Jak gwarantowany kredyt mieszkaniowy z Polskiego Ładu wpłynie na rynek nieruchomości?

Jak gwarantowany kredyt mieszkaniowy z Polskiego Ładu wpłynie na rynek nieruchomości?
Fot. stock.adobe.com/bzyxx
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Gwarantowany kredyt mieszkaniowy - jedno z rozwiązań mieszkaniowych "Polskiego Ładu" - może wygenerować w pierwszych latach obowiązywania ok. 13,4 mld zł dodatkowego popytu rocznie, szacują analitycy PKO Banku Polskiego w raporcie pt. "Puls Nieruchomości: Przez pryzmat Polskiego Ładu".

” W naszej ocenie, dodatkowy popyt nie przyspieszy istotnie obecnej wysokiej dynamiki cen nieruchomości mieszkaniowych. Nowe przepisy wejdą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ich ogłoszenia w 'Dzienniku Ustaw’, zakładamy zatem, że najwcześniej w połowie 2022. Termin wejścia w życie nowych przepisów zbiegnie się prawdopodobnie w czasie z prognozowanym ochłodzeniem koniunktury na rynku mieszkaniowym” – czytamy w raporcie.

Bezpieczniki wzrostu cen nieruchomości

W przypadku obserwowania symptomów przegrzania rynku, jak również w związku z niepewnością perspektywy długoterminowej, ustawodawca przewiduje mechanizmy zabezpieczające przed dodatkową stymulacją wzrostu cen przez program gwarantowanych kredytów.

W projekcie założone są bowiem maksymalne limity cen dotyczące m2 finansowanego mieszkania, jak również dodatkowo upoważnienie Rady Ministrów do obniżenia w rozporządzeniu wysokości współczynników wpływających na limity cenowe, dodano.

Zdolność kredytowa dla mniej zarabiających

Jednym z elementów „Polskiego Ładu” jest też reforma podatkowo-składkowa m.in. podnosząca kwotę wolną od podatku do 30 tys. zł i próg podatkowy do 120 tys. zł. Beneficjentami tej zmiany będą słabiej zarabiający podatnicy.

Tym samym gospodarstwom domowym o niższych dochodach, w których choćby jedna z osób skorzysta na reformie podatkowej, będzie łatwiej uzyskać zdolność kredytową. Fakt ten jest istotny w kontekście wprowadzonej od 1 lipca br. zmiany  w Rekomendacji S, która skraca do 25 lat (z 30 poprzednio) okres, w oparciu o który wyliczana jest zdolność kredytowa.

Reforma podatkowo-składkowa wzmocni zatem obserwowany w ostatnich latach trend szybszego wzrostu płac w słabszych grupach dochodowych widoczny w analizie wniosków kredytowych składanych w Grupie PKO BP, wskazali analitycy.

Dalej wymieniają ułatwienia w budowie domów do 70 m2 powierzchni zabudowy, które dotyczą domów wolnostojących o nie więcej niż dwóch kondygnacjach.

„W praktyce są to domy o powierzchni użytkowej ok. 90 m2, choć w przypadku płaskiego dachu metraż można zwiększyć nawet do ponad 100 m2. Okazuje się, że małe domy nie są takim rzadkim zjawiskiem na polskim rynku domów. Obecnie 13,6% wniosków kredytowych na zakup lub budowę dotyczy małych domów (do 90 m2 powierzchni użytkowej) i są one relatywnie częstym wyborem kupujących na rynku pierwotnym. W przypadku indywidualnej budowy domu, której de facto dotyczy Polski Ład, preferowane są raczej większe metraże, choć warto zaznaczyć, że i wśród budujących na własną rękę obserwujemy rosnące zainteresowanie małymi domami” – czytamy dalej.

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Jedną z idei „Polskiego Ładu” jest również wsparcie w zakupie mieszkania rodzin wielodzietnych. Rodzinny bon mieszkaniowy przyznawany ma być na sfinansowanie wkładu mieszkaniowego lub wkładu budowlanego, partycypację w SIM/TBS, budowę domu oraz zakup mieszkania lub domu.

O rodzinny bon będzie mogła starać się osoba prowadząca gospodarstwo domowe, w którego skład wchodzi co najmniej 3 dzieci lub osoba z niepełnosprawnością. Można mieć już wcześniej lokal – bon umożliwiałby wówczas zamianę mieszkania na większe.

Innym z mechanizmów wspierających osoby, które nie mają wystarczających oszczędności na wkład własny do kredytu hipotecznego, jest ustawa o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym oraz o spłatach tego kredytu dokonywanych w związku z powiększeniem gospodarstwa domowego, której projekt jest na etapie prac legislacyjnych w Sejmie.

Projekt zakłada, że Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) będzie udzielał gwarancji do 20% kwoty kredytu, nie więcej niż 100 tys. zł, przez okres minimum 15 lat. Z rozwiązania będą mogły korzystać małżeństwa oraz osoby samotne, ale pod warunkiem, że nie posiadają innego mieszkania.

Ponadto, BGK będzie jednorazowo spłacał część gwarantowanego kredytu mieszkaniowego, w związku z urodzeniem się dziecka. W przypadku powiększenia gospodarstwa domowego o drugie dziecko spłata wyniesie 20 tys. zł, w przypadku powiększenia gospodarstwa o trzecie albo kolejne dziecko – 60 tys. zł. Projekt zakłada, że kredyty gwarantowane będą udzielane do 2030 roku.

„Obecnie zgodnie z Rekomendacją S dotyczącą dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie wydaną przez Komisję Nadzoru Finansowego, minimalna wysokość wkładu własnego to 20% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu. Przepisy dopuszczają możliwość udzielenia kredytu osobie, która posiada wkład własny na poziomie co najmniej 10% pod warunkiem ustanowienia dodatkowego ubezpieczenia” – zakończono.

Źródło: aleBank.pl