KE proponuje nową formułę współpracy dla ograniczania ryzyka niewypłacalności

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

kpf.04.400x267Komisja Europejska powołała Konsultacyjną Grupę Ekspertów w sprawie Doradztwa dla Zadłużonych. Jest to materialny wyraz troski tej instytucji o ograniczanie zjawiska nadmiernego zadłużenia i niewypłacalności. Analiza zjawiska nadmiernego zadłużenia gospodarstw domowych, dokonana przez Komisję Europejską i opublikowana w listopadzie 2014 roku, dowodziła, że ma ono charakter wielopłaszczyznowy, a jego przyczyny są splotem wielu czynników.

Jednym z wniosków analizy było wskazanie na potrzebę podejmowania działań na rzecz zindywidualizowanego doradztwa dla osób zadłużonych. Taki charakter doradztwa uznano za jedno z najbardziej efektywnych narzędzi wspierania gospodarstw, mających problemy finansowe. Jednocześnie uznano je za efektywne narzędzie do unikania ryzyka popadania w niewypłacalność. W skład Grupy Ekspertów wejdzie przedstawiciel EUROFINAS, europejskiej reprezentacji rynku kredytowego. Jej aktywnym Członkiem jest Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych (KPF).

W wielu krajach członkowskich Unii Europejskiej, kryzys finansowy spowodował zjawisko nadmiernego zadłużenia znacznej liczby gospodarstw domowych, powodując ich ekonomiczne i społeczne wykluczenie. Zindywidualizowane doradztwo w zakresie zadłużenia (określane również mianem “doradztwa zadłużeniowego”) odnosi się do poradnictwa, świadczonego przez niezależnych doradców na rzecz gospodarstw domowych, pomagając im wydostać się z sytuacji nadmiernego zadłużenia lub na etapie wcześniejszym, kiedy dopiero zaistniały jego przesłanki. Na doradztwie w takiej formule zyskują również wierzyciele, ponieważ jego równoległym celem jest zapewnienie spłaty zobowiązań w możliwie największym wymiarze.

W celu wypracowania standardów obsługi w zakresie doradztwa dla zadłużonych, Komisja Europejska wystosowała do interesariuszy europejskich zaproszenie do udziału w posiedzeniach Grupy Ekspertów. W tym znakomitym gronie znajdzie się również miejsce dla eksperta EUROFINAS, jednej z kluczowych europejskich organizacji rynku kredytowego, do której należy KPF. Grupa będzie się składać się z 20-25 interesariuszy, pochodzących z różnych krajów Unii Europejskiej – a jednocześnie ekspertów, reprezentujących rozmaite punkty widzenia (w tym konsumentów, profesjonalnych doradców, windykatorów, wierzycieli, przedstawicieli organów publicznych, pracowników naukowych).

Przed Grupą Konsultacyjną Doradztwa dla Zadłużonych postawiono następujące zadania:

  • Wypracowanie i przedstawienie szczegółowych metod świadczenia doradztwa w zakresie zadłużenia na obszarze Unii Europejskiej: pozwoli to ustalić punkt odniesienia dla różnych modeli doradztwa w kontekście efektywności oraz identyfikacji niedostatków i obszarów, które można poprawić;
  • Zidentyfikowanie najlepszych praktyk, uwzględniających interesy wszystkich zaangażowanych interesariuszy;
  • Sformułowanie rekomendacji w zakresie eliminowania zidentyfikowanych słabych stron.

Grupa będzie się spotykała regularnie od lutego 2016 roku do czasu wypracowania roboczej wersji raportu, zawierającego wykaz najlepszych praktyk (i możliwych rekomendacji w tym zakresie). Przewidziano, że Komisja Europejska zorganizuje 4-5 jednodniowych posiedzeń, choć za przygotowanie ich merytorycznej zawartości odpowiedzialni będą sami uczestnicy. Ostateczny termin zakończenia prac wyznaczono na październik 2016 roku. W pierwszym posiedzeniu Grupy, w imieniu EUROFINAS, uczestniczyć będzie mec. Marcin Czugan, przewodniczący Komitetu Prawno – Legislacyjnego EUROFINAS, a zarazem dyrektor Departamentu Prawno-Legislacyjnego KPF. – Zaproszenie EUROFINAS, a pośrednio także KPF, do Grupy Ekspertów to duże wyróżnienie i docenienie dorobku naszej organizacji samorządowej na poziomie europejskim. Naszą rolę postrzegamy między innymi w rekomendowaniu naszych doświadczeń z realizacji programów edukacyjnych, a jednocześnie na wskazywanie potrzeby uwzględnienia interesu wierzyciela, który przecież na niespłacaniu zobowiązania traci najbardziej. Potrzeba racjonalnego zrównoważenia interesów obu stron, to trudne zadanie przed którym stoi Grupa. Cieszy jednak, że Komisja Europejska zaprasza szerokie grono interesariuszy, by być pewnym, że każdy głos w finalnym dokumencie, zostanie zaprezentowany – mówi mec. Marcin Czugan.

Ostateczny raport, uwzględniający wnioski z każdego ze spotkań, Komisja Europejska sporządzi do października 2016 roku. Zakłada się, że raport będzie odzwierciedlał stanowiska i perspektywę wszystkich interesariuszy w zrównoważony sposób, a przed jego publikacją zostanie zatwierdzony przez członków Grupy Ekspertów. Przebieg prac Grupy zostanie upubliczniony poprzez stronę internetową Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości i Konsumentów Komisji Europejskiej. Relacje z prac Grupy będą udostępnianie w sposób ciągły i bezpośrednio przedsiębiorstwom finansowym, członkom platformy samorządowej KPF.

– KPF będzie na bieżąco konsultował idee, opinie i rekomendacje Grupy ze swoimi Członkami ze środowiska wierzycieli pierwotnych i wtórnych. Członkowie KPF posiadają już teraz bogaty zasób wiedzy i praktycznego doświadczenia z zakresu doradztwa na rzecz nadmiernie zadłużonych, który z pewnością może być pozytywnie wykorzystany w wypracowywaniu konkretnych propozycji przez Ekspertów. Warto zauważyć, iż dzięki profesjonalizacji procesów zarządzania wierzytelnościami Członkowie KPF, w sposób bardzo praktyczny, umożliwiają każdego roku wielu tysiącom dłużników powrót do normalnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym, do normalnego pełnienia ich społecznych ról – uważa Andrzej Roter, Dyrektor Generalny KPF.

Źródło: KPF