KNF zatwierdziła prospekt PolTreg; spółka biotechnologiczna chce pozyskać z emisji ok. 130 mln zł brutto

KNF zatwierdziła prospekt PolTreg; spółka biotechnologiczna chce pozyskać z emisji ok. 130 mln zł brutto
Fot. KNF
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt biotechnologicznej spółki PolTreg sporządzony w związku z ofertą publiczną oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym - podała Komisja w komunikacie.

Jak podano, prospekt został sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji serii A1, D, E, F i M oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A1, B, C, D, E, F, G, H, I, M oraz praw do akcji serii M.

PolTreg złożył do KNF prospekt w związku z planowaną ofertą publiczną akcji pod koniec czerwca.

PolTreg oczekuje, że wpływy z emisji akcji serii M wyniosą do 120 mln zł netto (130 mln zł brutto), przy założeniu uplasowania wszystkich oferowanych akcji – podała spółka w prospekcie emisyjnym sporządzonym w związku z IPO.

Jednym z elementów naszej strategii biznesowej jest pozyskanie kapitału w drodze oferty publicznej.

„Środki pozyskane z emisji w wysokości ok. 130 mln zł (brutto), uzupełnione przyznanymi dotacjami, zamierzamy przeznaczyć przede wszystkim na dalszy rozwój projektów badawczo-rozwojowych. Naszym celem jest przeprowadzenie kolejnych etapów badań klinicznych, zarówno dla terapii cukrzycy typu 1, jak i stwardnienia rozsianego i doprowadzić je do momentu, kiedy będzie możliwe zawarcie umów partneringowych, prawdopodobnie na etapie zaawansowanego lub zakończonego badania II/III fazy dla cukrzycy typu 1 w fazie objawowej i badania fazy I/II cukrzycy przedobjawowej oraz badania fazy I/II w stwardnieniu rozsianym” – powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, prezes Piotr Trzonkowski.

Na co spółka przeznaczy środki z emisji?

„Dzięki środkom z emisji chcemy także sfinansować budowę nowoczesnego centrum badawczo-rozwojowego przeznaczonego do rozwoju i stosowania metody TREG w innowacyjnych terapiach chorób autoimmunologicznych oraz wyposażenie i uruchomienie nowego laboratorium produkcyjnego przeznaczonego do komercyjnej produkcji preparatów TREGS” – dodał prezes.

Jak podano, środki z emisji PolTreg zamierza przeznaczyć na: ukończenie inwestycji w laboratorium badawczo-rozwojowe i produkcyjne (5 mln zł), finansowanie kosztów operacyjnych i kapitału obrotowego (do 6 mln zł), fazę II/III badań klinicznych terapii cukrzycy typu 1 u dzieci (60 mln zł), fazę I/II badań klinicznych terapii cukrzycy typu 1 u dzieci w fazie przedobjawowej (25 mln zł, fazę I/IIa badań klinicznych terapii stwardnienia rozsianego intratekalnie w postaci pierwotnie postępującej (7 mln zł), fazę I/IIa badań klinicznych terapii stwardnienia rozsianego intratekalnie w postaci rzutowo remisyjnej (12 mln zł), rozwój Treg 2.0 (5 mln zł).

Na podstawie prospektu spółka oferuje w drodze subskrypcji otwartej nie więcej niż 1.332.414 nowych akcji serii M.

Jednocześnie przedmiotem oferty jest nie więcej niż 335.407 istniejących akcji spółki, w tym: nie więcej niż 149.040 akcji serii E jest oferowanych przez Paan Capital GP sp. z o.o. III ASI sp.k., nie więcej niż 132.718 akcji serii D jest oferowanych przez Venture FIZ, nie więcej niż 17.399 akcji serii F jest oferowanych przez Innoventure ASI sp. z o.o., nie więcej niż 28.000 akcji serii F jest oferowanych przez Natalię Marek-Trzonkowską, nie więcej niż 8.250 akcji serii A1 jest oferowanych przez Małgorzatę Myśliwiec.

Jeżeli przydzielone zostaną wszystkie nowe akcje i sprzedane wszystkie oferowane akcje, to po przeprowadzeniu oferty będą stanowić 35,76 proc. kapitału zakładowego i uprawniać do 32,38 proc. łącznej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

Czytaj także: Producent gier wideo Big Cheese Studio szykuje się do giełdowego debiutu, KNF zatwierdziła prospekt >>>

Maksymalna cena akcji oferowanych na potrzeby składania zapisów przez inwestorów indywidualnych zostanie ustalona i podana do publicznej wiadomości w formie publikacji suplementu do prospektu. Ostateczna cena akcji zostanie ustalona w drodze budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.

„Na datę prospektu oczekuje się, że inwestorzy indywidualni będą uprawnieni do nabycia lub objęcia około 10-20 proc. łącznej liczby akcji oferowanych. Inwestorom indywidualnym będą przydzielane wyłącznie nowe akcje” – podano.

Zgodnie z harmonogramem, publikacja suplementu z ceną maksymalną planowana jest na 18 października. Proces budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych rozpocznie się 19 października i zakończy 26 października, a przyjmowanie zapisów od inwestorów indywidualnych zaplanowano na 19 – 25 października.

26 października zostanie ustalona i opublikowana ostateczna liczby akcji oferowanych oraz ostateczna cena akcji.

W dniach 27 – 29 października planowane jest przyjmowanie zapisów od inwestorów instytucjonalnych, a przydział akcji oferowanych 29 października.

Zakładany termin pierwszego notowania akcji istniejących, w tym akcji sprzedawanych oraz PDA to ok. 23 listopada 2021 r.

PolTreg jest spółką biotechnologiczną, której działalność koncentruje się na opracowaniu platformy polifarmakologicznej będącej podstawą opracowywania terapii z wykorzystaniem komórek (limfocytów) T-regulatorowych (TREGS), a także pracach nad terapiami skojarzonymi opierającymi się o leczenie TREGS oraz np. przeciwciałami.

Spółka nie posiada sformalizowanej polityki w zakresie wypłaty dywidendy. Jak podano, na datę prospektu PolTreg koncentruje się na zakończeniu badań klinicznych nad opracowanymi terapiami i ich rejestracji przez Europejską Agencję Leków.

„Z uwagi na wysokie koszty tego procesu zarząd zakłada, że do czasu rejestracji pierwszej z terapii spółki dywidenda nie będzie wypłacana. Natomiast w momencie, gdy realizowane i planowane przepływy pieniężne będą to umożliwiać, zarząd będzie rekomendować przekazanie części albo całości wypracowanego zysku netto na wypłatę dywidendy” – napisano w prospekcie.

Globalnym koordynatorem i prowadzącym Księgę Popytu jest Ipopema Securities, współprowadzącym księgę popytu jest DM BOŚ. Doradcami spółki w procesie IPO są: cc group jako doradca zarządu i doradca w zakresie relacji inwestorskich i public relations oraz Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni jako doradca prawny. (PAP Biznes)

Źródło: PAP BIZNES