GPW: 161,25 mln zł zysku netto w 2021 r.; spółka przedstawiła plany na ten rok

GPW: 161,25 mln zł zysku netto w 2021 r.; spółka przedstawiła plany na ten rok
Fot. PAP
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) odnotowała 161,25 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2021 r. wobec 152,26 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 179,94 mln zł wobec 189,38 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 215,19 mln zł wobec 225,6 mln zł rok wcześniej. 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 407,57 mln zł w 2021 r. wobec 403,96 mln zł rok wcześniej.

„W 2021 r. GK GPW osiągnęła skonsolidowany zysk netto wynoszący 161,3 mln zł (+9 mln zł, tzn. +5,9% rdr), co było skutkiem wzrostu przychodów ze sprzedaży z poziomu 404 mln zł w 2020 r. do poziomu 407,6 mln zł w 2021 r. (+3,6 mln zł, tzn. +0,9% rdr). Zysk operacyjny wyniósł 179,9 mln zł (-9,4 mln zł, tzn. -5,0% rdr). Zysk EBITDA ukształtował się na poziomie 215,2 mln zł (-10,4 mln zł, tzn. -4,6% rdr). Istotnym czynnikiem determinującym wzrost kosztów działalności operacyjnej w 2021 r. była realizacja projektów strategicznych i rozwojowych” – czytamy w sprawozdaniu zarządu. 

Ponadto, na wynik GK GPW w 2021 r. miały następujące zdarzenia o charakterze jednorazowym (lub cyklicznym): aktualizacja rezerwy dot. VAT w IRGiT, pandemia COVID-19, ogłoszenie w II kwartale 2021 r. Programu Akcji Fantomowych dla pracowników, podano także. 

Wynik netto TGE

Wynik netto TGE w 2021 r. ukształtował się na poziomie 96,3 mln zł (+50,4 mln zł, tzn. +110,0% rdr). Zysk operacyjny osiągnął poziom 48,7 mln zł ( +4,1 mln zł, tzn. +9,3% rdr), co było skutkiem wzrostu przychodów ze sprzedaży (+1,8 mln zł, tzn. +2,0% rdr), przy jednoczesnym spadku kosztów operacyjnych (-0,6 mln zł, tzn. -1,3% rdr), oraz wyższej dywidendy otrzymanej od spółki zależnej IRGiT (+489,4%, tzn. +48,7 mln zł). Zysk EBITDA wyniósł 56,4 mln zł (+2,9 mln zł, tzn. +5,5% rdr), podała GPW. 

Wynik spółki IRGiT

Spółka IRGiT osiągnęła wynik netto równy 24,9 mln zł (+6,9 mln zł, tzn. +38,1% w stosunku do wyników IRGiT ujętych w skonsolidowanym sprawozdaniu Grupy za 2020 r.). W 2021 r. wynik IRGiT został obciążony kwotą odsetek na poczet zobowiązania z tytułu podatku VAT w kwocie 1,9 mln zł w porównaniu do kwoty 7,5 mln zł w 2020 r. (-5,6 mln zł, tzn. – 74,3% rdr). Zysk operacyjny ukształtował się na poziomie 33,4 mln zł (+2,3 mln zł, tzn. +7,3% rdr). Zysk EBITDA wyniósł 36,2 mln zł ( +2,6 mln zł, tzn. +7,7% rdr).

Wynik netto BondSpot

Wynik netto BondSpot ukształtował się w 2021 r. na poziomie wyższym w porównaniu do roku poprzedniego tj. 1 mln zł (+0,6 mln zł, tzn. +128,1% rdr). Największy wpływ na wypracowane wyniki wpływ miały wyższe przychody ze sprzedaży.

Wyniki GPWB

GPWB osiągnął w 2021 r. wyniki na poziomie zbliżonym do roku ubiegłego. Odnotował zysk netto równy 1,6 mln zł, zysk z działalności operacyjnej osiągnął poziom 2,0 mln zł przy zysku EBITDA równym 2,7 mln zł.

„W 2021 r. wciąż były odczuwalne skutki pandemii, które stymulowały wyjątkową zmienność na globalnych rynkach finansowych. Czynnikami, które wpłynęły na wzrost optymizmu wśród krajowych inwestorów, były z pewnością zarówno dane gospodarcze wskazujące, że polska i światowa gospodarka wychodzą z kryzysu, jak i spadek bezrobocia oraz wzrost wydatków konsumenckich. Potwierdzeniem tego trendu jest wzrost liczby rachunków inwestycyjnych o blisko 45 tys. (+3,4% r/r) i znaczący udział inwestorów indywidualnych w obrotach, który wyniósł 22% w obrotach akcjami na głównym rynku oraz 88% w obrotach akcjami na NewConnect. To wszystko wpłynęło na polepszenie wyników finansowych i wzrost kapitalizacji spółek krajowych, notowanych na obu parkietach GPW. W przypadku Głównego Rynku ich wartość zwiększyła się aż o 30% r/r, do poziomu 701 mld zł, a obroty prawie o 6,4% r/r i wyniosły blisko 331 mld zł” – napisał prezes Marek Dietl w liście do akcjonariuszy.

W 2021 r. zadebiutowało na GPW 48 spółek, a wartość IPO osiągnęła 9,4 mld zł. Na głównym rynku pojawiło się 16 spółek (w tym 4 przeszły z NewConnect), co jest najlepszym wynikiem od 2016 r. Największym IPO na warszawskiej giełdzie w ubiegłym roku okazał się majowy debiut Pepco Group, o wartości 3,7 mld zł, który znalazł się w pierwszej dziesiątce największych europejskich debiutów w drugim kwartale 2021 r. 

Plany na 2022 rok

W 2022 roku grupa kapitałowa GPW planuje kontynuację szeregu inicjatyw strategicznych, które mają pozwolić jej umocnić pozycję biznesową oraz zróżnicować źródła przychodów – poinformowała spółka w raporcie rocznym.

Start GlobalConnect

W 2022 roku planowany jest start GlobalConnect – rynku akcji spółek zagranicznych – notowanych na giełdach w Europie Zachodniej, a docelowo również w USA. Notowania na GlobalConnect będą odbywać się w godzinach sesji giełdowej na GPW oraz w polskim złotym. Inwestorzy będą mogli składać zlecenia poprzez rachunek w krajowym biurze maklerskim, podłączonym do nowego rynku.

GlobalConnect jest wzorowany na podobnych rynkach działających w Europie (LSE, Deutsche Böerse, Vienna Stock Exchange, Moscow Stock Exchange).

„Polski Cyfrowy Operator Logistyczny”

W pierwszej połowie 2022 roku planowane jest uruchomienie projektu „Polski Cyfrowy Operator Logistyczny” (PCOL), koordynowanego przez GPW. Celem przedsięwzięcia jest usprawnienie i ułatwienie procesów dla branży Transport-Logistyka-Spedycja oraz zapewnienie bezpieczeństwa polskiego rynku transportowego. GPW przewiduje, że inicjatywa PCOL w 2022 roku pozwoli wygenerować pierwsze przychody.

GPW Data

W połowie 2022 r. planowane jest wdrożenie projektu GPW Data bazującego na metodach uczenia maszynowego oraz sztucznej inteligencji. System GPW Data umożliwia szybkie udostępnianie danych rynkowych, ich analizę i przetwarzanie oraz budowanie przez inwestorów własnych algorytmów transakcyjnych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.

System Transakcyjny

System Transakcyjny to największy projekt informatyczny prowadzony w ramach GK GPW. W drugiej połowie 2021 r. projekt budowy nowego systemu uzyskał dofinansowanie z grantu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Nowy system transakcyjny umożliwi obsługę wielu klas aktywów. Wdrożenie wewnątrz grupy planowane jest na pierwszy kwartał 2024 roku.

Powołanie spółki Central Post-trade Solutions

Do 30 września 2022 r. ma zostać powołana spółka Central Post-trade Solutions (CPS) w ramach współpracy GPW, Towarowej Giełdy Energii, Narodowego Banku Węgier i Budapest Stock Exchange. Zintegrowanie polskiego i węgierskiego biznesu w ramach spółki Central Post-trade Solutions umożliwi uzyskanie synergii w zakresie stworzenia kompleksowej oferty rozliczeniowej dla całego regionu.

GPW STORK

GPW Tech pracuje nad komercjalizacją innych produktów jak: GPW STORK (aplikacja webowa, która optymalizuje proces analizy danych rynkowych w zakresie detekcji nadużyć na rynku), kalkulator indeksów (moduł pozwalający na obliczanie i publikację w reżimie czasu rzeczywistego wskaźników dotyczących rynku kapitałowego. Na GPW kalkulator indeksów został wprowadzony we wrześniu 2021 roku.

GRC

Kolejne produkty to GRC (rozwiązanie IT wspierające zarządzanie procesami, ryzykiem, compliance oraz audyt wewnętrzny) czy TCA Tool (narzędzie usprawniające analizę kosztów transakcyjnych).

Telemetria Operator

W październiku 2021 r. GPW ogłosiła start prac nad projektem Telemetria Operator (TeO). Celem projektu jest budowa wielomodułowej platformy aukcyjnej, przeznaczonej do obsługi transakcji na rynku mediowym, związanych z dynamiczną podmianą reklam (DAI). Potencjał DAI wynosi minimum 660 mln zł nowych środków finansowych, które pojawią się rocznie na rynku reklamowym w związku z wyższym o 30 proc. kosztem reklamy dedykowanej. Projekt TeO powinien zostać ukończony do końca roku 2023.

Private Market

Celem biznesowym Projektu GPW Private Market jest stworzenie i uruchomienie platformy (zbudowanej w oparciu o technologię DLT) umożliwiającej zarówno emisję – wydawanie tokenów i kierowanie oferty do ich nabycia, jak i obrót wtórny – rynek obrotu tokenami, dostosowany do wymogów regulacyjnych i biznesowych związanych z różnego rodzaju stokenizowanymi produktami.

„Uzielenianie” indeksów giełdowych

W 2022 r. GPW Benchmark zamierza podejmować kolejne kroki w stronę uzieleniania indeksów giełdowych, czyli uwzględniania w ich wyznaczaniu czynników ESG oraz celów dotyczących dekarbonizacji.

Program wsparcia Analitycznego 3.0

GPW zakłada też kontynuację programu wsparcia Analitycznego 3.0 na lata 2021-2023. Celem programu jest zwiększenie pokrycia analitycznego wśród spółek z Głównego Rynku (z wyłączeniem WIG20) oraz po raz pierwszy z rynku NewConnect.

GPW rozważa zakup armeńskiej giełdy AMX

GPW rozważa zakup armeńskiej giełdy AMX. Grupa AMX jako jedyna na rynku armeńskim prowadzi obrót instrumentami finansowymi oraz dostarcza infrastrukturę depozytowo-rozliczeniową.

Czytaj także: GPW liczy na współpracę z giełdą nowojorską w zakresie tokenizacji dzieł sztuki i raportowania ESG >>>

„Spółka jest rentowna i notuje dobre wyniki finansowe. Potencjalne przejęcie AMX pozwoli GPW na ekspansję usług za granicą. To z kolei przyczyni się do dalszego rozwoju nie tylko samej GPW, ale też szybszego wzrostu rynku kapitałowego w Armenii, który obecnie jest na bardzo wczesnym etapie. Warunki zakupu są na etapie finalnych negocjacji” – napisano w raporcie rocznym.

Dalszy rozwój GPW Ventures

GPW planuje też dalszy rozwój GPW Ventures, czyli funduszu lokującego środki inwestorów na zasadach rynkowych w funduszach venture capital. GPW Ventures wspiera w szczególności rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich, przemysłu rolno-spożywczego oraz sektora OZE.

Źródło: PAP BIZNES, ISBnews