KNF: wynik netto banków spółdzielczych spadł o 20,9 proc. rdr, do 504,2 mln zł, w 2020 roku

KNF: wynik netto banków spółdzielczych spadł o 20,9 proc. rdr, do 504,2 mln zł, w 2020 roku
Fot. stock.adobe.com/Tomasz Zajda
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wynik finansowy netto banków spółdzielczych wyniósł 504,2 mln zł w 2020 roku i był niższy o 20,9% w skali roku, podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Stratę netto w łącznej kwocie 39 mln zł poniosło 17 banków.

„Głównymi czynnikami wzrostu wyniku były zmiany wyceny aktywów (+238,5 mln zł), pozostałego wyniku pozaodsetkowego (+151,3 mln zł), podatku dochodowego (-35,5 mln zł), oraz rezerw (-19,8 mln zł) i wyniku prowizyjnego (+10,7 mln zł), zaś czynnikami pomniejszającym wynik netto były zmiany wyniku odsetkowego (-550,2 mln zł), kosztów operacyjnych (koszty administracji + amortyzacja; +51,9 mln zł), wyniku z prowizji (-8 mln zł) oraz wyniku pozostałych operacji (-0,7 mln zł)” – czytamy w raporcie. 

Czytaj także: Zgoda KNF na połączenie się czterech banków spółdzielczych >>>

Jak wyjaśniono, spadek wyniku odsetkowego jest spowodowany stabilizacją poziomu należności od sektora niefinansowego przy jednocześnie rosnącym poziomie depozytów tego sektora oraz spadkiem stóp procentowych NBP oraz banków zrzeszających.

Wzrost kosztów operacyjnych

KNF podała, że największy wzrost kosztów operacyjnych spowodowały: koszty ogólnego zarządu +82,9 mln zł, w tym: wpłaty na rzecz BFG + 37,7, inne (w tym opłaty na rzecz KNF) +36,7 mln zł, koszty informatyczne +21,3 mln zł, usługi obce +7,9 mln zł, czynsze +6,2 mln zł. 

Zmniejszenie zatrudnienia

Zmniejszenie zatrudnienia w ciągu trzech kwartałów 2020 r. o 1 077 etatów spowodowało zmniejszenie kosztów pracowniczych o 34,8 mln zł.

Suma bilansowa banków spółdzielczych wzrosła w stosunku do grudnia 2019 r., o 13,2% (o 19,5 mld zł) do 167,5 mld zł (podczas gdy suma bilansowa całego sektora bankowego wzrosła o 17,3% o 351,7 mld zł), podano. 

Należności banków spółdzielczych od sektorów niefinansowego i samorządowego wzrosły o 2,4% r/r do 79,1 mld zł. 

Kredyty mieszkaniowe

KNF podała, że kredyty mieszkaniowe stanowią 68,4% kredytów dla osób prywatnych. Ich saldo wynosiło na koniec grudnia 2020 r. 14,3 mld zł (20,6% kredytów dla sektora niefinansowego), z czego 8,9 mln zł było denominowane w walutach obcych.

„Utrzymuje się dobra jakość należności od osób prywatnych, w tej grupie klientów należy zasygnalizować jakość kredytów mieszkaniowych, w których udział należności zagrożonych wyniósł w grudniu 2020 r. 1,2%, zaś w grudniu 2019 r. 1,4%. Należy jednak zauważyć, że jest to portfel o wysokiej dynamice wzrostu” – czytamy dalej. 

Udział należności zagrożonych

Udział należności zagrożonych od sektora niefinansowego i jednostek samorządu terytorialnego wyniósł 7,3% na koniec 2020 r. i zmniejszył się nieznacznie – o 0,1 pkt proc. r/r.

Udział należności zagrożonych w należnościach od sektora niefinansowego wyniósł 8,6% i nie zmienił się r/r. Poziom wyrezerwowania należności od sektora niefinansowego zwiększył się z 45,1% do 47,3%.

Depozyty w bankach spółdzielczych

Depozyty w bankach spółdzielczych wyniosły 151,5 mln zł na koniec 2020 roku i były wyższe o 14,5% w skali roku. 

Zatrudnienie w bankach spółdzielczych i zrzeszających powoli zmniejsza się (w bankach spółdzielczych począwszy od 2013 r.), w ciągu 2020 r. zmniejszyło się o 1 477 etatów (o 5,5%). Przeciętne zatrudnienie wyniosło 53,8 etatu. Liczba placówek (bez central) w stosunku do grudnia 2019 r. zmniejszyła się o 324 (do 3424).

Czytaj także: Jaki może być wynik finansowy banków spółdzielczych w 2021 roku?

Na koniec grudnia 2020 r. działało 530 banków spółdzielczych, tj. o 8 mniej niż w grudniu 2019 r. Spośród banków działających w tym okresie 326 było członkami systemu ochrony IPS BPS, a 192 IPS SGB. Poza IPS funkcjonowało 12 banków, w tym 10 posiadało fundusze własne przekraczające równowartość 5 mln euro.

Fundusze własne banków spółdzielczych

Fundusze własne banków spółdzielczych wzrosły o 4,9% r/r do 13,1 mld zł w 2020 r. Fundusze własne wyższe niż równowartość 5 mln euro posiadało 212 banków w grudniu 2020 r.  wobec 190 w grudniu 2019 r.

Łączny współczynnik kapitałowy banków spółdzielczych wyniósł 18,9% na koniec 2020 r. wobec 18,1% rok wcześniej, natomiast współczynnik Tier I odpowiednio: 18,3% wobec 17,4%. 

Źródło: ISBnews