Getin Noble Bank: strata netto grupy w I kw. 2020 r. wyniosła 109,6 mln zł, gorzej od przewidywań

Getin Noble Bank: strata netto grupy w I kw. 2020 r. wyniosła 109,6 mln zł, gorzej od przewidywań
Getin Noble Bank - Logo (źródło: Getin Noble Bank)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Strata netto grupy Getin Noble Banku w pierwszym kwartale 2020 roku wyniosła 109,6 mln zł, podczas gdy rok wcześniej strata wynosiła 159,6 mln zł - podał bank w raporcie. Wynik okazał się 17 poniżej oczekiwań rynku, który spodziewał się straty na poziomie 93,8 mln zł.
Strata netto grupy #GetinNobleBank w I kw. 2020 r. wyniosła 109,6 mln zł, podczas gdy rok wcześniej strata wynosiła 159,6 mln zł, wynik okazał się 17 poniżej oczekiwań rynku

Oczekiwania czterech biur maklerskich, co do straty netto Getin Noble Banku za I kwartał, wahały się od 79 mln zł do 113 mln zł.

Bank podał, że wynik grupy za I kwartał 2020 roku nie odbiegał istotnie od poziomu zakładanego w planie naprawy.

„Aktualnie naszym priorytetem jest stopniowy powrót do normalnej działalności biznesowej i intensyfikacja działań akwizycyjnych przy zachowaniu ostrożnościowego podejścia do kwestii ryzyka. Będziemy koncentrować się na dalszym rozwoju bankowości elektronicznej zarówno poprzez wprowadzanie nowych rozwiązań technologicznych oraz poszerzaniu dostępnego katalogu produktów i usług zarówno bankowych, jak i ubezpieczeniowych” – powiedział cytowany w komunikacie prasowym prezes banku Artur Klimczak.

Czytaj także: Getin Noble Bank: obniżki stóp przez RPP zmniejszą w 2020 r. wynik odsetkowy o 90 – 130 mln zł >>>

„Aktualnie nie można jeszcze oszacować pełnych skutków pandemii, a w związku z tym nie można też przedstawić jednoznacznych jej skutków wpływu na bank. Z pewnością jednak zjawiska te stanowią czynnik niepewności co do możliwości osiągnięcia przez bank i grupę kapitałową zamierzonych celów biznesowych” – napisał bank w raporcie.

Wynik odsetkowy

Wynik odsetkowy banku w I kwartale spadł do 284,6 mln zł z 221,1 mln zł rok wcześniej i był zbliżony do oczekiwań analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 288 mln zł (w przedziale oczekiwań 269-302,9 mln zł).

Poziom marży odsetkowej na koniec I kwartału 2020 roku wyniósł 2,3 proc. (+0,5 pp. rdr).

Bank podał, że w okresie pierwszych 3 miesięcy 2020 roku oprocentowanie nowo pozyskanych terminowych środków złotowych klientów detalicznych wyniosło 1,7 proc., a koszt pozyskania całej bazy depozytowej wyniósł również 1,7 proc.

„Obserwowany jest sukcesywny spadek kosztu pozyskania nowych i odnowionych złotowych środków terminowych klientów detalicznych – w grudniu 2019 roku koszt ten wynosił 1,8 proc., natomiast w pierwszych trzech miesiącach 2019 roku koszt ten wynosił 2,8 proc.” – napisano w raporcie.

Wynik z prowizji

Wynik z prowizji spadł do 10,8 mln zł z 11,8 mln zł i był 45 proc. poniżej oczekiwań rynku, który spodziewał się 19,5 mln zł (oczekiwania wahały się od 18 mln zł do 21 mln zł).

Koszty w I kwartale 2020 roku wyniosły 273,9 mln zł

Koszty w I kwartale 2020 roku wyniosły 273,9 mln zł, czyli były 4 proc. wyższe od oczekiwań rynku (262,3 mln zł).

Odpisy (wynik z odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów finansowych i rezerwy na zobowiązania pozabilansowe) wyniosły w pierwszym kwartale 171,9 mln zł, czyli były 9 proc. wyższe od konsensusu odpisów na poziomie 157,4 mln zł.

Wartość sprzedaży kredytowej

Wartość sprzedaży kredytowej w pierwszych 3 miesiącach 2020 roku wyniosła 1,7 mld zł i była o 15,6 proc. niższa od wolumenu sprzedaży rok wcześniej.

Największy udział w sprzedaży miały kredyty detaliczne oraz kredyty samochodowe (w tym faktoring) – łącznie 39,9 proc. udziału w całkowitej sprzedaży kredytowej. Sprzedaż kredytów firmowych stanowiła 35,1 proc. łącznej sprzedaży kredytowej banku, a wykup wierzytelności leasingowych 25 proc.

Czytaj także: Getin Noble Bank: strata netto grupy wyniosła 591,6 mln zł w 2019 r. >>>

W pierwszych trzech miesiącach 2020 roku poziom akwizycji ROR wyniósł łącznie 34,2 tys. szt., a liczba prowadzonych rachunków ROR wyniosła na koniec pierwszego kwartału 2020 roku 1,1 mln szt. tj. o 1,2 proc. więcej niż na koniec 2019 roku.

Bank podał, że według jego szacunków poziom wymogu kapitałowego obliczony na 16 marca 2020 r. wynosił: ok. 8,9 proc. czyli był o ok. 0,4 p.p. poniżej wymaganego przepisami prawa poziomu w wysokości 9,32 proc.

„Do zaistniałej sytuacji w całości przyczyniły się czynniki o charakterze zewnętrznym, niezależne od prowadzonej działalności operacyjnej banku, których źródłem są działania związane z minimalizacją skutków rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa COVID-19” – napisano w raporcie.

O naruszeniu wymogu kapitałowego bank zawiadomił KNF i BFG, ale nie spodziewa się zastosowania środków nadzorczych, które mogłyby mieć negatywny wpływ na założenie dotyczące kontynuacji działania. 

Luka kapitałowa wynosi 1,2 mld zł, spadek wymogów na CHF obniżyłby ją do ok. 600 mln zł

Luka kapitałowa Getin Noble Banku do wymogu połączonego bufora wynosi 1,2 mld zł i bank szacuje, że spadek do 100 proc. wagi ryzyka dla portfela kredytów hipotecznych w CHF obniżyłby ją do ok 600 mln zł – poinformowali w piątek przedstawiciele banku.

„Luka kapitałowa po decyzjach KNF istotnie się zmniejszyła i na koniec marca do normy kapitałowej wynosi 200 mln zł, a jeśli chodzi o odchylenie całkowite to pełnej normy, czyli wymogu połączonego bufora, jest to 1,2 mld zł” – powiedział podczas telekonferencji członek zarządu banku Maciej Kleczkiewicz.

Prezes banku Artur Klimczak liczy na zmniejszenie wymogu kapitałowego dotyczącego tzw. wagi ryzyka w wysokości 150 proc. dla portfela kredytów hipotecznych w CHF, co znacznie poprawiłoby sytuację kapitałową banku.

„Jestem optymistą, że wymóg 150 proc. wagi ryzyka nie będzie z nami specjalnie długo. Według moich informacji były prowadzone rozmowy czy obniżyć to do 100 proc., czy nawet poniżej 100 proc., a to miałoby dla nas kluczowy wpływ, jeśli chodzi o poziom wskaźników kapitałowych” – powiedział Klimczak.

„Gdyby waga ryzyka była obniżona do 100 proc. to byłby uzysk łącznie na kapitale około 550 mln zł, czyli luka do normy byłaby z nawiązką wyeliminowana, natomiast łączna luka wynosiłaby około 600 mln zł i dotyczyłaby praktycznie wyłącznie długu podporządkowanego” – powiedział Kleczkiewicz.

Koszt ryzyka kredytowego

Koszt ryzyka kredytowego banku w I kwartale wyniósł 1,6 proc. i był wyższy o 0,4 pp. kdk, m.in. pod wpływem aprecjacji CHF oraz rozpoznaniem pierwszych efektów pandemii COVID-19.

Bank podał, że poziom kosztu ryzyka będzie z dużym prawdopodobieństwem pod dalszym wpływem niekorzystnych zmian w otoczeniu makroekonomicznym w następstwie pandemii COVID-19 i spodziewanego pogorszenia się kondycji finansowej klientów kredytowych.

„Mamy trochę inny portfel kredytowy niż większość banków. Nasz portfel jest w zasadzie detaliczny – w zasadzie nie mamy MŚP, nie mamy żadnych ekspozycji korporacyjnych i w związku z tym nie mamy na horyzoncie dużych „uderzeń” jednorazowych, nie będzie pojedynczych ekspozycji, które będą nas kosztowały „miliony” – powiedział Klimczak.

Około 8 proc. umów kredytowych Getin Noble Banku jest objętych wakacjami kredytowymi

Getin Noble Bank podał, że około 8 proc. umów kredytowych Getin Noble Banku o 14-proc. udziale w łącznym saldzie kredytowym banku jest objęta zawieszeniem spłaty rat kapitałowych lub rat kapitałowo-odsetkowych.

Bank wydłużył termin spłaty kredytów z 3 miesięcy do 6 miesięcy. Przedstawiciele banku poinformowali jednak w piątek, że większość zawieszenia rat obejmuje okres 3 miesięcy.

Wakacjami kredytowymi objętych jest w sumie 10 proc. umów kredytów gotówkowych, 7 proc. umów kredytów hipotecznych, 3 proc. umów kredytów samochodowych, 10 proc. wierzytelności leasingowych i 1 proc. kredytów firmowych.

„Część osób, które są w wakacjach kredytowych jest już objętych zwiększonymi rezerwami dlatego, że niektóre z tych osób miały opóźnienia przed samymi wakacjami albo nim wakacje te były zatwierdzone (…)” – powiedział Klimczak.

Dodał, że największy przyrost wniosków o udzielenie wakacji kredytowych był na początku wprowadzenia tej oferty, a obecnie jest to „bardzo mocno wyhamowane”.

Bank podał, że marża odsetkowa w samym marcu wzrosła do 2,44 proc. z 2,22 proc. w lutym.

Spadek kosztu depozytów w I kwartale wyniósł 13 pb. Bank szacuje, że w ciągu roku zmniejszył dystans do rynku w tym zakresie o 73 pb i koszt depozytów wynosi obecnie ok. 1,7 proc. Bank poinformował, że w związku z obniżką stóp przez RPP planowane są kolejne cięcia oprocentowania depozytów i ma przestrzeń do znaczącej obniżki oprocentowania kont oszczędnościowych.

Bank podał, że w I kwartale zatrudnienie spadło o 245 etatów. W ujęciu rok do roku liczba zatrudnionych spadła o 659 etatów, czyli o 13 proc.

Źródło: PAP BIZNES