Kasa Spółdzielcza.

W latach 1961-1975 białobrzeski Bank, funkcjonując pod nazwą „Spółdzielnia Oszczędnościowo-Pożyczkowa w Białobrzegach”, podlegała Związkowi Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowych w Kielcach. Od 1975 roku spółdzielnia przekształcona została na Bank Spółdzielczy w Białobrzegach podlegający Bankowi Gospodarki żywnościowej Oddział Wojewódzki w Radomiu z centralą w Warszawie.

Od 26.10.2001 r. Bank zrzeszony był w Mazowieckim Banku Regionalnym S.A. w Warszawie, który przyłączony został do Gospodarczego Banku Wielkopolskiego S.A. (GBW S.A.) tworząc zrzeszenie pod nazwą Spółdzielcza Grupa Bankowa (SGB-Bank S.A.) w Poznaniu. Od 15 września 2011 roku do zrzeszenia SGB-Banku S.A. należy również Bank Spółdzielczy w Białobrzegach.

Obecnie Bank Spółdzielczy w Białobrzegach działa na terenie siedmiu gmin województwa mazowieckiego: miasto i gmina Białobrzegi, Wyśmierzyce, gmina Promna, Radzanów, Przytyk oraz Stara Błotnica.

Sieć Banku liczy sobie 7 Oddziałów i 3 Punkty Kasowe oraz daje możliwość skorzystania z 7 bankomatów na terenie działania.

Władze Banku:

Elżbieta Karasek, Prezes Zarządu;

Irena Stępniak, Zastępca Prezesa Zarządu;

Elżbieta Syta, Zastępca Prezesa Zarządu.

Bank Spółdzielczy w Głowaczowie

Historia Banku Spółdzielczego w Głowaczowie sięga roku 1910, kiedy to z inicjatywy miejscowego proboszcza, księdza Wiktoryna Budziszewskiego powstało Towarzystwo Pożyczkowo- Oszczędnościowe. Zostało powołane do życia 22 maja 1910 roku. na podstawie zezwolenia prezesa Radomskiego Gubernialnego Komitetu ds. Drobnego Kredytu.

W dniu 12 lutego 1922 r. następuje zmiana nazwy Towarzystwa na Kasę Spółdzielczą „Rolnik” z odpowiedzialnością nieograniczoną. Przyjęto nowy statut. Postanowiono też przystąpić do Związku Rewizyjnego Polskich Spółdzielni Rolniczych w Warszawie.

W roku 1930 następuje kolejna zmiana nazwy placówki na Kasę Stefczyka w Głowaczowie. Czas wojny spowodował, że z zasobnej i dobrze spełniającej swe zadania Kasy pozostała tylko nazwa, gdyż cały majątek ruchomy, akta i dowody oraz okazały dom uległ całkowitemu zniszczeniu.

Formalnie wznowiono działalność Kasy w dniu 12 października 1945 r. W latach 1950-1956 placówka funkcjonowała pod nazwą Gminna Kasa Spółdzielcza, podporządkowana – podobnie jak inne tego rodzaju placówki w kraju Bankowi Rolnemu.

W październiku 1956 r. GKS przyjęła nową nazwę- Kasa Spółdzielcza w Głowaczowie. Nowy okres obejmował działalność do roku 1962. osiągnięto wtedy wyraźny wzrost w gromadzeniu oszczędności, co pozwoliło rozwijać samodzielną działalność kredytową w oparciu o własne środki. Rozszerzono świadczone usługi bankowe dla instytucji i organizacji gminnych.

W 1962 r. Kasa Spółdzielcza zmieniła nazwę na Bank Spółdzielczy w Głowaczowie.

Władze Banku:

Magdalena Pawińska, p.o. Prezesa Zarządu;

Anna Kołodziejczyk, Wiceprezes Zarządu;

Krystyna Cichowlas, Wiceprezes Zarządu.

Źródło: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego / UKNF, Bank Spółdzielczy w Raciążu, Bank Spółdzielczy w Bieżuniu, Bank Spółdzielczy w Głowaczowie, Bank Spółdzielczy w Białobrzegach