Klienci Pekao TFI S.A. zyskają dodatkowe informacje o swoich inwestycjach

Klienci Pekao TFI S.A. zyskają dodatkowe informacje o swoich inwestycjach
Źródło: aleBank.pl
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Od stycznia 2021 roku Pekao TFI S.A. rozpoczęło publikację dodatkowych informacji na temat swoich funduszy inwestycyjnych. Zarząd TFI podjął decyzję o zwiększeniu transparentności w odpowiedzi na oczekiwania rynku i klientów. W Towarzystwie wdrożone zostały „Dobre Praktyki Informacyjne”, czyli nowy standard komunikacji między TFI i inwestorami opracowany przez IZFiA oraz Analizy Online pod patronatem GPW i PFR Portal PPK.

Pekao TFI S.A. zwiększa przejrzystość danych na temat oferowanych przez siebie funduszy inwestycyjnych. Wprowadzone zmiany w raportowaniu umożliwią inwestorom i analitykom uzyskanie pełniejszej informacji o produktach. Działania te wpisują się w realizację standardu „Dobrych Praktyk Informacyjnych”.

Dzięki uzyskaniu dodatkowych informacji inwestorzy i analitycy będą mogli wybrać fundusze najlepiej dopasowane do swoich potrzeb

Wśród pięciu obszarów raportowania Pekao TFI S.A. znajdują się: kwartalne publikowanie składów portfeli funduszy, comiesięczna dane o bilansie sprzedaży poszczególnych funduszy, kwartalna struktura portfeli (ekspozycja walutowa, struktura wg typu lokat), comiesięczne stopy zwrotu funduszy na tle benchmarków oraz informacja o opłatach w rozbiciu na klasy jednostek dla poszczególnych funduszy.

Regularna publikacja danych pozwoli na zwiększenie wiedzy o produktach inwestycyjnych dostępnych w Pekao TFI S.A. Inwestorzy zyskają dodatkowe informacje, które pozwolą im ocenić jak realizowana jest polityka inwestycyjna funduszy oraz jak zmienia się konstrukcja portfela w poszczególnych kwartałach.

Pierwsze informacje zgodne ze standardami „Dobrych Praktyk Informacyjnych” opublikowane przez Pekao TFI dotyczą stanu na IVQ 2020 roku i zamieszczone zostały na stronie internetowej Towarzystwa:  https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/informacje-okresowe-dla-klientow.

Czytaj także: Prezes Skarbiec TFI: wizja ujemnych stóp procentowych zachęca do inwestowania w fundusze

Zmienny rynek ‒  częstsze publikacje informacji

Spełnienie przez Towarzystwo wymogów dotyczących „Dobrych Praktyk Informacyjnych” będzie regularnie weryfikowane przez Analizy Online.

– Dotychczas prezentowaliśmy strukturę portfela dwa razy w roku, po publikacji półrocznych i rocznych sprawozdań finansowych.

Po wdrożeniu dobrych praktyk informacyjnych, struktura portfela będzie prezentowana częściej.

W zakresie publikacji składów portfeli funduszy ważny jest dostęp do aktualnej informacji, która pozwala na zapoznanie się z bieżącą strukturą lokat danego funduszu, poziomu jego dywersyfikacji, ekspozycji na dane klasy aktywów oraz ekspozycji na konkretnych emitentów wraz z ujęciem w poszczególnych instrumentach finansowych, co ma szczególnie istotne znaczenie w okresach zwiększonej zmienności na rynkach – mówi Jacek Janiuk, prezes zarządu Pekao TFI S.A.

Czytaj także: Bardzo dobry koniec roku dla funduszy inwestycyjnych

Transparentność oferty Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych

Prezentowanie struktury portfela poszczególnych funduszy ma na celu przede wszystkim umożliwienie inwestorowi weryfikacji, czy deklarowana polityka inwestycyjna danego funduszu oraz jego faktyczna struktura portfela są zgodne z jego profilem inwestycyjnym. Co więcej, wypełnienie tej „praktyki” podnosi świadomość inwestora w zakresie źródeł stóp zwrotu danej strategii.

Dane dotyczące bilansu sprzedaży pozwolą na oszacowanie rzeczywistej wielkości napływów środków do poszczególnych funduszy, co jest ważną informacją dla inwestorów w okresach podwyższonej zmienności.

Koncentrujemy się na dostarczaniu naszym klientom aktualnych informacji pozwalających na optymalizację inwestycji

Spełnienie „praktyki” w zakresie prezentowania stóp zwrotu funduszu i benchmarku (jeśli występuje) pozwoli inwestorom na samodzielne określenie efektywności danego funduszu na tle portfela wzorcowego. Jednolite okresy dla wszystkich uczestników rynku, za które obliczane będą stopy zwrotu, ułatwią porównanie ze sobą funduszy o podobnej polityce inwestycyjnej.

Prezentowanie opłat w rozbiciu na poszczególne klasy jednostek uczestnictwa ma w założeniu przyczynić się do zwiększenia świadomości inwestorów w zakresie wysokości kosztów związanych z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych (w tym w podziale na poszczególne rodzaje jednostek) oraz zapewnienia porównywalności i transparentności danych w tym zakresie dla różnych produktów.

– Koncentrujemy się na dostarczaniu naszym klientom aktualnych informacji pozwalających na optymalizację inwestycji. Już wcześniej cyklicznie przygotowywaliśmy komentarze zarządzających funduszami, czy wideo informacje dotyczące bieżącej sytuacji rynkowej.

Zaś od nowego roku, zgodnie z obecnymi standardami rynkowymi, zdecydowaliśmy się na publikację kwartalnych składów portfeli funduszy inwestycyjnych, którymi zarządzamy – podkreśla Jacek Janiuk z Pekao TFI S.A.

Wprowadzone zmiany zwiększą transparentność oferty Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. Dzięki uzyskaniu dodatkowych informacji inwestorzy i analitycy będą mogli wybrać fundusze najlepiej dopasowane do swoich potrzeb.

Czytaj także: Cenne wskazówki dla inwestorów, ruszają Dobre Praktyki Informacyjne w branży funduszy

Źródło: Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych / Pekao TFI