GUS: wynik netto przedsiębiorstw niefinansowych wzrósł o 89,2 proc. rdr w I-III kw. 2021 r.

GUS: wynik netto przedsiębiorstw niefinansowych wzrósł o 89,2 proc. rdr w I-III kw. 2021 r.
Fot. stock.adobe.com/AgataK
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wynik finansowy netto przedsiębiorstw niefinansowych wyniósł 161,68 mld zł w I-III kw.br. i był wyższy o 89,2% w skali roku, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS), prezentując dane dotyczące firm zatrudniających 50+ osób. Wynik finansowy brutto wzrósł o 84,3% r/r do 192,24 mld zł.

„Wynik finansowy netto wyniósł 161,7 mld zł i był wyższy o 89,2% niż przed rokiem. Zysk netto wyniósł 180,9 mld zł i był wyższy o 61,7 mld zł od uzyskanego w okresie styczeń-wrzesień 2020 roku, a strata netto wyniosła 19,2 mld zł i zmniejszyła się o 14,5 mld zł w skali roku. Zysk netto wykazało 80,9% ogółu przedsiębiorstw (wobec 77,7% rok wcześniej), a uzyskane przez nie przychody stanowiły 89,2% przychodów ogółem badanych przedsiębiorstw (wobec 77,4% przed rokiem)” – czytamy w komunikacie.

W przetwórstwie przemysłowym zysk netto odnotowało 82,5% jednostek (przed rokiem 81%), a udział uzyskanych przez nie przychodów w przychodach wszystkich podmiotów tej sekcji wyniósł 88,5% (wobec odpowiednio 74,5% przed rokiem), podał GUS.

„Największą poprawę wskaźnika rentowności obrotu netto odnotowano m.in. w górnictwie i wydobywaniu (z minus 6,4% do 6,8%), zakwaterowaniu i gastronomii (z minus 3,4% do 6,1%), informacji i komunikacji (z 8,3% do 17,7%), administrowaniu i działalności wspierającej (z 3,7% do 7%), pozostałej działalności usługowej (z minus 0,9% do 3,1%), działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (z 7,2% do 9,3%), przetwórstwie przemysłowym (z 4,1% do 6,1%), transporcie i gospodarce magazynowej (z 2,2% do 4,1%), dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji (z 8,2% do 9,8%) oraz w budownictwie (z 4,7% do 6%)” – czytamy dalej.

Pogorszenie wskaźnika rentowności obrotu netto w obsłudze rynku nieruchomości

Pogorszenie wskaźnika rentowności obrotu netto odnotowano w obsłudze rynku nieruchomości (z 7,5% do 7,1%).

Przychody ogółem (z całokształtu działalności) wzrosły o 21,1% r/r do 2 765,01 mld zł, zaś przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów zwiększyły się w tym czasie o 20,6% r/r do 2 672,52 mld zł.

„Z grupy przedsiębiorstw objętych badaniem 54,1% wykazało w okresie styczeń-wrzesień 2021 roku przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów na eksport (wobec 53,1% rok wcześniej)” – podał GUS.

Poziom przychodów ze sprzedaży na eksport był o 25,9% wyższy niż rok wcześniej.

„Podstawowe relacje ekonomiczno-finansowe eksporterów uległy poprawie i były lepsze niż dla ogółu badanych przedsiębiorstw” – czytamy dalej.

Dane prezentowane w niniejszym opracowaniu dotyczą 17 002 przedsiębiorstw niefinansowych prowadzących księgi rachunkowe, w których liczba pracujących wynosi 50 i więcej osób.

Nakłady inwestycyjne

Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw niefinansowych wzrosły (w cenach stałych) o 8,5% r/r i wyniosły 108,2 mld zł w I-III kw. 2021 r., podał także GUS, prezentując dane dotyczące firm zatrudniających 50+ osób.

„Nakłady inwestycyjne badanych przedsiębiorstw w okresie styczeń-wrzesień br. wyniosły 108,2 mld zł i były (w cenach stałych) o 8,5% wyższe niż przed rokiem (wobec spadku o 7,2% w analogicznym okresie ub. roku). W pierwszym półroczu br. wzrost do analogicznego okresu ub.r. wyniósł 7,9%. Zwiększyły się nakłady na budynki i budowle – o 3% (po spadku przed rokiem o 3,4%) oraz na zakupy – o 12% (po spadku przed rokiem o 9,3%). Udział zakupów w nakładach ogółem wzrósł z 60,2% przed rokiem do 62,3%” – czytamy w komunikacie.

„Wzrost nakładów (w cenach bieżących) notowano m.in. w administrowaniu i działalności wspierającej (o 40,9% wobec spadku o 9,5% rok wcześniej), w transporcie i gospodarce magazynowej (o 30,1% wobec wzrostu o 7%), w handlu; naprawie pojazdów samochodowych (o 29,4% wobec spadku o 17,7%), w dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji (o 12,1% wobec wzrostu o 1,8%), w budownictwie (o 10,9% wobec wzrostu o 14,4%), w przetwórstwie przemysłowym (o 5% wobec spadku o 7,6%), w informacji i komunikacji (4,9% wobec spadku o 6,9%)” – czytamy dalej.

Spadek nakładów wystąpił natomiast m.in. obsłudze rynku nieruchomości (o 25,4% wobec wzrostu przed rokiem o 81,3%), w górnictwie i wydobywaniu (o 13% wobec spadku o 8%), w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 1,7% wobec spadku o 13,4%), podano także.

Dane prezentowane w niniejszym opracowaniu dotyczą 17 002 przedsiębiorstw niefinansowych (jednostek prawnych) prowadzących księgi rachunkowe, w których liczba pracujących wynosi 50 i więcej osób. Dane nie obejmują rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa (sekcja A według PKD 2007); działalności finansowej i ubezpieczeniowej (sekcja K według PKD 2007); szkół wyższych; samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej; instytucji kultury posiadających osobowość prawną oraz związków zawodowych, organizacji religijnych i politycznych.

Źródło: ISBnews