GUS: stopa bezrobocia zarejestrowanego w lipcu mdm bez zmian, przybyło nowych bezrobotnych

GUS: stopa bezrobocia zarejestrowanego w lipcu mdm bez zmian, przybyło nowych bezrobotnych
Fot. stock.adobe.com/RVNW
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Stopa bezrobocia zarejestrowanego na koniec lipca 2020 r. wyniosła 6,1%, czyli pozostała bez zmian wobec danych z czerwca br., podał Główny Urząd Statystyczny. W lipcu 2019 r. stopa ta wyniosła 5,2%.
Stopa bezrobocia rejestrowanego w lipcu 2020 r. wyniosła 6,1% i utrzymała się na takim samym poziomie jak w czerwcu 2020 r. (6,1%) #GUS #statystyki #RynekPracy #bezrobocie #BezrobocieRejestrowane #PublikacjeGUS @GUS_STAT

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu lipca 2020 r. wyniosła 1 029, 5 tys. wobec 1 026,5 tys. miesiąc wcześniej i w porównaniu do 868,4 tys. przed rokiem.

Na początku sierpnia br. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) podało, że stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 6,1% na koniec lipca.

W ub. tygodniu Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji tegorocznej ustawy budżetowej, zakładając stopę bezrobocia rejestrowanego w wysokości 8% na koniec roku.

Liczba nowych bezrobotnych wzrosła mdm do 111,4 tys. osób

Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 111,4 tys. w lipcu 2020 r. wobec 106,4 tys. miesiąc wcześniej, podał także GUS.

W lipcu 2019 r. liczba nowych bezrobotnych wyniosła 127,7 tys. osób.

Liczba ofert pracy zgłoszonych w lipcu spadła

Liczba ofert pracy zgłoszonych w lipcu wyniosła 105,9 tys., tj. spadła rdr o 11,6 proc., a mdm wzrosła o 13,7 proc. – podał GUS.

Jak podał GUS, w skali roku zmniejszyła się liczba ofert zarówno z sektora prywatnego (o 12,6 proc. wobec spadku o 9,0 proc. w czerwcu br.), jak i publicznego (o 0,8 proc. wobec spadku o 16,0 proc. przed miesiącem). Oferty z sektora publicznego stanowiły 9,5 proc. ogółu ofert (wobec 8,2 proc. w czerwcu br. i 8,5 proc. w lipcu ub. roku).

W końcu lipca zadeklarowano podobną jak przed miesiącem liczbę zwolnień grupowych

W końcu lipca 2020 r. zadeklarowano podobną jak przed miesiącem oraz wyższą niż przed rokiem liczbę zwolnień grupowych – 322 firmy zadeklarowały zwolnienie 29,9 tys. pracowników – podał GUS.

W końcu czerwca br. odpowiednio 322 zakłady zadeklarowały zwolnienie 28,8 tys. pracowników, natomiast w końcu lipca ub. roku – 104 zakłady, 16,1 tys. pracowników. 

Stopa bezrobocia wg BAEL

Stopa bezrobocia mierzona według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) wynosiła 3,1% w II kw. 2020 r. wobec 3,1% w poprzednim kwartale, podał również GUS. W II kw. 2019 r. wskaźnik ten wyniósł 3,2%.

Współczynnik zatrudnienia (dla osób w wieku 15-74 lat) wyniósł w II kwartale br. 53,8% i spadł o 0,4 pkt proc. w porównaniu do poprzedniego kwartału oraz spadł o 0,6 pkt proc. r/r.

Wskaźnik aktywności zawodowej (dla osób w wieku 15-74 lat) wyniósł w II kwartale tego roku 55,5% i spadł o 0,5 pkt proc. w porównaniu do poprzedniego kwartału, zaś w odniesieniu do II kw. 2019 r. spadł o 0,7 pkt proc., podał też Urząd.

W II kw. 1,2 mln zatrudnionych nie wykonywało pracy przez pandemię

W II kw. 2020 r. wśród 1,96 mln osób, które będąc zatrudnionymi nie wykonywało pracy, 1,22 mln nie pracowało z powodu pandemii koronawirusa – wynika z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności przeprowadzonego przez GUS. Jak podano, 83 tys. respondentów od ostatniego badania utraciło pracę przez pandemię.

„Jedną z kategorii wchodzących w skład zbiorowości pracujących są osoby, które posiadają pracę, ale w badanym tygodniu z różnych przyczyn jej nie wykonywały. Wśród 1962 tys. osób, które w II kwartale 2020 roku posiadały pracę, ale jej nie wykonywały w badanym tygodniu (analogiczne zbiorowości w poprzednim kwartale oraz przed rokiem liczyły odpowiednio: 1336 tys. oraz 1024 tys. osób) aż 1221 tys.(tj. 62,2 proc.) wskazało, że miało to bezpośredni związek +z koronawirusem+. Szczególnie istotną grupą wydają się tu osoby, które jako przyczynę niewykonywania pracy w badanym tygodniu podały przerwę w działalności zakładu pracy – w II kwartale 2020 było ich 684 tys. (z czego dla 675 tys. przerwa ta związana była bezpośrednio z pandemią COVID-19)” – napisano.

Jak podano w badaniu, w stosunku do sytuacji z poprzedniego kwartału odnotowano ponad trzykrotny wzrost liczebności grupy pracujących, ale nie wykonujących pracy z tego powodu, natomiast w odniesieniu do analogicznego okresu 2019 roku wzrost ten był znacząco wyższy, gdyż w II kwartale 2019 roku liczebność tej populacji wynosiła 7 tys.

W badaniu podano, że w II kw. nastąpił zdecydowany wzrost liczby osób, które w badanym tygodniu pracowały krócej niż zwykle z przyczyn związanych z zakładem pracy. W omawianym okresie populacja ta liczyła 513 tys. osób i w stosunku do poprzedniego kwartału wzrosła 3-krotnie (138 tys.), i wobec 18 tys. w II kw. 2019 r.

Zobacz więcej najnowszych wiadomości o pandemii koronawirusa >>>

Pośród respondentów, którzy od poprzedniej edycji badania utracili pracę ponad 80 tys. utraciło ją z powodu pandemii.

„W II kwartale 2020 roku wśród osób bezrobotnych poprzednio pracujących 83 tys. osób utraciło swoją pracę na skutek sytuacji spowodowanej pandemią COVID-19 – wśród nich 35 tys. osób jako bezpośredni powód podało likwidację zakładu lub stanowiska pracy, 18 tys. zwolnienia z innych przyczyn, 18 tys. zakończenie pracy na czas określony/dorywczej/sezonowej, 12 tys. wskazało na inne powody związane z pandemią COVID-19” – napisano w badaniu.

„Liczba osób bezrobotnych, które deklarowały utratę pracy w wyniku pandemii COVID-19 pokazuje, że pomimo pewnej stabilizacji ogólnej liczebności bezrobotnych, w II kwartale 2020 r., w ramach tej zbiorowości następowały dynamiczne zmiany. Przybyli nowi bezrobotni, a biorąc pod uwagę, że w stosunku do poprzedniego kwartału ogólna ich liczba się nie zmieniła to oznacza, że część z nich przeszła do zbiorowości pracujących, albo – co jest bardziej prawdopodobne – do populacji biernych zawodowo” – dodano.

Źródło: ISBnews, PAP BIZNES