GUS: przeciętne miesięczne wydatki na jedną osobę w gospodarstwie domowym wzrosły o 3,5 proc. rdr w 2021 r.

GUS: przeciętne miesięczne wydatki na jedną osobę w gospodarstwie domowym wzrosły o 3,5 proc. rdr w 2021 r.
Fot. stock.adobe.com / smshoot
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Przeciętne miesięczne wydatki na 1 osobę w 2021 roku w gospodarstwie domowym wzrosły o 3,5 proc. rdr - podał Główny Urząd Statystyczny.

„W 2021 r., sytuacja materialna gospodarstw domowych nieznacznie poprawiła się pomimo trwającej pandemii COVID-19, która miała znaczący wpływ zwłaszcza na poziom i strukturę wydatków. Gospodarstwa domowe osiągały zarówno wyższe dochody, jak i wydatki. Poziom przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na osobę w zaokrągleniu do 1 zł w 2021 r. wyniósł 2 062 zł i był realnie wyższy o 2,2% (nominalnie o 7,4%) od dochodu z 2020 r. Tym samym tendencja wzrostowa dochodu rozporządzalnego została zachowana, a jej dynamika pozostała na poziomie zbliżonym do roku poprzedniego” – czytamy w komunikacie.

Przeciętne miesięczne wydatki na 1 osobę w gospodarstwach domowych osiągnęły w 2021 r. wartość 1316 zł i były realnie wyższe o 3,5% (nominalnie o 8,8%) od wydatków z 2020 r.

„Wydatki na towary i usługi konsumpcyjne wyniosły 1269 zł i były realnie wyższe o 3,6% (nominalnie o 8,9%) w stosunku do 2020 r. Największy wzrost dotyczył wydatków na edukację, restauracje i hotele, transport, odzież i obuwie oraz zdrowie. Zmiany te były uwarunkowane zmieniającą się sytuacją pandemiczną i luzowaniem obostrzeń oraz stopniowym powrotem do wydatków dokonywanych przed pandemią, a w roku 2020 istotnie zredukowanych” – czytamy dalej.

Gdzie najniższy i najwyższy przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny?

Podobnie jak w latach poprzednich, najwyższy przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwach domowych (2 487 zł) oraz przeciętne miesięczne wydatki (1 490 zł) na osobę wystąpiły w gospodarstwach osób pracujących na własny rachunek poza gospodarstwem rolnym. W tej grupie gospodarstw domowych – w stosunku do przeciętnej dla ogółu gospodarstw domowych w Polsce – zarówno dochód, jak i wydatki były wyższe, odpowiednio o 20,6% i o 13,2% (w 2020 r. odpowiednio o 16,6% i o 16,8%), podał też Urząd.

Najniższym przeciętnym miesięcznym dochodem rozporządzalnym na 1 osobę w 2021 r. dysponowały nadal gospodarstwa domowe rencistów. Ich przeciętny dochód na 1 osobę wyniósł 1 638 zł i był o 20,5% niższy od średniej ogólnopolskiej (w 2020 r. niższy o 20,7%). Natomiast najniższe przeciętne wydatki na 1 osobę odnotowano w gospodarstwach domowych rolników (942 zł) i były one o 28,4% niższe od średnich wydatków dla gospodarstw ogółem (w 2020 r. – niższe o 30,6%).

Wydatki na żywność i napoje bezalkoholowe

„Wydatki na żywność i napoje bezalkoholowe miały, podobnie jak w latach poprzednich, najwyższy udział w strukturze wydatków ogółu gospodarstw domowych – 26,4% i wyniósł on od 23,6% w gospodarstwach pracujących na własny rachunek poza gospodarstwem rolnym do 32,3% w gospodarstwach rolników. Od 2016 r. udział wydatków na żywność i napoje bezalkoholowe wzrastał umiarkowanie w strukturze wydatków ogółem, w 2020 r. w związku z pandemią COVID-19 silnie wzrósł, natomiast w 2021 r. zmalał o 1,3 pkt proc.” – czytamy dalej.

Drugą istotną pozycję w wydatkach gospodarstw domowych stanowiły wydatki na użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii. Udział tego rodzaju wydatków w wydatkach ogółem wyniósł przeciętnie 19% i wzrósł w 2021 r. o 0,2 pkt proc.

Największe wzrosty wydatków

„W 2021 r., drugim roku pandemii, najbardziej w odniesieniu do roku poprzedniego zwiększył się udział w strukturze wydatków takich grup jak: nośniki energii (o 0,7 pkt proc.), transport (o 0,6 pkt proc.), odzież i obuwie, zdrowie, restauracje i hotele oraz rekreacja i kultura (po 0,3 pkt proc.), co ma związek z powolnym powrotem do stanu wydatków sprzed pandemii COVID-19 i specyficzną strukturą wydatków w bazowym 2020 r. w związku z pandemią i wynikającymi z niej ograniczeniami” – napisał też GUS.

W przypadku głównych grup towarów i usług konsumpcyjnych, między rokiem 2020 a 2021, zmiany udziału w strukturze wydatków ogółu gospodarstw domowych wyniosły od -1,3 pkt proc. (żywność i napoje bezalkoholowe) do +0,6 pkt proc. (transport).

Źródło: ISBnews, PAP BIZNES