Fundusze europejskie – jak szukać, żeby znaleźć? (77) :Sztuka rewitalizacji

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2012.06.foto.031.a.150xNa wsparcie projektów rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich w latach 2007-2013 przewidziano 1 mld euro. Benefi cjentom udało sie dotychczas podpisac 794 umowy w ramach regionalnych programów operacyjnych.

Rewitalizacja (łac. re+vita – dosłownie: przywrócenie do życia, ożywienie) to działanie skoncentrowane na ożywieniu zdegradowanych obszarów, znalezieniu dla nich nowego zastosowania. Środki przeznaczone na zintegrowane projekty dla odnowienia obszarów miejskich/wiejskich stanowią 6 proc. ogółu funduszy wszystkich RPO.

Nowocześnie… w skansenie

W ramach programu „Odnowa i rozwój wsi” możliwe jest uzyskanie refundacji części kosztów kwalifi kowanych budowy lub wyposażania obiektów pełniących funkcje rekreacyjne, sportowe i społeczno-kulturalne (świetlic, domów kultury, placów zabaw), a także przedsięwzięć związanych z kultywowaniem tradycji społeczności lokalnych lub tradycyjnych zawodów. Warunkiem uzyskania dotacji jest niekomercyjny charakter projektu. Do 2013 r. na program odnowy wsi i zachowania dziedzictwa kulturowego otrzymamy 589,6 mln euro. To pięć razy tyle, ile w poprzedniej edycji programu, gdy z unijnych dotacji skorzystało 2 tysiące gmin.

Nowością jest to, że o dofi nansowanie oprócz samorządów mogą ubiegać się instytucje kulturalne (podlegające JST), kościół i związki wyznaniowe, a także organizacje pozarządowe. Pomoc wynosi do 500 tys. zł na realizację operacji w jednej miejsco- wości (co najmniej 25 tys. zł na jeden projekt).

W ramach PROW zaplanowano sfinansowanie 20 080 przedsięwzięć około 9670 benefi cjentów, w wyniku których w 4840 miejscowościach zrewitalizowana zostanie przestrzeń publiczna. Projekty dotyczą zdegradowanych obszarów wiejskich i miejskich (m.in. poprzemysłowych, mieszkaniowych i usługowych) mogą być realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego, spółki lub podmioty działające w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI