KNF przedstawiła informację o sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających po III kwartale 2018 r.

KNF przedstawiła informację o sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających po III kwartale 2018 r.
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) - Logo (źródło: KNF)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Liczba banków uczestniczących w instytucjonalnych systemach ochrony (IPS - Institutional Protection Scheme) IPS BPS wyniosła 308 (wobec 347 ogółem), zaś liczba banków uczestniczących w IPS SGB-Banku wyniosła 196 (wobec 198 ogółem) na koniec stycznia br. Spośród pozostałych banków 39 pozostawało poza IPS, podała Komisja Nadzoru Finansowego.

Wynik finansowy netto banków spółdzielczych w I-III kw. 2018 r. zmniejszył się o 12,1% w skali roku do 544,7 mln zł #KNF #BankiSpółdzielcze @uknf

„Według danych na koniec stycznia 2019 r., działało 547 banków spółdzielczych: 347 zrzeszonych w BPS SA (308 uczestniczących w IPS BPS), 198 zrzeszonych w SGB-Banku SA (196 uczestniczących w IPS SGB) oraz 2 samodzielne. Spośród pozostałych banków 39 pozostawało poza IPS” – czytamy w raporcie „Informacja o sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających w trzech kwartałach 2018 r.”

Cel depozytu obowiązkowego

KNF podała, że uczestnicy IPS dysponują stosunkowo dużymi środkami zgromadzonymi na rachunkach depozytu obowiązkowego w bankach zrzeszających oraz funduszami pomocowymi. Celem depozytu obowiązkowego jest zabezpieczenie płynności uczestników IPS, zaś funduszu pomocowego wsparcie w przypadku trudnej sytuacji ekonomicznej, w tym w obszarze adekwatności kapitałowej.

„Wartość depozytu obowiązkowego banków IPS zrzeszonych w BPS SA wynosiła na koniec września 2018 r. 5,3 mld zł. Środki zgromadzone w funduszu pomocowym IPS BPS na koniec II kw. 2018 r. wynosiły 461,7 mln zł. Wartość depozytu obowiązkowego utrzymywanego przez banki spółdzielcze IPS SGB oraz SGB-Bank SA wyniosła 1,9 mld zł. Środki zgromadzone w funduszu pomocowym IPS SGB na koniec czerwca 2018 r. wynosiły 347,5 mln zł” – czytamy także.

Wynik finansowy netto banków spółdzielczych

Wynik finansowy netto banków spółdzielczych w I-III kw. 2018 r. zmniejszył się o 12,1% w skali roku do 544,7 mln zł. Stratę netto w łącznej kwocie 52,9 mln zł poniosło 7 banków.

„Głównymi powodami spadku wyniku netto był wzrost salda rezerw celowych o 30,8% w stosunku do września 2017 r. (głównie z powodu zwiększenia podstawy tworzenia rezerw celowych o odsetki zastrzeżone a w konsekwencji utworzenia odpisów aktualizujących na te odsetki, czego we wrześniu 2017 r. banki stosujące zasady PSR nie musiały robić) oraz wzrost kosztów operacyjnych o 5,6%” – czytamy w raporcie.

Suma bilansowa banków spółdzielczych wzrosła w ciągu trzech kwartałów 2018 r. o 2,2% (o 2,9 mld zł), do 133,1 mld zł (suma bilansowa całego sektora bankowego wzrosła o 5,3%).

Należności banków spółdzielczych od trzech sektorów (finansowego, niefinansowego oraz rządowego i samorządowego) wzrosły o 2,6% (w całym sektorze bankowym o 5,6%) do 111,2 mld zł. Kredyty mieszkaniowe stanowią 61,2% kredytów dla osób prywatnych. Ich saldo wynosiło na koniec września 2018 r. 11 mld zł (16,6% kredytów dla sektora niefinansowego), z czego 14 mln zł było denominowane w walutach obcych.

„Udział należności zagrożonych w należnościach od sektora niefinansowego i samorządowego wyniósł 7,9% (w grudniu 2017 r. 7,7%). Na pogarszanie się jakości należności ma wpływ przede wszystkim jakość należności od sektora niefinansowego: 8,5% w grudniu 2017 r. oraz 8,8% we wrześniu 2018 r. Poziom wyrezerwowania należności od sektora niefinansowego zwiększył się nieistotnie: z 41,6% do 42,6%” – czytamy dalej.

Depozyty w bankach spółdzielczych wzrosły

Depozyty w bankach spółdzielczych wzrosły w ciągu trzech kwartałów 2018 r. o 2%, (w sektorze bankowym o 5,3%) do 117,5 mld zł.

„Największy wpływ na przyrost depozytów miały depozyty osób prywatnych – ich wzrost jest silnie skorelowany ze wzrostem depozytów ogółem. Było to związane ze wzrostem przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto, spadkiem bezrobocia oraz z wypłatami z programu 500+” – czytamy także.

Fundusze własne banków spółdzielczych w trzech kwartałach 2018 r. wzrosły o 5,4% do 12,1 mld zł (w całym sektorze bankowym fundusze własne wzrosły o 10,7%).

Łączny współczynnik kapitałowy banków spółdzielczych wyniósł 17,6% (wobec 17,2% w grudniu 2017 r.), zaś współczynnik Tier1 wyniósł 16,7% wobec 16,3% w grudniu 2017 r.

Fundusze własne wyższe niż równowartość 5 mln euro posiadało na koniec września 2018 r. 179 banków wobec 172 w grudniu 2017 r.

Banki zrzeszające osiągnęły w trzech kwartałach 2018 r. zysk netto w kwocie 37,9 mln zł, tj. o 826,9% więcej niż w trzech kwartałach 2017 r.

Pogorszenie jakości należności banków zrzeszających od sektora niefinansowego oraz samorządów

KNF podała, że w ciągu trzech kwartałów 2018 r. nastąpiło pogorszenie jakości należności banków zrzeszających od sektora niefinansowego oraz samorządów: udział należności zagrożonych wzrósł z 13,7% w grudniu 2017 r. do 19,7% we wrześniu 2018 r. Pogorszenie to wystąpiło przede wszystkim w grupie przedsiębiorstw: z 19,7% do 29,9% oraz przedsiębiorców indywidualnych z 27,9% do 30,7%.

Depozyty w bankach zrzeszających zmniejszyły się w ciągu trzech kwartałów 2018 r. o 5,5% (tj. o 1,8 mld zł, do 30,7 mld zł).

Fundusze własne banków zrzeszających na koniec września 2018 r. były wyższe o 4% niż w grudniu 2017 r. i wyniosły 1,9 mld zł. Kapitał Tier I stanowił 77,3% funduszy własnych (80,4% w grudniu 2017 r.).

Liczba placówek (łącznie z centralami) obniżyła się o 62 w stosunku do grudnia 2017 r. i na koniec września wyniosła 4 443. Placówki banków spółdzielczych (łącznie z centralami) stanowią 41,5% liczby placówek bankowych w Polsce.

Źródło: ISBnews