GUS: wynik netto przedsiębiorstw niefinansowych wzrósł o 106,1 proc. rdr w I poł. 2021 roku

GUS: wynik netto przedsiębiorstw niefinansowych wzrósł o 106,1 proc. rdr w I poł. 2021 roku
Fot. stock.adobe.com/andranik123
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wynik finansowy netto przedsiębiorstw niefinansowych wyniósł 103,9 mld zł w I poł. 2021 r. i był wyższy o 106,1% w skali roku, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS), prezentując dane dotyczące firm zatrudniających 50+ osób. Wynik finansowy brutto wyniósł 124 mld zł wobec 62,6 mld zł przed rokiem, a jego obciążenia ukształtowały się na poziomie 20,1 mld zł (wobec 12,2 mld zł).

Wynik finansowy netto wyniósł 103,9 mld zł i był wyższy o 106,1% niż przed rokiem.

„Zysk netto wyniósł 119,8 mld zł i był wyższy o 41,4 mld zł od uzyskanego w I półroczu 2020 roku, a strata netto wyniosła 16 mld zł i zmniejszyła się o 12 mld zł w skali roku. Zysk netto wykazało 76,9% ogółu przedsiębiorstw (wobec 72,3% rok wcześniej), a uzyskane przez nie przychody stanowiły 87,3% przychodów ogółem badanych przedsiębiorstw (wobec 75,4% przed rokiem)” – czytamy w komunikacie.

Przetwórstwo przemysłowe

W przetwórstwie przemysłowym zysk netto odnotowało 80,7% jednostek (przed rokiem 76,7%), a udział uzyskanych przez nie przychodów w przychodach wszystkich podmiotów tej sekcji wyniósł 88,4% (wobec odpowiednio 71,3% przed rokiem), podał GUS.

„Największą poprawę wskaźnika rentowności obrotu netto odnotowano m.in. w informacji i komunikacji (z 7,5% do 15,9%), działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (z 6,2% do 10,4%), transporcie i gospodarce magazynowej (z 0,6% do 4,1%), górnictwie i wydobywaniu (z minus 2,9% do 0,5%), przetwórstwie przemysłowym (z 3,2% do 6,3%), pozostałej działalności usługowej (z minus 0,9% do 2%), administrowaniu i działalności wspierającej (z 3,1% do 5,9%), dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji (z 7,7% do 10,0%) oraz w budownictwie (z 4,0% do 6,3%)” – czytamy dalej.

Sektor zakwaterowanie i gastronomia

Sektor zakwaterowanie i gastronomia nadal notuje ujemną wartość wskaźnika rentowności obrotu netto.

„Z grupy przedsiębiorstw objętych badaniem 53,4% wykazało w I półroczu 2021 roku przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów na eksport (wobec 52,4% rok wcześniej)” – podał GUS.

Jednostki eksportujące

Spośród jednostek eksportujących, zysk netto wykazało 81,8% przedsiębiorstw wobec 76,5% przed rokiem.

„Podstawowe relacje ekonomiczno-finansowe eksporterów uległy poprawie i były lepsze niż dla ogółu badanych przedsiębiorstw” – czytamy dalej.

Dane prezentowane w niniejszym opracowaniu dotyczą 16 646 przedsiębiorstw niefinansowych prowadzących księgi rachunkowe, w których liczba pracujących wynosi 50 i więcej osób.

Nakłady inwestycyjne

Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw niefinansowych wzrosły (w cenach stałych) o 7,9% r/r i wyniosły 67,6 mld zł w I poł. 2021 r., podał także GUS, prezentując dane dotyczące firm zatrudniających 50+ osób.

W I półroczu br. nakłady inwestycyjne badanych przedsiębiorstw wyniosły 67,6 mld zł i były (w cenach stałych) o 7,9% wyższe niż przed rokiem (w I półroczu ub. roku odnotowano spadek o 6,1%).

„W pierwszym kwartale br. wzrost do analogicznego okresu ub.r. wyniósł 4,6%. Zwiększyły się nakłady na zakupy (o 15,6%) w tym nakłady na maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia wzrosły o 8,3% (wobec spadku przed rokiem o 5,4%), a nakłady na środki transportu o 42,9% (wobec spadku o 24,6%). Zmniejszyły się natomiast nakłady na budynki i budowle (o 3,4% wobec wzrostu przed rokiem o 1,6%)” – czytamy w komunikacie.

Największy wzrost nakładów inwestycyjnych (w cenach bieżących) wystąpił m.in. w administrowaniu i działalności wspierającej (o 58,2% wobec spadku o 21,3%), transporcie i gospodarce magazynowej (o 39,1% wobec spadku o 2,1%), działalności związanej z obsługą rynku nieruchomości (o 33,9% wobec wzrostu przed rokiem o 18,0%), podał też Urząd.

Wzrosty nastąpiły także w przypadku handlu; naprawie pojazdów samochodowych (o 15% wobec spadku przed rokiem o 10,3%), dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji (o 12,9% wobec wzrostu o 9,5%), budownictwie (o 12,7% wobec wzrostu o 17,9%), informacji i komunikacji (o 9,1% wobec spadku o 9%).

„Zmniejszyły się nakłady inwestycyjne m.in. w górnictwie i wydobywaniu (o 8% wobec spadku przed rokiem o 2,3%), przetwórstwie przemysłowym (o 3,6% wobec spadku o 1,7%), wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 2,2% wobec spadku o 8,4%)” – czytamy dalej.

Dane prezentowane w niniejszym opracowaniu dotyczą 16 646 przedsiębiorstw niefinansowych prowadzących księgi rachunkowe, w których liczba pracujących wynosi 50 i więcej osób. Dane nie obejmują rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa (sekcja A według PKD 2007); działalności finansowej i ubezpieczeniowej (sekcja K według PKD 2007); szkół wyższych; samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej; instytucji kultury posiadających osobowość prawną oraz związków zawodowych, organizacji religijnych i politycznych.

Źródło: ISBnews