KNF: 550 tys. zł kar dla spółki Drewex

KNF: 550 tys. zł kar dla spółki Drewex
Fot. KNF
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na Drewex SA w restrukturyzacji kary pieniężne łącznie w wysokości 550 tys. zł za niewykonanie oraz nienależyte wykonanie obowiązków informacyjnych oraz podjęła decyzję wykluczającą akcje spółki z obrotu na rynku regulowanym.

Komisja Nadzoru Finansowego wydała 14 lipca 2022 r. decyzję ws. Drewex SA w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie: 

I.    nakładającą na Drewex karę pieniężną w wysokości 50 000 zł za niewykonanie obowiązków informacyjnych w związku z nieprzekazaniem w terminie Komisji, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości raportu kwartalnego za I kwartał roku obrotowego 2016;

II.    nakładającą na Drewex karę pieniężną w wysokości 500 000 zł za nienależyte wykonanie obowiązków informacyjnych w związku ze sporządzeniem:

a)    raportu półrocznego za I półrocze roku obrotowego 2016,
b)    raportu rocznego za rok obrotowy 2016;

Czytaj także: KNF: 270,4 tys. zł kary dla Ergo Hestia za opóźnienia w wypłatach odszkodowań >>>

III.    wykluczającą akcje Drewex z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA za nienależyte wykonanie obowiązków informacyjnych w związku ze sporządzeniem: 

a)    raportu kwartalnego za I kwartał roku obrotowego 2017, 
b)    raportu półrocznego za I półrocze roku obrotowego 2017,
c)    raportu kwartalnego za III kwartał roku obrotowego 2017,
d)    raportu rocznego za rok obrotowy 2017,
e)    raportu kwartalnego za I kwartał roku obrotowego 2018,
f)    raportu półrocznego za I półrocze roku obrotowego 2018,
g)    raportu kwartalnego za III kwartał roku obrotowego 2018,
h)    raportu rocznego za rok obrotowy 2018,
i)    raportu kwartalnego za I kwartał roku obrotowego 2019,

oraz za niewykonanie obowiązków informacyjnych w związku z:

j)    nieprzekazaniem w terminie Komisji, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości raportu półrocznego za I półrocze roku obrotowego 2017,
k)    nieprzekazaniem w terminie Komisji, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości raportu kwartalnego za I kwartał roku obrotowego 2018,
l)    nieprzekazaniem w terminie Komisji, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości raportu kwartalnego za I kwartał roku obrotowego 2019,
m)    nieprzekazaniem Komisji, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości raportu półrocznego za I półrocze roku obrotowego 2019,
n)    nieprzekazaniem Komisji, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości raportu kwartalnego za III kwartał roku obrotowego 2019,
o)    nieprzekazaniem Komisji, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości raportu rocznego za rok obrotowy 2019,
p)    nieprzekazaniem Komisji, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości raportu kwartalnego za I kwartał roku obrotowego 2020,

co stanowiło naruszenie art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych”, poinformowała KNF.

Wykluczenia akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym

Jak poinformowała KNF, „mając na uwadze liczne przypadki naruszenia przez Drewex obowiązków informacyjnych, z których wiele miało charakter rażący, na Spółkę oprócz kar pieniężnych  została nałożona kara wykluczenia akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym. Komisja jest przekonana, że wykluczenie akcji Spółki z obrotu uchroni uczestników rynku przed dalszym inwestowaniem w papiery wartościowe podmiotu, który ignorując wypełnianie obowiązków informacyjnych, rażąco naruszył obowiązujące przepisy. Termin wykluczenia akcji Drewex Komisja określiła na 30 dni od dnia, w którym decyzja o wykluczeniu stanie się ostateczna.

Nienależyte wykonywanie przez spółki obowiązków informacyjnych związanych z publikacją raportów okresowych godzi w dobro szczególnie chronione, jakim jest interes uczestników rynku kapitałowego oraz jego bezpieczeństwo i przejrzystość. Inwestorzy powinni mieć zapewniony powszechny i równy dostęp do informacji dotyczących spółki i wyemitowanych przez nią papierów wartościowych. Informacja na rynku kapitałowym powinna być dostępna również dla ogółu osób nieposiadających tych instrumentów, gdyż może ona stanowić podstawę do podjęcia przez nich decyzji inwestycyjnej”. 

Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego / KNF