Getin Noble Bank: zysk netto w III kw. wyniósł 11,2 mln zł, wynik powyżej oczekiwań

Getin Noble Bank: zysk netto w III kw. wyniósł 11,2 mln zł, wynik powyżej oczekiwań
Fot. stock.adobe.com/MOZCO Mat Szymański
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zysk netto grupy Getin Noble Banku w trzecim kwartale 2021 roku wyniósł 11,2 mln zł wobec 69,8 mln zł straty przed rokiem - podał bank w raporcie. Konsensus PAP Biznes zakładał 3,8 mln zł straty netto.

Oczekiwania czterech biur maklerskich, co do wyniku netto za III kwartał, wahały się od 13,3 mln zł straty netto do 5 mln zł zysku.

To drugi kwartał z rzędu, w którym bank osiągnął dodatni wynik finansowy.

Czytaj także: Getin Noble Bank: 3,5 mln zł zysku netto w II kw. 2021 roku; wynik powyżej oczekiwań >>>

„Dodatni wynik finansowy, który został wypracowany bez istotnego wpływu zdarzeń jednorazowych, jest kolejnym potwierdzeniem skuteczności działań banku w celu osiągnięcia trwałej rentowności, która w dalszej perspektywie umożliwi mu odbudowę wskaźników kapitałowych powyżej norm regulacyjnych” – powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, prezes banku Artur Klimczak.

Podejmowane przez RPP decyzje o podwyżce stóp procentowych będą dodatkowo wzmacniać wyniki finansowe banku już w najbliższych okresach.

Po trzech kwartałach strata netto Getin Noble Banku wynosi 73,2 mln zł.

Bank nie zawiązywał rezerw na ryzyko prawne z tytułu kredytów walutowych

W III kwartale bank nie zawiązywał rezerw na ryzyko prawne z tytułu kredytów walutowych.

Pod koniec września 2021 roku Getin był pozwany w 8.008 postępowaniach dotyczących kredytów indeksowanych do waluty CHF o łącznej wartości przedmiotu sporu 2,5 mld zł. W samym III kwartale przybyło 1.162 pozwy.

Bank podał, że do końca III kwartału 2021 roku zapadło łącznie 199 prawomocnych wyroków sądowych, dotyczących kredytów indeksowanych do walut obcych, z czego w ponad 70 proc. przypadków (uwzględniając umorzenia) były one korzystne dla banku.

W samym III kwartale 2021 roku rozstrzygniętych prawomocnym wyrokiem było 15 spraw sądowych, z czego 6 wyroków było na korzyść klientów, 2 wyroki na korzyść banku, a 7 spraw zostało umorzonych.

Bank podał, że pod koniec września wartość portfela kredytów hipotecznych w CHF wynosiła 8,4 mld zł, co oznacza spadek w ciągu ostatnich 12 miesięcy o 603 mln zł.

Rezerwa portfelowa na ryzyko prawne ma wartość 279,5 mln zł.

Wynik odsetkowy

Wynik odsetkowy banku sięgnął w III kwartale 220,8 mln zł i był 3 proc. niższy od oczekiwań analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 227,1 mln zł (w przedziale oczekiwań 224 – 232 mln zł). Wynik odsetkowy spadł 14 proc. rdr i 3 proc. w ujęciu kwartalnym.

Wynik z prowizji

Wynik z prowizji wyniósł 21,6 mln zł, co oznacza, że był 18 proc. niższy od szacunków rynku, który spodziewał się 26,3 mln zł. Oczekiwania wahały się od 25,2 mln zł do 27 mln zł). Wynik prowizyjny wzrósł 48 proc. proc. i spadł o 34 proc. kdk.

Odpisy

Odpisy wyniosły 54,6 mln zł i okazały się o 30 proc. niższe od konsensusu, zakładającego odpisy na poziomie 77,7 mln zł (w przedziale oczekiwań od 72 mln zł do 83,1 mln zł). Odpisy spadły 60 proc. rdr i 6 proc. kdk.

Koszty

W III kwartale koszt ryzyka odnotował kolejny spadek i na koniec września osiągnął poziom 0,9 proc. W tym samym okresie poziom pokrycia kredytów niepracujących odpisami kształtował się na poziomie 61 proc.

Koszty banku w trzecim kwartale wyniosły 176 mln zł, czyli były zgodne z oczekiwaniami oczekiwań analityków (177,3 mln zł).

Wartość sprzedaży kredytowej

Wartość sprzedaży kredytowej w pierwszych 9 miesiącach 2021 roku wyniosła 6 mld zł, czyli wzrosła o 42,8 proc. rdr. Największy udział w sprzedaży miał wykup wierzytelności leasingowych (56,5 proc. całkowitej sprzedaży kredytowej). Sprzedaż kredytów firmowych stanowiła 21,7 proc. łącznej sprzedaży kredytowej, a kredyty detaliczne oraz kredyty samochodowe (w tym faktoring) – łącznie 21,8 proc.

Współczynniki adekwatności kapitałowej banku kształtują się poniżej wymogów regulacyjnych. Skonsolidowany łączny współczynnik kapitałowy TCR wyniósł 7,1 proc., a współczynniki Tier I 6,2 proc.

„Głównymi obszarami rozwoju działalności kredytowej pozostają consumer finance oraz leasing. Strategia biznesowa dla bankowości firmowej jest oparta na selektywnym podejściu i zorientowana na efektywne kapitałowo i kosztowo segmenty rynku” – napisano w raporcie.

„Powodzenie tych działań powinno umożliwić powrót na ścieżkę generowania pozytywnego wyniku finansowego oraz odbudowę pozycji kapitałowej do obowiązujących Bank poziomów współczynników kapitałowych (wymóg połączonego bufora) poprzez akumulację przyszłych zysków. Bank zrealizował w II i III kwartale 2021 roku dodatni wynik finansowy. W dalszej kolejności zakłada się wspieranie tych działań zwiększeniem poziomu funduszy Tier 2 (emisje długu podporządkowanego), a w dłuższym horyzoncie funduszy Tier 1 (emisje akcji)” – dodano.

Getin nie spodziewa się dokapitalizowania przed końcem roku

Getin Noble Bank czeka na decyzję KNF w sprawie aktualizacji programu naprawczego, nie spodziewa się, by do dokapitalizowania doszło jeszcze w 2021 roku. Bank ocenia, że jego rezerwy na portfel kredytów w CHF nie muszą być tak duże jak w innych bankach i podtrzymuje, że ich poziom jest adekwatny – poinformował prezes Getinu Artur Klimczak.

Nie spodziewałbym się dokapitalizowania banku z zewnątrz przed końcem roku.

– powiedział na konferencji Klimczak.

„Cierpliwie i z pokorą czekamy na decyzję KNF, jesteśmy w stałym kontakcie w Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego. Plan, który złożyliśmy, jest na okres 5 lat, a nie na półtora miesiąca” – dodał.

W połowie października Getin podał, że zanotował obniżenie wartości współczynnika kapitałowego Tier 1 na poziomie jednostkowym do ok. 5,8 proc., tj. o ok. 0,2 pp. poniżej progu określonego w Rozporządzeniu CRR.

Bank informował, że obniżenie tego wskaźnika było związane z wyraźną aprecjacją kursu franka szwajcarskiego oraz niekorzystnymi zmianami wycen rynkowych posiadanych przez bank skarbowych papierów wartościowych.

„To wynik w całości sił zewnętrznych. Gdyby te wartości rynkowe uległy odwróceniu, to na dzień 30 września moglibyśmy mówić o przywróceniu tych poziomów” – powiedział członek zarządu banku Marek Kempny.

Luka kapitałowa do wypełnienia wymogu kapitałowego 6 proc. wynosi kilkadziesiąt milionów złotych

Bank ocenia, że luka kapitałowa do wypełnienia wymogu kapitałowego 6 proc. wynosi kilkadziesiąt milionów złotych.

Getin podał w środę, że do końca III kwartału 2021 roku zapadło łącznie 199 prawomocnych wyroków sądowych, dotyczących kredytów indeksowanych do walut obcych, z czego w ponad 70 proc. przypadków (uwzględniając umorzenia) były one korzystne dla banku.

„Myślę że gros problemów stanowią niektóre klauzule, które są w umowach, a nie sam fakt, że bank posiada kredyty frankowe, chociaż niektóre wyroki są dla mnie niezrozumiałe” – powiedział Klimczak.

„Żadna z naszych klauzul nie była wpisana do rejestru UOKiK jako klauzula abuzywna – to nas odróżnia od przynajmniej niektórych banków na rynku. Dlatego nasze rezerwy na sprawy frankowe są na innym poziomie niż w innych bankach. Są ku temu powody. Uważamy, że poziom rezerw jest adekwatny, będziemy się temu przyglądać” – dodał.

Kempny powiedział, że bank chciałby, by wynik prowizyjny odgrywał większą rolę w przychodach podstawowych banku.

„Walczymy, by wynik z tytułu opłat i prowizji był znacznie wyższy, by uzyskać wyższy udział w wyniku ogółem, który obecnie wynosi około 10 proc. Naszą ambicją jest zwiększenie tego udziału” – powiedział Kempny.

„Chcemy sprzedawać nieco więcej gotówki, niż to robimy obecnie” – powiedział Klimczak.

Podwyżki stóp przez RPP zwiększą wynik odsetkowy Getin Noble Banku o 140-170 mln zł

Decyzje Rady Polityki Pieniężnej z 6 października i 3 listopada o podwyżkach stóp procentowych w łącznej wysokości 115 pkt bazowych będą mieć pozytywny wpływ na wynik odsetkowy Getin Noble Banku w przedziale 140-170 mln zł w okresie kolejnych dwunastu miesięcy – poinformował bank w komunikacie.

„Wpływ ten będzie się materializował stopniowo w kolejnych kwartałach, a jego rzeczywista skala będzie uzależniona od realizacji założeń biznesowych i możliwych zmian w strukturze bilansu” – napisano w komunikacie.

Getin Noble Bank zaznaczył, że podane wyliczenia i założenia mogą ulec zmianie. 

Źródło: PAP BIZNES