GUS: Wyniki finansowe banków w okresie I – IX 2016 r.

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Bieżący, 2016 rok w bankowości znajdzie z pewnością swoje podsumowanie w wielu szczegółowych raportach i analizach po Nowym Roku (najserdeczniejsze życzenia dla Czytelników tej rubryki aleBanku.pl). A dziś - bardzo ciekawe opracowanie Głównego Urzędu Statystycznego podsumowujące standing polskich banków na koniec trzeciego kwartału 2016 r. Uwagę zwracają sformułowania ”więcej” oraz „zwiększył się”.

Wynik finansowy netto sektora bankowego wyniósł 11,4 mld zł, tj. o 0,3% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Suma bilansowa wzrosła w skali roku o 3,7% i wyniosła 1 665,5 mld zł. Wartość kredytów dla sektora niefinansowego zwiększyła się o 5,0% do 1 000,2 mld zł, a depozytów – o 9,1%, do 970,5 mld zł.

Wynik działalności bankowej w okresie I-IX 2016 r. zwiększył się o 9,5% do 45,4 mld zł. Wynik z tytułu odsetek zwiększył się o 8,7% do poziomu 28,3 mld zł, a przychody banków z tytułu dywidend były wyższe o 33,3% i wyniosły 1,3 mld zł. Łączny wynik z tytułu aktywów i zobowiązań finansowych oraz z tytułu różnic kursowych netto zwiększył się o 42,7% do 6,3 mld zł. Wynik z tytułu opłat i prowizji zmniejszył się o 5,6% i osiągnął wartość 9,5 mld zł.

Koszty działania banków wzrosły o 13,8% do 23,8 mld zł. Koszty pracownicze stanowiły 50,1% tej kwty, tj. 11,9 mld zł (wzrost o 5,0%). Koszty ogólnego zarządu zwiększyły się o 24,3%, do 11,9 mld zł, głównie z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych.

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów finansowych wyniosły 5,3 mld zł (o 1,1% więcej niż rok wcześniej), z czego 97,9% tej wartości zostało przeznaczone na pokrycie utraty wartości kredytów i pożyczek. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zwiększyła się o 3,4% i wyniosła 2,2 mld zł.

Rezerwy wzrosły o 86,9%, do poziomu 0,8 mld zł. W porównaniu z analogicznym okresem 2015 r. poprawa wyniku działalności bankowej oraz wyniku z pozostałej działalności operacyjnej była większa niż wzrost kosztów działania banków, amortyzacji i rezerw oraz kosztów odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów. W rezultacie wynik z działalności operacyjnej zwiększył się o 0,8 mld zł (o 5,5%) i osiągnął wartość 14,8 mld zł. Podatek dochodowy dotyczący działalności kontynuowanej wyniósł 3,4 mld zł (o 26,3% więcej niż rok wcześniej).

W okresie trzech kwartałów 2016 r. zysk netto w kwocie 11,8 mld zł osiągnęły 604 banki, a stratę netto o wartości 0,4 mld zł poniosło 19 banków. Stratę netto wykazało 10 banków komercyjnych (w tym 8 oddziałów instytucji kredytowych) oraz 9 banków spółdzielczych.

Suma bilansowa sektora bankowego w dniu 30 września 2016 r. wyniosła 1 665,5 mld zł i była o 3,7% wyższa niż rok wcześniej. Największą pozycją aktywów były kredyty i inne należności, ich wartość wyniosła 1 173,3 mld zł (wzrost o 3,2%) i stanowiły one 70,4% aktywów. Po stronie pasywów dominującą pozycją były zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu, osiągnęły one wartość 1 420,4 mld zł (o 4,8% więcej niż rok wcześniej), co stanowiło 85,3% pasywów. Kapitały własne zwiększyły się o 5,9% do 182,3 mld zł, a ich udział w pasywach wyniósł 10,9%.

Wartość kredytów udzielonych przez banki sektorowi niefinansowemu oraz sektorowi instytucji rządowych i samorządowych wg stanu w dniu 30 września 2016 r. wyniosła 1 095,1 mld zł, co oznaczało ich wzrost o 4,7% w porównaniu do stanu o rok wcześniej. Kredyty udzielone sektorowi niefinansowemu stanowiły 91,3% tej kwoty i wyniosły 1 000,2 mld zł (wzrost o 5,0%), w tym kredyty dla przedsiębiorstw – 346,4 mld zł (wzrost o 5,5%), i dla gospodarstw domowych – 647,5 mld zł (więcej o 4,7%). Kredyty dla przedsiębiorstw zostały w większości (56,4%) zaciągnięte przez MŚP. W kredytach gospodarstw domowych 80,8% stanowiły łącznie kredyty na nieruchomości mieszkaniowe (388,9 mld zł, w tym 132,1 mld zł nominowane w CHF) i kredyty konsumpcyjne osób prywatnych (134,2 mld zł).

Depozyty sektora niefinansowego oraz instytucji rządowych i samorządowych w dniu 30 września 2016 r. osiągnęły wartość 1 056,9 mld zł (wzrost o 9,2%), z tego depozyty sektora niefinansowego wyniosły 970,5 mld zł (więcej o 9,1%), a depozyty sektora instytucji rządowych i samorządowych 86,4 mld zł (wzrost o 9,9%). W porównaniu do stanu sprzed roku odnotowano wzrost wartości depozytów bieżących o 17,7%, a depozytów terminowych o 1,2%.

Wartość depozytów bieżących sektora niefinansowego zwiększyła się o 17,8%, a depozytów terminowych o 0,5%.

Wartość depozytów bieżących sektora instytucji rządowych i samorządowych wzrosła o 15,0%, a depozytów terminowych o 7,3%. Udział depozytów terminowych w depozytach sektora niefinansowego oraz instytucji rządowych i samorządowych łącznie zmniejszył się w skali roku do 47,8% (o 3,8 p. proc.), przy czym udział depozytów terminowych w depozytach sektora instytucji rządowych i samorządowych wyniósł 63,7% (wobec 65,3% rok wcześniej).

W porównaniu do stanu w dniu 30 września 2015 r., przyrost wartości depozytów sektora niefinansowego oraz sektora instytucji rządowych i samorządowych łącznie był większy o 39,1 mld zł niż przyrost wartości kredytów tych podmiotów.

W rezultacie, różnica między wartością kredytów, a wartością depozytów tych sektorów zmniejszyła się do 38,2 mld zł. Różnica ta ukształtowała się na najniższym poziomie w badanym okresie. Nadwyżka kredytów nad depozytami sektora niefinansowego zmniejszyła się w skali roku o 33,4 mld zł. W sektorze instytucji rządowych i samorządowych zanotowano wzrost wartości depozytów o 7,8 mld zł, a wartość kredytów zwiększyła się o 2,1 mld zł. To spowodowało, że w tym sektorze nadwyżka kredytów nad depozytami zmniejszyła się o 5,7 mld zł.

Działalność operacyjną w końcu września 2016 r. prowadziły 623 banki (o 5 mniej niż rok wcześniej).

Liczba banków komercyjnych zmniejszyła się do 63 (o 3 mniej), do 50 zmniejszyła się liczba banków z przewagą kapitału zagranicznego (o 5 mniej). Liczba oddziałów instytucji kredytowych zmniejszyła się o 2 i wyniosła 26. Ponadto funkcjonowało 560 banków spółdzielczych (o 2 mniej niż w końcu września 2015 r.). Zmiany liczby banków ogółem oraz w poszczególnych grupach były spowodowane głównie przez procesy konsolidacyjne w sektorze (w jednym banku z większościowym udziałem kapitału zagranicznego dominującą pozycję objęła instytucja finansowa z większościowym udziałem kapitału polskiego, później ten bank został większościowym udziałowcem banku z przeważającym udziałem kapitału zagranicznego; jeden bank ze 100% udziałem kapitału zagranicznego, przekształcony wcześniej z oddziału instytucji kredytowej, został przejęty przez inny bank z większościowym udziałem kapitału zagranicznego; jeden bank spółdzielczy połączył się z innym bankiem spółdzielczym). Ponadto, ogłoszono upadłość jednego banku spółdzielczego, a dwa oddziały instytucji kredytowych zaprzestały działalności z powodu ich likwidacji przez zagraniczne centrale.

Szczegóły: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/przedsiebiorstwa-finansowe/wyniki-finansowe-bankow-w-okresie-styczen-wrzesien-2016-roku,5,14.html

Bogdan Koblański