Jednolity numer rachunku również dla podmiotów niebankowych

Jednolity numer rachunku również dla podmiotów niebankowych
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Jednolity standard numeracji rachunków płatniczych obejmie również konta prowadzone przez podmioty niebędące bankami. Rozwiązanie takie przewiduje obowiązujące od 11 lipca br. rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów.

Takie rozwiązanie jest zniesieniem kolejnej bariery zwiększającej konkurencyjność na rynku usług płatniczych w Polsce” – podkreśla w opublikowanym niedawno stanowisku Narodowy Bank Polski.

Unikatowe identyfikatory, czyli 26-cyfrowe numery kont do niedawna były standardem obowiązującym wyłącznie podmioty funkcjonujące w oparciu na regulacji Prawa bankowego. Nowelizacja Ustawy o usługach płatniczych z dnia 30 listopada 2016 roku rozszerzyła stosowanie tego standardu również na instytucje niebędące bankami, a posiadające w swej ofercie rachunki płatnicze. Do określenia szczegółowych zasad nadawania unikatowych identyfikatorów zobowiązany został minister właściwy do spraw finansów publicznych, zaś wydanie stosownego rozporządzenia powinna poprzedzić konsultacja z bankiem centralnym. Akt prawny opublikowany 11 lipca br. jest zatem realizacją obowiązku nałożonego przez ustawodawcę.

Celem regulacji jest określenie uprawnień Narodowego Banku Polskiego do nadawania identyfikatorów i numerów rozliczeniowych dostawców prowadzących rachunki płatnicze i uczestniczących w systemach płatności. Projekt rozporządzenia precyzuje składnię identyfikatorów dostawców i numerów rozliczeniowych i cechę, jaką jest ich niepowtarzalność (unikatowość)” – czytamy w uzasadnieniu do rządowego przedłożenia. Rozporządzenie określa nie tylko zasady występowania z wnioskiem o numer rachunku i kryteria przyznawania identyfikatora przez NBP, ale również przewiduje tryb postępowania w przypadku zmiany właściciela instytucji finansowej.

Jakie znaczenie będą miały nowe regulacje dla polskiego rynku usług finansowych? – „Numery rozliczeniowe nadane przez NBP niebankowym dostawcom usług płatniczym umożliwią tym dostawcom identyfikowanie rachunków płatniczych swoich klientów w identyczny sposób jak ma to miejsce w przypadku rachunków bankowych” – zaznaczył w swym stanowisku bank centralny. Obok regulacji związanych z implementacją do prawa polskiego dyrektywy PSD 2, nowe rozporządzenie jest kolejnym przepisem mającym na celu ujednolicenie zasad regulujących funkcjonowanie różnych podmiotów na rynku finansowym.