Getin Noble Bank: rozpoczęła się przymusowa restrukturyzacja; 20 mln zł kary dla Leszka Czarneckiego

Getin Noble Bank: rozpoczęła się przymusowa restrukturyzacja; 20 mln zł kary dla Leszka Czarneckiego
Getin Noble Bank - Logo (źródło: Getin Noble Bank)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Przymusowa restrukturyzacja Getin Noble Banku rozpoczęła się. Jego działalność zostanie przeniesiona do wspólnego banku Bankowego Funduszu Gwarancyjnego i Systemu Ochrony Banków Komercyjnych, utworzonego przez osiem banków komercyjnych - poinformował BFG w piątkowym komunikacie. Wcześniej Komisja Nadzoru Finansowego podjęła decyzję nakładającą na właściciela Getin Noble Banku Leszka Czarneckiego karę w wysokości 20 mln zł.

Działalność Getin Noble Banku 3 października 2022 r. zostanie przeniesiona do Banku BFG SA, którego właścicielem od 3 października będzie obok Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) także System Ochrony Banków Komercyjnych (SOBK), utworzony przez osiem największych banków komercyjnych działających w Polsce.

Czytaj także: Restrukturyzacja Getin Noble Banku: 8 największych banków wesprze proces tylko finansowo >>>

„Przeniesienie działalności Getin Noble Bank S.A. odbywa się w ramach przymusowej restrukturyzacji, którą 30 września 2022 r. wszczął Bankowy Fundusz Gwarancyjny ze względu na bardzo złą sytuację kapitałową Getin Noble Bank S.A” – napisano w komunikacie.

Co przymusowa restrukturyzacja Getin Noble Banku oznacza dla klientów?

BFG podał, że na przeprowadzenie procesu przymusowej restrukturyzacji w zakresie przeniesienia działalności Getin Noble Banku oraz zapewnienia nieprzerwanej obsługi klientów Getin Noble Banku i bezpieczeństwa ich środków przeznaczono kwotę 10,34 mld zł bezzwrotnego wsparcia, z czego 6,87 mld pochodzi z funduszy własnych BFG, a 3,47 mld zł to zaangażowanie środków SOBK.

Dla klientów Getin Noble Banku nic się nie zmienia. Wszyscy klienci są i będą obsługiwani tak jak do tej pory, mają nieprzerwany dostęp do wszystkich swoich środków pieniężnych.

„Dotyczy to wszystkich osób i podmiotów, które na dzień 30 września 2022 r. są klientami Getin Noble Banku S.A., w tym klientów firmowych, z sektora publicznego, a także klientów bankowości osobistej i private banking” – czytamy dalej.

Czytaj także: KNF o restrukturyzacji Getin Noble Banku: bezpieczeństwo depozytów i zachowana ciągłości obsługi klientów >>>

W związku z przymusową restrukturyzacją Getin Noble Banku klienci nie muszą podejmować żadnych działań, wskazał Fundusz.

Walutowe kredyty hipoteczne Getin Noble Banku są wyłączone z przeniesienia

Kredyty hipoteczne denominowane lub indeksowane do walut obcych (CHF, EUR, USD, JP) są wyłączone z przeniesienia i pozostają w Getin Noble Bank – poinformował BFG.

BFG podał, że przeniesione zostaną m.in. wszystkie depozyty, a także kredyty w PLN.

Getin Holding: decyzja BFG w sprawie Getin Noble Banku bez wpływu na wyniki

W wyniku decyzji BFG kapitały własne Getin Holding zmniejszą się o 12,98 mln zł, ale nie będzie to miało wpływu na wyniki, podała spółka.

„Wartość akcji banku (66 771 592 akcji zwykłych na okaziciela) w bilansie emitenta wynosi 11.979 tys. zł. W związku z umorzeniem akcji banku w konsekwencji jego przymusowej restrukturyzacji wycena akcji banku zostanie spisana do zera, w wyniku czego kapitały własne emitenta na poziomie jednostkowym i skonsolidowanym zostaną obniżone o tę kwotę (11.979 tys. zł). Decyzja BFG nie ma wpływu na wynik emitenta” – czytamy w komunikacie.

Getin Holding poinformował również, że jest w trakcie analizy co do podjęcia kroków prawnych dotyczących ochrony inwestycji w Getin Noble Bank.

UKNF: w restrukturyzacji Getin Noble Banku istotne zaangażowanie 8 największych banków

Z perspektywy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) szczególne istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa i stabilności polskiego sektora bankowego jest zaangażowanie w proces przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Banku (GNB) największych banków krajowych tworzących System Ochrony Banków Komercyjnych (SOBK), podał Urząd.

Czytaj także: BFG: restrukturyzacja Getin Noble Banku nie powinna wpłynąć na wzrost składek banków >>>

„Z perspektywy Urzędu KNF na szczególne uznanie z punktu widzenia poczucia odpowiedzialności za utrzymanie bezpieczeństwa i stabilności polskiego sektora bankowego zasługuje zaangażowanie w proces przymusowej restrukturyzacji GNB największych banków krajowych tworzących System Ochrony Banków Komercyjnych (SOBK). System ten tworzą: ING Bank Śląski SA, Alior Bank SA, Bank Millennium SA, Bank Polska Kasa Opieki SA, BNP Paribas Bank Polska SA, mBank SA, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA oraz Santander Bank Polska SA” – czytamy w komunikacie.

W ramach prowadzonej przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Banku nastąpi przeniesienie działalności GNB do nowo utworzonego, odpowiednio skapitalizowanego, bezpiecznego banku należącego do SOBK oraz do BFG, podkreślił UKNF.

„Transakcja ta ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa depozytów i zachowanie ciągłości obsługi klientów. Stanowi rozwiązanie pozwalające uniknąć negatywnych skutków upadłości GNB, która w przypadku niewdrożenia przymusowej restrukturyzacji byłaby nieunikniona i którą odczuliby klienci tego banku, a także cały sektor bankowy w Polsce” – czytamy dalej.

Czytaj także: Dlaczego największe banki komercyjne w Polsce tworzą wspólny system ochrony?

BFG skorzystał z narzędzia, które wprowadziły do polskiego porządku prawnego regulacje unijne tworzące ramy prawne przymusowej restrukturyzacji (tzw. dyrektywa o przymusowej restrukturyzacji banków), podkreślono.

„Trudna sytuacja ekonomiczno-finansowa Getin Noble Banku SA była powszechnie znana. Bank był notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i podlegał w związku z tym stosownym obowiązkom informacyjnym. Bank w raporcie okresowym opublikowanym 29 kwietnia br. poinformował inwestorów o przekazaniu do KNF informacji o zagrożeniu upadłością” – napisano też w komunikacie.

Czytaj także: Akcje Getin Noble Banku, po rozpoczęciu przymusowej restrukturyzacji, wykluczone z obrotu na GPW >>>

„Getin Noble Bank, na skutek agresywnego modelu biznesowego realizowanego przez wiele lat bez dostarczenia ze strony podmiotu dominującego odpowiedniego wsparcia kapitałowego, znalazł się w bardzo złej sytuacji ekonomiczno-finansowej i był zagrożony upadłością, a dostępne działania nadzorcze Komisji Nadzoru Finansowego oraz działania samego banku nie pozwalały na usunięcie tego zagrożenia we właściwym czasie” – podkreślono.

Komisja oraz Urząd KNF od dłuższego czasu prowadziły intensywne działania nadzorcze mające na celu pełne i szczegółowe wyeksplorowanie wszystkich możliwych ścieżek mogących doprowadzić do poprawy sytuacji ekonomiczno-finansowej GNB, wskazano dalej.

„Kluczowe z punktu widzenia uzupełnienia głębokich niedoborów kapitałowych tego banku i podniesienia jego wskaźników wypłacalności do odpowiednich poziomów regulacyjnych wymaganych przez prawo (zarówno krajowe, jak i unijne) i zabezpieczających ponoszone ryzyko, było dokapitalizowanie banku przez jego wiodącego akcjonariusza – pana Leszka Czarneckiego, który jednak takiego dokapitalizowania odmówił. Pan Leszek Czarnecki był zobowiązany do takiego dokapitalizowania w ramach złożonego przez niego w 2011 roku wobec KNF stosownego zobowiązania inwestorskiego, z którego się jednak nie wywiązał” – czytamy dalej.

„W konsekwencji braku zapewnienia ostrożnego i stabilnego zarządzania poprzez odpowiednie wyposażenie kapitałowe GNB znalazł się w sytuacji zagrożenia upadłością, a Bankowy Fundusz Gwarancyjny podjął decyzję o wszczęciu wobec GNB procesu przymusowej restrukturyzacji” – podsumowano.

Harmonogram działań związanych z przymusową restrukturyzacją Getin Noble Banku

Poniżej przedstawiamy harmonogram działań związanych z przymusową restrukturyzacją Getin Noble Banku według informacji przedstawionych przez BFG.

  • 30 września 2022 r. (piątek) – wszczęcie przymusowej restrukturyzacji – obsługa klientów bez zmian. Działają karty, bankomaty, bankowość elektroniczna, mobilna i placówki Getin Noble Banku;
  • 1-2 października 2022 r. (sobota, niedziela) – klienci obsługiwani bez zmian, działają karty, bankomaty, bankowość elektroniczna, mobilna oraz te placówki, które są otwarte w weekendy;
  • 3 października 2022 r. (poniedziałek) – SOBK obejmuje 49 proc. akcji utworzonego przez Fundusz Banku BFG S.A., pozostałe 51 proc. ma BFG.
  • 3 października 2022 r. – przeniesienie działalności (z wyłączeniami) Getin Noble Banku – obsługa klientów bez zmian, klienci Getin Noble Bank S.A. z kredytami walutowymi są obsługiwani przez Bank BFG S.A.

KNF nałożyła 20 mln zł kary na Leszka Czarneckiego za brak wsparcia Getin Noble Bankowi

28 września Komisja Nadzoru Finansowego wydała decyzję nakładającą na Leszka Czarneckiego karę pieniężną w wysokości 20 mln zł za niewykonanie zobowiązania inwestorskiego i brak działań, które doprowadziłyby do wypełnienia przez Getin Noble Bank kapitałowych wymogów regulacyjnych.

KNF podała, że Czarnecki nie dochował zobowiązania inwestorskiego złożonego w związku z zawiadomieniem o zamiarze objęcia akcji Get Bank (obecnie Getin Noble Bank), w liczbie powodującej przekroczenie 50 proc. ogólnej liczby głosów.

Czytaj także: Po przymusowej restrukturyzacji kto przejmie aktywa po Getin Noble Banku?

„11 sierpnia 2011 r. Leszek Czarnecki złożył pisemne oświadczenie, w którym zobowiązał się, że jako podmiot pośrednio dominujący wobec Get Bank SA, zapewni, aby płynność Get Bank SA, jego pozycja kapitałowa oraz wskaźnik wypłacalności utrzymywały się na satysfakcjonującym i stabilnym poziomie tak, aby Get Bank SA był zdolny wykonywać zobowiązania finansowe. Zobowiązał się w szczególności, że podejmie działania w sytuacji zagrożenia płynności lub konieczności wzmocnienia pozycji kapitałowej Banku lub wyposażenia go w odpowiednie fundusze własne” – napisano w komunikacie.

„Tymczasem, mimo pogarszającej się sytuacji kapitałowej Banku oraz wielomiesięcznego utrzymywania się współczynników kapitałowych poniżej minimalnych poziomów regulacyjnych, do dnia wydania decyzji, tj. 28 września 2022 r., Leszek Czarnecki nie podjął działań zapewniających poprawę sytuacji finansowej i kapitałowej Getin Noble Bank SA” – dodano.

Czytaj także: Fitch Ratings podtrzymuje oceny ratingowe Getin Noble Banku >>>

Komisja podała, że zobowiązanie inwestorskie obliguje Leszka Czarneckiego do udzielenia Getin Noble Bankowi realnego wsparcia kapitałowego w takim rozmiarze, jaki jest niezbędny do przywrócenia mu stabilności i adekwatności kapitałowej.

„Mogłoby to nastąpić przez dokapitalizowanie przez dotychczasowych akcjonariuszy lub znalezienie inwestora zewnętrznego. Taka sytuacja nie nastąpiła” – podała KNF.

Leszek Czarnecki jest podmiotem dominującym, posiadającym bezpośrednio i za pośrednictwem podmiotów zależnych większość akcji w kapitale zakładowym Getin Noble Banku.

„Zarówno złożenie zobowiązania inwestorskiego, jak i trzykrotne wezwanie przez Komisję do jego realizacji, a także konieczność podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku uchwały dotyczącej dalszego istnienia Banku oraz wydanie przez Komisję odmowy zatwierdzenia planu naprawy i ustanowienie dla Banku kuratora, nie skłoniły Leszka Czarneckiego do podjęcia działań gwarantujących poprawę bardzo złej sytuacji kapitałowej Banku. Bierna postawa Leszka Czarneckiego jest w ocenie Komisja wysoce naganna i nie mogła być dłużej tolerowana” – napisano w komunikacie. Współczynnik TCR Getin Noble Banku na koniec 2021 r. wynosił 3,2 proc., wobec wymaganego poziomu 8 proc., a współczynnik Tier 1 pozostawał na poziomie 2,3 proc., wobec wymaganego poziomu 6 proc.

Na koniec I kwartału 2022 r. TCR wynosił 0,9 proc., a Tier 1 – 0,1 proc. 

Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego / KNF, PAP BIZNES, ISBnews