Fundusze europejskie – jak szukac, zeby znalezc? (78): Jaś nie chce machać widłami

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2012.07-08.foto.024.250xNa polskiej wsi tylko co dziesiata osoba zyje wyłacznie z rolnictwa, 60 proc. mieszkanców nie ma zadnego zwiazku z produkcja rolnicza ani nawet posiadaniem roli.

Z raportu Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA) wynika, że wieś staje się coraz mniej rolnicza. Podobnie jak w innych krajach, zmniejsza się udział rolnictwa w PKB, aktualnie wynosi nieco ponad 3 proc. Rolnicy nie produkują mniej, zmia- nie ulega struktura gospodarstw, upadają małe – do 2 ha, przybywa wysokotowarowych powyżej 30 ha. Wciąż jednak setki tysięcy mieszkańców wsi, głównie tych star- szych trzyma się ziemi, traktując to jako zabezpieczenie socjalne.

Nasza wieś odmłodniała

Jak podaje unijny urząd statystyczny Eurostat – w Pol- sce jest najwięcej młodych rolników spośród wszystkich państw UE. Z kolei odsetek ludności wiejskiej w wieku emerytalnym należy do najniższych w UE, choć długość życia nieustannie się wydłuża. Pod względem przemian de- mografi cznych wieś upodabnia się do miast. Dotyczy to m.in. wskaźników dzietności, współczynników urodzeń, wieku, w którym kobiety decydują się rodzić dzieci, umie- ralności niemowląt itp. Wydłuża się przeciętny czas trwa- nia życia mieszkańców wsi, w 2010 r. wynosił on 71,4 lat dla mężczyzn i 80,7 lat dla kobiet.

Według raportu FDPA dochód na osobę na wsi stano- wi 80 proc. tego w mieście. Mimo zmian odsetek pracują- cych w rolnictwie – 12,8 proc. – jest w Polsce nadal kilka razy wyższy niż w przeciętnym kraju UE. Produktywność naszych rolników nie przekracza jednej trzeciej średniej unijnej. Subiektywna ocena sytuacji materialnej mieszkań- ców wsi („przeciętna”) jest zbliżona do średniej krajowej; 19,6 proc. respondentów określa ją jako bardzo dobrą, 90 proc. jest zadowolona z życia w „kraju za miastem”, a 47 proc. – nawet bardzo zadowolona.

Polska wieś bogaci się w niespotykanym dotychczas tempie. Raport FDPA wskazuje, że ma to związek m.in. z pozyskiwanym od 2004 r. wsparciem europejskich fun- duszy strukturalnych. W latach 2004-2010 dochody w rolnictwie były średniorocznie ponad dwukrotnie wyż- sze niż przed akcesją. Dotacje tworzą już ponad 50 proc. dochodów rolników.

FARMER, CZYLI BIZNESMEN

Z obliczeń Eurostatu wynika, że realne dochody rol- ników w ciągu ostatnich sześciu lat rosły szybciej niż w Polsce tylko w Estonii i na Węgrzech. W tym czasie zyski farmerów w 27 krajach UE wzrosły o 18,3 proc. W 2011 r. realne dochody polskich rolników zwiększyły się o 14,2 proc., przy średniej unijnej 6-7 proc. Ocenia ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI