KNF: zysk netto sektora bankowego spadł o 45,5 proc. rdr w okresie styczeń – listopad 2020 r.

KNF: zysk netto sektora bankowego spadł o 45,5 proc. rdr w okresie styczeń – listopad 2020 r.
Fot. stock.adobe.com/agcreativelab
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Pod koniec listopada 2020 roku 18 banków, w tym 7 komercyjnych i 11 spółdzielczych, mających ok. 7,7 proc. udziału w aktywach sektora, wykazało łączną stratę w wysokości 1,1 mld zł - podała Komisja Nadzoru Finansowego. KNF poinformowała także, że zysk netto sektora bankowego wraz z oddziałami zagranicznymi wyniósł 7,89 mld zł w okresie styczeń-listopad 2020 r. i był niższy o 45,5% w skali roku.

Wynik finansowy netto na koniec listopada 2020 r. wyniósł 7,9 mld zł i był niższy o 6,6 mld zł (-45,5% r/r) od wyniku osiągniętego na koniec listopada 2019 r.

„Jednocześnie wynik miesięczny w listopadzie 2020 r. wyniósł 1,2 mld zł i był wyższy od wyniku z października 2020 r. o 0,4 mld zł” – czytamy w prezentacji KNF.

Na koniec listopada 2020 r. 18 banków (7 komercyjnych i 11 spółdzielczych) wykazało łączną stratę w wysokości 1,1 mld zł. Banki te miały ok. 7,7% udział w aktywach sektora. Pozostałe banki w sektorze wykazały łącznie zysk w wysokości 8,7 mld zł, podano także.

Wynik z odsetek

W styczniu-listopadzie 2020 r. wynik z odsetek spadł o 4,1% do 43,25 mld zł, zaś wynik z prowizji sięgnął 13,37 mld zł i był o 10,3% wyższy w ujęciu rocznym.

Czytaj także: Akcje banków na GPW wyraźnie rosną >>>

Wynik z działalności operacyjnej

Wynik z działalności operacyjnej zmniejszył się o 39,1% r/r do 12,08 mld zł.

Koszty działalności banków spadły o 0,6% r/r do 31,86 mld zł w styczniu-listopadzie 2020 r.

W pozycji „utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości” (tj. odpisy) odnotowano wynik w wysokości 11,52 mld zł (wzrost o 38,5% r/r).

Wskaźnik ROE sektora pod koniec listopada spadł do 3,19 proc.

Wskaźnik ROE na koniec listopada 2020 r. wyniósł 3,19% (wobec 3,34% miesiąc wcześniej i 6,42% rok wcześniej), a ROA sięgnął 0,33% (wobec odpowiednio: 0,34% i 0,69%), podano też w prezentacji.

Wskaźniki adekwatności kapitałowej sektora ukształtowały się we wrześniu 2020 r. na poziomie 20,42% (TCR) i 18,4% (T1). „Według stanu na koniec września 2020 r. dwa banki komercyjne nie spełniały minimalnych wymogów regulacyjnych” – wskazano w prezentacji.

„Wolumen kredytów brutto w sektorze niefinansowym w skali miesiąca listopada br. zmniejszył się o 4,6 mld zł, przy czym spadek ten dotyczył głównie gospodarstw domowych (-4,5 mld zł)” – czytamy dalej.

Należności od sektora niefinansowego wzrosły o 0,8% r/r do 1 154,5 mld zł na koniec listopada 2020 r. W przypadku gospodarstw domowych miały one wartość 768,7 mld zł (+3,1% r/r), a przedsiębiorstw – 377,9 mld zł (-3,6% r/r).

Portfel kredytów mieszkaniowych brutto

„Portfel kredytów mieszkaniowych brutto dla gospodarstw domowych w listopadzie 2020 r. zmniejszył się o 2,6 mld zł do poziomu 477,2 mld zł (o -0,5% m/m i 6,5% r/r): portfel kredytów mieszkaniowych złotowych brutto dla gospodarstw domowych zwiększył się w miesiącu o 3,1 mld zł do 354,7 mld zł (0,9% m/m i 10,1% r/r). Udział kredytów złotowych w kredytach mieszkaniowych dla gospodarstw domowych na koniec listopada br. wynosił 74,3%; portfel kredytów mieszkaniowych walutowych brutto dla gospodarstw domowych zmniejszył się w miesiącu o 5,6 mld zł (istotny wpływ aprecjacji złotego) do 122,5 mld zł (-4,4% m/m i -2,7% r/r)” – czytamy dalej w prezentacji.

Portfel kredytów konsumpcyjnych brutto

Portfel kredytów konsumpcyjnych brutto w listopadzie br. zmniejszył się o 0,9 mld zł do poziomu 179,2 mld zł (-0,5% m/m i 0,04% r/r), w październiku zmniejszenie o 0,2 mld zł.

Portfel (brutto) kredytów inwestycyjnych przedsiębiorstw niefinansowych w listopadzie br. zmniejszył się o 0,5 mld zł do 138,7 mld zł (-0,4% m/m i 2,9% r/r), w październiku br. wzrost o 1,4 mld zł.

„Portfel kredytów fazy 3 w sektorze niefinansowym w listopadzie br.:

* zmniejszył się do 79,1 mld zł (-1,2% m/m i 3,4% r/r);

* produktowo dominują kredyty operacyjne (21,2 mld zł) i konsumpcyjne (19,8 mld zł);

* podmiotowo dominują osoby prywatne (32,1 mld zł) oraz MSP (23,9 mld zł)” – napisano także.

W listopadzie 2020 r. nastąpiła kontynuacja spadku relacji kredyty/depozyty do poziomu 78,2% ( -0,4 pkt proc. m/m i -10,3 pkt proc. r/r).

„Wartość depozytów sektora niefinansowego (razem z depozytami zablokowanymi) w listopadzie 2020 r. zwiększyła się o 3,1 mld zł do 1 417 mld zł (0,2% m/m i 13,4% r/r). W strukturze depozytów sektora niefinansowego dominują gospodarstwa domowe (70,2%) oraz depozyty złotowe (86%)” – czytamy dalej w prezentacji.

Źródło: PAP BIZNES, ISBnews