Fundusze unijne: Miliardy dla regionalnych pośredników finansowych szansą dla banków spółdzielczych

Fundusze unijne: Miliardy dla regionalnych pośredników finansowych szansą dla banków spółdzielczych
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W 2017 r. ruszyły długo oczekiwane nabory na pośredników finansowych nowych instrumentów zwrotnych w ramach regionalnych programów polityki spójności w Polsce. Do rozdysponowania wśród instytucji finansowych poszukujących środków na pożyczki, poręczenia i wejścia kapitałowe w sektorze przedsiębiorstw i samorządowym będzie prawie 8 mld zł.

Arkadiusz Lewicki

Nowe programy regionalne

Polska jest obecnie największym beneficjen­tem pomocy unijnej. W latach 2014–2020 Unia Europejska przeznaczyła dla naszego kraju 82,5 mld euro. Podział środków i kierunki ich wykorzystania to wynik dyskusji i uzgodnień władz centralnych i samorządowych. Perspekty­wa na lata 2014–2020 jest wdrażana w Polsce poprzez sześć krajowych programów operacyj­nych zarządzanych przez Ministerstwo Rozwoju oraz szesnaście programów regionalnych zarzą­dzanych przez marszałków województw.

Warto zwrócić uwagę, że w latach 2014– 2020 samorządy województw zarządzają około 40% funduszy całej polityki spójności. Jest to niebagatelna suma ponad 31 mld euro, które trafią do beneficjentów poprzez regionalne pro­gramy operacyjne (RPO).

Nie ulegnie zasadniczej zmianie forma inter­wencji publicznej. Pozostanie nią przede wszyst­kim dotacja. Zaledwie ok. 5% całości alokacji na lata 2014–2020 będzie wdrażana w formu­le zwrotnej (tzw. instrumentów finansowych), z której skorzystają przedsiębiorcy i jednostki samorządu terytorialnego.

Instrumenty zwrotne

Zaplanowane nakłady na instrumenty fi­nansowe w ramach nowych krajowych i re­gionalnych programów operacyjnych wyniosą ok. 13 mld zł. W tym nakłady na instrumenty finansowe w regionalnych programach operacyjnych – ponad 9 mld zł. W zależności od popytu i stanu wdrożenia w innych częściach programu władze regionalne mogą zwiększyć nakłady na ten rodzaj interwencji.

Władze samorządowe wybrały już instytu­cje zarządzające specjalnie utworzonymi w tym celu funduszami funduszy. Większość regio­nów współpracuje w tym zakresie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Kilka z nich wybra­ło dodatkowo Europejski Bank Inwestycyjny oraz Europejski Fundusz Inwestycyjny. Władze województwa kujawsko-pomorskiego zaś zde­cydowały się powołać w tym celu regionalny fundusz rozwoju regionalnego (rfr), który obok BGK i Grupy EBI rozdzieli ww. środki.

Wsparcie zwrotne przeznaczone zostanie głównie na wzrost konkurencyjności sekto­ra mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, wdrażanie wyników prac B+R, rozwój sektora podmiotów ekonomii społecznej, rozwój osób fizycznych planujących rozpoczęcie własnej dzia­łalności gospodarczej oraz wzrost efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii.

Instrumenty finansowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw przeznaczono głów­nie na rozwój ich działalności. Instrumenty fi­nansowe mają na celu przede wszystkim wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, poprawę pozycji rynkowej i wzrost obrotów. Wspierane więc będzie wzmacnianie podstawowej działal­ności lub realizacja nowych projektów, wcho­dzenie na nowe rynki. Instrumenty zwrotne będą wspierać inwestycje zarówno w środki trwałe oraz wartości niema­terialne i prawne, jak również kapitał obrotowy, pod warunkiem powiąza­nia z inwestycją rozwojową.

Lokalni pośrednicy finansowi – poszukiwani

Arkadiusz Lewicki

Dyrektor Zespołu ZBP ds. Programów Publicznych i Środowisk Gospodarczych, sekretarz Sekcji ZBP ds. Banków Spółdzielczych i Zrzeszających, członek Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi, reprezentant środowiska bankowego w komitetach monitorujących programy operacyjne w Polsce na poziomie krajowym i regionalnym oraz w Komitecie Koordynacyjnym Strategię Spójności przy Prezesie Rady Ministrów.

Menedżerowie funduszy funduszy ogłosili w 2017 r. pierwszą serię nabo­rów (głównie w formie przetargowej) na pośredników finansowych. W tym roku zostanie rozdzielonych ponad 30% środków alokowanych na ten rodzaj interwencji programów 2014–2020. Pośrednikami finansowymi mogą zo­stać instytucje finansowe, które spełnią wymogi programowe i proceduralne. Mogą nimi być np. banki spółdzielcze, banki komercyjne, fundusze pożyczkowe czy fundusze poręczeń kredytowych.

Bankowość spółdzielcza w Polsce liczy ponad 550 banków spółdziel­czych oraz dwa banki zrzeszające banki spółdzielcze. W każdym z re­gionów, ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI