Inwestycje przedsiębiorstw – optymizm i niepewność

Inwestycje przedsiębiorstw – optymizm i niepewność
Fot. stock.adobe.com/sergey_p
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Według opublikowanych 9 października 2019 r. przez GUS danych finansowych przedsiębiorstw - inwestycje firm, zatrudniających co najmniej 10 pracowników, wyniosły w I półroczu 69 570,1 mln zł i były większe niż w tym samym czasie w roku 2018 o 18,5%.

#WitoldGadomski: Przedsiębiorstwa wyraźnie mniej inwestują w maszyny i urządzenia niż w budynki i budowle #Nakłady InwestycyjnePrzedsiębiorstw @GUS_STAT

Nakłady na budynki i budowle wyniosły 25 425,3 mln zł (wzrost o 29%),  na maszyny i urządzenia 32 187,6 mln zł (wzrost o 10,5%), na środki transportu 11 143,1 mln zł (wzrost o 22,2%), zaś na zakup wartości niematerialnych (np. licencji, praw autorskich) 3 719,3 mln zł (wzrost o 15,2%).

Dane te mogą świadczyć o silnym ożywieniu inwestycyjnym, ale dokładniejsza analiza pokazuje, że sprawa jest bardziej skomplikowana.

Duże firmy inwestują w budynki, nie w maszyny

Przedsiębiorstwa wyraźnie mniej inwestują w maszyny i urządzenia niż w budynki i budowle. Z jednej strony może to wynikać z  długookresowych planów rozwoju, ale wiele firm po prostu wykorzystuje zyski do remontu i przebudowy hal i biurowców.

Nakłady inwestycyjne w I półroczu 2019 roku wykazało 24 574 przedsiębiorstw, spośród 44 676, będących w bazie GUS (55% wszystkich).

Największe nakłady inwestycyjne wykazały przedsiębiorstwa duże, zatrudniające co najmniej 250 pracowników – 51 842,1 mln zł. W tej grupie przyrost inwestycji, w porównaniu z I półroczem 2018 r. wyniósł aż 23,5%.

Inwestycje małych przedsiębiorstw, zatrudniających od 10 do 49 pracowników wzrosły zaledwie o 4,5%.

Inwestują firmy energetyczne i górnicze

Spośród dużych przedsiębiorstw 7,9 mld zł zainwestowały firmy energetyczne (prawie wyłącznie państwowe), zaś 1,7 mld zł – także w większości państwowe przedsiębiorstwa górnictwa węglowego.

Nakłady inwestycyjne przemysłu przetwórczego wyniosły 25 665,7 mln zł, przy czym przedsiębiorstwa duże zainwestowały 19 816,7 mln zł. Przyrost nakładów inwestycyjnych w przetwórstwie przemysłowym wyniósł 13,9% i był wyraźnie niższy niż nakładów ogółem.

Nakłady inwestycyjne w budownictwie wyniosły 1 687,3 mln zł i były zaledwie o 3% wyższe niż w I półroczu 2018 roku, co oznacza, że w ujęciu realnym były niższe.

To z kolei jest sygnałem złej sytuacji w sektorze budowlanym i zapowiedzią spowolnienia inwestycji ogółem za kilka miesięcy.

Stosunkowo wysokie były nakłady w administrowanie i działalność wspierającą – ponad 6 mld zł, w transport i gospodarkę magazynową – 7,7 mld zł, w handel i naprawy pojazdów samochodowych – 7,4 mld zł.

Nakłady w drugim półroczu są zawsze większe niż w pierwszym, co wynika z faktu, że wiele wydatków jest księgowane w końcu roku.

Tak więc, dopiero za kilka miesięcy przekonamy się, czy utrzymuje się wysoka dynamika inwestycji przedsiębiorstw, czy też słabnie.

Warto zauważyć, że w roku 2018 nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw zatrudniających co najmniej 10 osób wynosiły 7,2% PKB, co jest jednym  z najniższych wyników w Unii Europejskiej.

Nakłady inwestycyjne oraz nakłady na wartości niematerialne i prawne przedsiębiorstw zatrudniających 10 i więcej osób w mln zł:

 

Źródło: aleBank.pl