GUS: W 2016 r. wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń gorsze niż rok wcześniej

GUS: W 2016 r. wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń gorsze niż rok wcześniej
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wpłynął na to m.in. spadek przychodów ogółem przy wzroście kosztów ogółem – wylicza w swym najnowszym raporcie Główny Urząd Statystyczny

W strukturze przychodów ogółem dominującą pozycję stanowiła składka. W 2016 r. składka przypisana brutto ogółem wyniosła 56 039,2 mln zł (więcej o 2,2% niż w 2015 r.), z czego 23 856,7 mln zł stanowiła składka działu I, a 32 182,5 mln zł działu II.

W strukturze kosztów ogółem znaczącą pozycję stanowiły odszkodowania. Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto ogółem w 2016 r. wyniosły 36 677,3 mln zł i były wyższe o 5,2% niż w 2015 r., w dziale I spadły do 18 284,2 mln zł, a w dziale II wzrosły do 18 393,1 mln zł.

Wynik finansowy z działalności operacyjnej zakładów ubezpieczeń w dziale I wyniósł 2 869,0 mln zł i był niższy o 19,0% niż w roku poprzednim, natomiast w dziale II wynik ten wyniósł 2 315,5 mln zł i był niższy o 19,2%.

Łączny wynik finansowy netto zakładów ubezpieczeń wyniósł 4 183,8 mln zł i był niższy o 25,6% niż w 2015 r. Towarzystwa ubezpieczeń w dziale I wypracowały wynik w wysokości 2 249,2 mln zł, natomiast w dziale II wynik ten wyniósł 1 934,6 mln zł.

Wynik techniczny (w ujęciu zagregowanym) ukształtował się na poziomie 3 369,1 mln zł i był wyższy o 9,0% niż w 2015 r. Wynik techniczny zwiększył się w ubezpieczeniach na życie do 3 018,1 mln zł, w ubezpieczeniach majątkowych do 351,0 mln zł.

W strukturze składki przypisanej brutto z działalności bezpośredniej ogółem, składka zakładów działu I stanowiła 44,1%, a zakładów działu II – 55,9%. Dominującą pozycję w dziale I, pod względem wartości zebranej składki brutto, uzyskały ubezpieczenia na życie związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, oraz ubezpieczenia na życie. Udział tych dwóch grup ubezpieczeń na życie wyniósł odpowiednio 43,3% i 32,8% wartości składek przypisanych brutto tego działu.

W dziale II największą pozycję (60,3% wartości składek) stanowiły składki brutto zebrane z tytułu polis komunikacyjnych. Składki te zwiększyły się o 33,8% i wyniosły 18 220,8 mln zł. Udział ubezpieczeń casco pojazdów lądowych w składkach działu II wyniósł 21,7%, a obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych 37,7%. W ubezpieczeniach casco pojazdów lądowych wystąpił zysk techniczny w wysokości 38,5 mln zł (123,8 mln zł straty w 2015 r.). W ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej wynikającej z posiadania pojazdów lądowych utrzymała się strata techniczna w 2016 r. w wysokości 1 093,2 mln zł.

Suma bilansowa zakładów ubezpieczeń ogółem na koniec grudnia 2016 r. wyniosła 185 365,8 mln zł (wzrost w skali roku o 2,5%), z tego na dział I przypadało 103 192,7 mln zł, na dział II – 82 173,1 mln zł.

Czytaj więcej:

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/przedsiebiorstwa-finansowe/wyniki-finansowe-zakladow-ubezpieczen-w-2016-roku,7,27.html

Bogdan Koblański