Jak obliczyć wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy

Jak obliczyć wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy
Fot. stock.adobe.com/Magdziak Marcin
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Poza wynagrodzeniem zasadniczym do wypłaty za urlop wypoczynkowy wlicza się także między innymi rekompensatę za nadgodziny i pracę w nocy.

Tak obliczysz wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy

Prawo do corocznego, płatnego urlopu wypoczynkowego przysługuje w wymiarze 20 lub 26 dni (w zależności od stażu pracy) każdemu pracownikowi, zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę. Kodeks pracy przewiduje, że za czas nieświadczenia pracy pracownikowi przysługuje takie wynagrodzenie urlopowe, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Szczegółowe zasady ustalania wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego są zawarte w Rozporządzeniu ministra pracy i polityki socjalnej w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop z dnia 8 stycznia 1997 roku.

Stałe i zmienne składniki wynagrodzenia

Ustalając wynagrodzenie za urlop, pracodawca powinien więc uwzględnić składniki stałe i zmienne składniki wynagrodzenia. Do stałych składników zalicza się przede wszystkim wynagrodzenie zasadnicze, ale także stałe dodatki – w tym funkcyjny czy za pracę w warunkach szkodliwych – czy też premie otrzymywane pracownika co miesiąc w takiej samej wysokości.

Pracodawca odmawia urlopu na żądanie. Czy ma do tego prawo?>>

Zmienne składniki to między innymi wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych i za pracę w nocy, jak również wynagrodzenie godzinowe czy prowizyjne oraz comiesięczne premie wypłacane w różnej wysokości. Nie wlicza się natomiast składników wynagrodzenia wypłacanych za okresy dłuższe niż jeden miesiąc, które w ogóle nie są wliczane do podstawy wynagrodzenia urlopowego – takich jak premier kwartalne i roczne. Przy obliczaniu wynagrodzenia urlopowego nie uwzględnia się także:

 • jednorazowych lub nieperiodycznych wypłat za spełnienie określonego zadania bądź za określone osiągnięcie,
 • wynagrodzenia za czas gotowości do pracy oraz za czas niezawinionego przez pracownika przestoju,
 • nagród jubileuszowych,
 • wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, a także za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
 • ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy,
 • dodatkowego wynagrodzenia radcy prawnego z tytułu zastępstwa sądowego,
 • wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy spowodowanej chorobą lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz kwoty wyrównania do wynagrodzenia za pracę do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 • nagród z zakładowego funduszu nagród, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, należności przysługujących z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej,
 • odpraw emerytalnych i rentownych oraz innych odpraw pieniężnych,
 • wynagrodzenia i odszkodowania przysługującego w razie rozwiązania stosunku pracy.

Jak wylicza się wynagrodzenie urlopowe

Składniki wynagrodzenia określone w stałej stawce miesięcznej są wypłacane za czasu urlopu w wysokości, w jakiej przysługują pracownikowi w miesiącu wykorzystania urlopu.

Z kolei zmienne składniki wynagrodzenia, przysługujące za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc, uwzględnia się w podstawie urlopowej w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu. W przypadkach znacznego wahania wysokości zmiennych składników wynagrodzenia, mogą one zostać wyjątkowo uwzględnione za okres 12 miesięcy.

Wynagrodzenie urlopowe oblicza się wtedy:

 • dzieląc podstawę wymiaru przez liczbę godzin, w czasie których pracownik wykonywał pracę w okresie, z którego została ustalona ta podstawa,
 • mnożąc tak ustalone wynagrodzenie za jedną godzinę pracy przez liczbę godzin, jakie pracownik przepracowałby w czasie urlopu w ramach normalnego czasu pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, gdyby w tym czasie nie korzystał z urlopu.

Przykład: Na wynagrodzenie zasadnicze pracownika, który pracuje w 8-godzinnym wymiarze pracy, składa się: pensja zasadniczej w wysokości 3 000 zł oraz premia zmienna w wysokości 300 zł premii styczniu, 200 zł w lutym, 200 zł w marcu, 100 zł w kwietniu i 100 zł w maju.  Pracownik otrzymał także w marcu wynagrodzenie za nadgodziny w wysokości 250 zł (10 dodatkowych godzin pracy).

Pracownik udał się na 5 dni urlopu w czerwcu, co stanowi 40 godzin. W celu ustalenia wynagrodzenia urlopowego za 40 godzin należy:

1) zsumować zmienne składniki wynagrodzenia wypłacone w okresie styczeń – maj: 300 zł premii styczniu, 200 zł w lutym, 200 zł w marcu,100 zł w kwietniu i 100 zł w maju oraz wynagrodzenie za nadgodziny w wysokości 250 zł = 1150 zł,

2) podzielić powyższą kwotę przez liczbę godzin wykonywania pracy w okresie urlopu, łącznie z nadgodzinami: 1150 zł (stawka stała pracownika) : 834 godz. (168 godz. + 160 godz. + 176 godz. + 160 godz. + 160 godz. + 10 godz.) = 1,38 zł (stawka za jedną godzinę pracy ze składników zmiennych),

3) stawkę za jedną godzinę pracy pomnożyć przez liczbę godzin urlopu: 1,38 zł x 40 godz. = 55,2 zł.

Sumując: wynagrodzenie, które przysługuje pracownikowi za czerwiec, wynosi: 3 000 zł  (wynagrodzenie zasadnicze) + 54,8 zł (składniki zmienne) = 3 054,8 zł.

Wczasy pod gruszą: jakie warunki musi spełnić pracownik, aby otrzymać dofinansowanie do wakacji>>