Kilka banków zwróciło się do NBP z prośbą o wsparcie przy operacji zamiany walutowych kredytów na złotowe

Kilka banków zwróciło się do NBP z prośbą o wsparcie przy operacji zamiany  walutowych kredytów na złotowe
Źródło: NBP
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Na stronach NBP pojawił się komunikat Narodowego Banku Polskiego ws. zaangażowania w operację przewalutowania mieszkaniowych kredytów walutowych.

Grupa banków zwróciła się do Zarządu NBP z prośbą o wsparcie planowanej przez te banki operacji przewalutowania walutowych kredytów mieszkaniowych na złote.

Propozycja takiej operacji jest związana z apelem Przewodniczącego KNF, który wezwał banki, aby zaoferowały swoim klientom możliwość przewalutowania mieszkaniowych kredytów w walutach obcych na zasadach, które zrównywałyby warunki kredytobiorców walutowych ze złotowymi. Inicjatywa ta nie była z NBP konsultowana przed jej ogłoszeniem – czytamy w komunikacie.

Zarząd NBP może rozważyć ewentualne zaangażowanie w proces przewalutowania mieszkaniowych kredytów walutowych na złote, na zasadach i wg kursów rynkowych, przy spełnieniu przez banki szeregu warunków – poinformował w komunikacie NBP.

Do inicjatywy powinna dołączyć się, według NBP, odpowiednia liczba banków, które przedstawią wiążące plany odbudowy kapitałów i zobowiążą się m.in. do niewypłacania dywidendy.

W komunikacie stwierdza się: „Ocenę z punktu widzenia systemowego utrudnia fakt, że nie wszystkie banki zdecydowały się przyłączyć do inicjatywy.”

I dalej napisano: „Z punktu widzenia ewentualnego zaangażowania NBP, krytyczne znaczenie ma systemowy charakter operacji. Należy bowiem mieć na względzie, że brak uczestnictwa wszystkich banków w operacji sprawia, że nie wszyscy klienci będą mogli skorzystać z oferty przewalutowania. Zatem, problem kredytów walutowych w polskim systemie bankowym wciąż nie zostanie ostatecznie rozwiązany i ryzyko z nimi związane dalej ciążyć będzie na sektorze.”

W dalszej części komunikatu określono warunki, które powinny być spełnione aby bank centralny zaczął rozważać swój udział w operacji przewalutowania kredytów mieszkaniowych.

„Zarząd NBP może rozważyć ewentualne zaangażowanie w proces przewalutowania mieszkaniowych kredytów walutowych na złote, na zasadach i według kursów rynkowych, przy spełnieniu przez banki następujących warunków brzegowych:

1. Przystąpienie do inicjatywy konwersji kredytów walutowych na złote odpowiednio licznej grupy banków, która zapewni objęcie projektem przeważającej części portfela walutowych kredytów mieszkaniowych w kraju;

2. Przedstawienie przez banki wiarygodnej informacji o zainteresowaniu istotnej części ich kredytobiorców skorzystaniem z oferty przewalutowania;

3. Wyeliminowanie wątpliwości prawnych odnośnie do skuteczności tej inicjatywy w zakresie podjęcia decyzji o udziale banków na odpowiednich szczeblach decyzyjnych, w tym w szczególności uzyskanie zgody akcjonariuszy na przewalutowanie;

4. Wyeliminowanie wątpliwości prawnych odnośnie do skuteczności tej inicjatywy w zakresie relacji z klientami, w szczególności w zakresie wykluczenia możliwości dochodzenia dalszych roszczeń, w tym związanych z klauzulami przeliczeniowymi po zawarciu ugody;

5. Przedstawienie wiążących planów odbudowy kapitałów, w ramach których banki zobowiążą się do podjęcia działań zmierzających do powrotu wysokości współczynników wypłacalności i współczynnika dźwigni do poziomów nie niższych niż notowane przed podjęciem konwersji; w szczególności zobowiązania te powinny dotyczyć braku wypłaty dywidendy w okresie obowiązywania planów oraz podjęcia środków oszczędnościowych, w tym wstrzymania wypłat premii i innych zmiennych składników wynagrodzeń w okresie obowiązywania planów” – napisano.

Źródło: NBP, PAP Biznes