GUS: więcej budynków mieszkalnych oddanych do użytku w 2020 roku

GUS: więcej budynków mieszkalnych oddanych do użytku w 2020 roku
Fot. stock.adobe.com/F8studio
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Liczba nowych budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania w 2020 r. wyniosła 92 266, tj. o 7,7% więcej w porównaniu do roku poprzedniego, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Łączna kubatura wyniosła 96 579,7 tys. m3 - również o 7,7% więcej r/r. Budynki jednorodzinne stanowiły 96,8% wszystkich budynków przekazanych do eksploatacji. W budynkach wielorodzinnych (3,2%) wybudowano 55,3% wszystkich mieszkań ulokowanych w nowych budynkach.

„W budownictwie mieszkaniowym dominowała tradycyjna udoskonalona technologia wznoszenia, którą zastosowano przy budowie 98,5% nowych budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania. Biorąc pod uwagę liczbę kondygnacji, najwięcej wybudowano budynków dwukondygnacyjnych (66,5%) i jednokondygnacyjnych (28,2%), w których znalazło się odpowiednio 32% i 12,2% ogółu przekazanych do użytku mieszkań. Z kolei w budynkach o 3 i więcej kondygnacjach (5,3% nowych budynków) usytuowanych zostało 55,8% mieszkań” – czytamy w raporcie.

Przewaga inwestorów indywidualnych

Przewaga inwestorów indywidualnych zaznaczyła się w największym stopniu w strukturze budownictwa mieszkaniowego województw: świętokrzyskiego, podkarpackiego i opolskiego, dla których udziały tej formy budownictwa kształtowały się na poziomie odpowiednio: 57,7%; 53,3% oraz 51,6%. Z kolei w województwach: dolnośląskim, mazowieckim i pomorskim odnotowano największe odsetki budownictwa przeznaczonego na sprzedaż lub wynajem – odpowiednio: 75,9%; 75,6% oraz 74,9%, podał także GUS.

Czytaj także: Dobry rok dla rynku mieszkaniowego mimo pandemii COVID-19, raport AMRON-SARFiN za IV kw. 2020 r. >>>

Wodociąg z sieci posiadało 92,1%, a kanalizację z odprowadzeniem do sieci 81,3% mieszkań oddanych do użytkowania (pozostałe lokale mieszkalne były podłączone do lokalnej infrastruktury wodnokanalizacyjnej). W gaz z sieci wyposażonych było 40% mieszkań, natomiast w ciepłą wodę dostarczaną z elektrociepłowni, ciepłowni lub kotłowni osiedlowej – 39,7%. Do centralnej sieci grzewczej podłączonych było 39,8% mieszkań, a pozostałe posiadały indywidualne centralne ogrzewanie (z tego 39% wyposażonych było w kotły/piece na paliwo gazowe, 16,7% w kotły/piece na paliwo stałe, a 4,5% w pozostałe rodzaje ogrzewania), wymieniono w informacji.

„Przeciętny czas trwania budowy nowego budynku mieszkalnego, liczony od daty jej rozpoczęcia do terminu oddania budynku do użytkowania, nie zmienił się w 2020 roku w stosunku do roku poprzedniego i wyniósł 38,8 miesiąca. Budynki wielorodzinne przekazane do eksploatacji w analizowanym okresie wznoszono w czasie prawie 2-krotnie krótszym niż jednorodzinne” – czytamy dalej.

W 2020 r. oddano do użytkowania 221 401 mieszkań

GUS podał także, uzupełniając wcześniejsze dane, że w 2020 r. oddano do użytkowania 221 401 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 19 594,7 tys. m2 oraz liczbie izb równej 834 434. W porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku odnotowano wzrosty: liczby mieszkań – o 13 976 (6,7%), powierzchni użytkowej mieszkań – o 1 218,1 tys. m2 (6,6%) oraz liczby izb – o 50 669 (6,5%). Przeciętna powierzchnia użytkowa nowo oddanego mieszkania wyniosła 88,5 m2 (w 2019 roku – 88,6 m2). Średnia powierzchnia mieszkania w budynkach jednorodzinnych ukształtowała się na poziomie 132,8 m2, natomiast w budynkach wielorodzinnych – 52,6 m2. Rozpatrując przeciętną powierzchnię użytkową mieszkania według form budownictwa – mieszkania indywidualne miały przeciętnie 143 m2 powierzchni, mieszkania przeznaczone na sprzedaż lub wynajem – 61,4 m2, natomiast mieszkania w budownictwie pełniącym funkcje społeczne (tj. spółdzielczym, komunalnym, społecznym czynszowym oraz zakładowym) – 50,1 m2.

Liczba oddanych nowych budynków niemieszkalnych spadła w 2020 r.

Do eksploatacji przekazano w ub.r. 22 536 nowych budynków niemieszkalnych, a rozbudowano 2 754 (odpowiednio o 2,2% i 11,5% mniej niż w roku poprzednim). Łączna powierzchnia użytkowa nowych i rozbudowanych budynków niemieszkalnych wyniosła 15 427,4 tys. m2 i była o 5,5% mniejsza niż w 2019 roku, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Powierzchnia oddanych w ub.r. biurowców wzrosła o 16,2% r/r, budynków przemysłowych spadła o 22,1%, a magazynów spadła o 3,6% r/r.

„Pod względem powierzchni przekazanej do eksploatacji przeważały budynki przemysłowe i magazynowe (45,7%). Znaczące udziały miały także pozostałe budynki niemieszkalne (20,4%) oraz budynki handlowo-usługowe (12,9%). Największe wzrosty oddanej do użytkowania powierzchni odnotowano dla budynków biurowych (16,2%) i budynków transportu i łączności (13,7%)” – czytamy w komunikacie.

W 2020 roku oddano do użytkowania 527 nowych budynków biurowych, co oznaczało spadek o 8,2% względem roku 2019. Łączna powierzchnia użytkowa charakteryzowanych budynków wyniosła 1 271,8 tys. m2 (wzrost o 16,2%), a największa jej część przypadła na województwa: mazowieckie (51,5% wartości krajowej), śląskie (11,9%) i łódzkie (6,4%). Z kolei najmniejszy jej udział odnotowano w województwie lubuskim (0,4%), świętokrzyskim (0,5%) i opolskim (0,7%).

W omawianym okresie oddano do eksploatacji 2 652 nowe budynki handlowo-usługowe (spadek o 6,6% r/r). Łączna powierzchnia użytkowa budynków tego typu wyniosła 1 994,4 tys. m2, co oznaczało spadek o 5,4% w stosunku do poprzedniego roku. Województwami, na terenie których odnotowano największą nowo wybudowaną powierzchnię handlowo-usługową, były: mazowieckie (13,8% udziału w kraju), małopolskie (12,2%) i wielkopolskie (10,7%). Najmniejszą powierzchnię oddano do użytkowania w województwie lubuskim (2,1%), podlaskim (2,6%) i świętokrzyskim (2,7%).

W 2020 roku wybudowano 979 nowych budynków przemysłowych (spadek o 6,2% w porównaniu z rokiem 2019). Ich łączna powierzchnia użytkowa wyniosła 2 810,9 tys. m2 i była mniejsza o 22,1% niż rok wcześniej. Największy udział w powierzchni budynków przemysłowych posiadały województwa: dolnośląskie (21,8%), wielkopolskie (12,3%) oraz śląskie (9,6%); najmniejszy – województwa: podlaskie (1,8%), warmińsko-mazurskie (1,9%) i lubuskie (2,1%).

W analizowanym okresie przekazano do użytkowania 2 261 nowych budynków magazynowych (o 3,9% mniej niż przed rokiem). Łączna powierzchnia użytkowa tego rodzaju budynków zmniejszyła się względem poprzedniego roku o 3,6% i wyniosła 4 236,0 tys. m2, osiągając największą wartość w województwach: mazowieckim (20,4% udziału w kraju), śląskim (14,0%) i dolnośląskim (13,8%). Najmniejszą powierzchnię odnotowano w: świętokrzyskim (0,7%) oraz podlaskim (1,2%) i opolskim (1,6%).

Wreszcie, w 2020 roku wybudowano 6 512 nowych budynków gospodarstw rolnych – o 4,1% mniej niż w roku poprzednim. Łączna powierzchnia użytkowa tego typu budynków wyniosła 2 942,6 tys. m2 (wzrost o 2,1% r/r). Największym udziałem powierzchni w wartości ogólnopolskiej cechowały się województwa: mazowieckie (27%), wielkopolskie (19,4%) i podlaskie (9,9%), najmniejszym: lubuskie (0,6%), podkarpackie (1,2%) i dolnośląskie (1,4%).

W 2020 roku wydano pozwolenia na budowę 30 028 nowych budynków niemieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 15 996,2 tys. m2. W porównaniu z rokiem poprzednim odnotowano spadki liczby oraz powierzchni budynków (odpowiednio o 9,1% i 10%). Wzrost planowanej do wybudowania powierzchni użytkowej nowych budynków niemieszkalnych odnotowano w przypadku ogólnodostępnych obiektów kulturalnych, budynków o charakterze edukacyjnym, budynków szpitali i zakładów opieki medycznej oraz budynków kultury fizycznej (o 16%), budynków biurowych (o 11,9%), a także budynków transportu i łączności (o 10,3%). Pozostałe kategorie budynków charakteryzowały spadki – największe w przypadku budynków handlowo-usługowych (o 24,1%), a także pozostałych budynków niemieszkalnych (o 17,8%). W strukturze powierzchni użytkowej nowych budynków, na budowę których wydano pozwolenia, dominowały budynki przemysłowe i magazynowe (43,2%), pozostałe budynki niemieszkalne (22,9%) oraz budynki handlowo-usługowe (12,3%), podał także GUS.

Źródło: ISBnews