IT@Bank 2015: System Cesarz

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bank.2015.11.foto.175.200xRaportowanie i rozliczanie transakcji na instrumentach pochodnych. Systemy Risco dedykowane realizacji wymogów Rozporządzenia EMIR.

Marcin Werner
Prezes Zarządu Risco Software Sp. z o.o.

Janusz Szymański
Wiceprezes Zarządu Risco Software Sp. z o.o.

Przypomnijmy: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (EMIR) wprowadza m.in. obowiązek raportowania transakcji na instrumentach pochodnych do repozytoriów. Obowiązek zgłaszania transakcji (art. 9 rozp. EMIR) dotyczy kontrahentów finansowych i niefinansowych oraz CCP, tj. w praktyce każdego podmiotu zawierającego transakcje pochodne (w tym np. klientów korporacyjnych). Obejmuje zgłaszanie do repozytorium transakcji informacji o zawartych przez siebie kontraktach pochodnych oraz o wszelkich zmianach lub ich zamknięciu. Wszedł w życie 12 lutego 2014 r. dla wszystkich klas instrumentów, a więc np. transakcji fx forward, opcji walutowych, swapów. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW S.A.) uruchomił repozytorium transakcji 2 listopada 2012 r.

Drugi etap rozporządzenia, który – w odniesieniu do banków – wszedł w życie w 2015 r. wprowadza obowiązek rozliczania transakcji z pomocą tzw. „kontrpartnera centralnego” (CCP), tj. przekazywania do rozliczenia w CCP transakcji IRS, FRA, OIS (swapy stopy procentowej), zaś stroną transakcji zawartej np. między dwoma bankami jest CCP (w Polsce KDPW_CCP). Podmioty nim objęte podlegają nadzorowi KNF. Komisja może nałożyć na nie kary za nieprawidłowe wykonywanie obowiązków (banki do 10 mln zł, ich klienci niefinansowi do 1 mln zł).

Z rozpoznania rynku wynika, iż część podmiotów objętych rozporządzeniem decyduje się na delegowanie raportowania na banki- kontrahentów. Duzi uczestnicy rynku finansowego raportują swoje transakcje do repozytorium przez samodzielnie przygotowane sposoby raportowania, często polegające na ręcznej obróbce danych i ręcznym raportowaniu (wprowadzaniu pliku z danymi do systemu udostępnianego przez KDPW). Generuje to ryzyko operacyjne (a mówimy o podmiotach finansowych podległych bieżącej kontroli KNF) i wysokie koszty utrzymywania zespołu dedykowanego. Kontroli KNF podlegają też inne instytucje finansowe i niefinansowe objęte rozporządzeniem. Fundusze inwestycyjne oraz firmy ubezpieczeniowe to w części te podmioty, które delegowały raportowanie swojej drugiej stronie, najczęściej bankom. Bank przejmuje na siebie techniczną czynność przekazania raportu, natomiast odpowiedzialność (np. za terminowe i prawidłowe raportowanie) spoczywa na ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI