Fundusze europejskie – jak szukac, zeby znalezc? (74): Słońce zajrzyj do kuchni

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.03.2012.foto.39.a.250xNFOSiGW w latach 2010-2014 wypłaci 300 mln zł dopłat do kredytów na zakup i montaz kolektorów słonecznych do podgrzewania wody uzytkowej. Partnerami programu sa zrzeszenia Banku BPS i SGB-Banku.

Od sierpnia 2010 r. osoby prywatne i wspól- noty mieszkaniowe mogą otrzymać zwrot 45 proc. brutto kapitału kredytu na sfi nan- sowanie kosztów kwalifi kowanych przedsięwzięcia (nie więcej niż 2,5 tys. zł do 1 m2 instalacji). Fun- dusz ocenia, że program realizowany we współpracy z bankami spółdzielczymi pozwoli na zainstalowanie kolektorów o pow. ponad 250 tys. m2 (25 boisk pił- karskich), co przyczyni się do redukcji emisji CO2 o 36 tys. ton. Badania wskazują, że 35 proc. właści- cieli domów jednorodzinnych rozważa zainstalowa- nie kolektorów słonecznych.

Po premię do banku Do końca grudnia 2011 r. benefi cjenci złożyli w ban- kach 17 173 wniosków o kredyt z dopłatą, a 15 242 klien- tom wypłacono premie w łącznej wysokości 98 940 tys. zł. Jednostkowy koszt dofi nansowania dla 1 m2 kolektorów wyniósł 2,3 tys. zł.

SZUKAJ OZE W… PROW

Inwestycje w OZE literalnie zostały wymienione tylko w działaniu 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludnosci wiejskiej, w ramach którego można otrzymać dotację w wysokości do 75 proc. kosztów kwalifi kowa- nych (nie więcej niż 3 mln zł) na wytwarzanie lub dystry- bucje energii ze zródeł odnawialnych, w szczególnosci wiatru, wody, energii geotermalnej, słonca, biogazu albo biomasy.

W każdym innym działaniu PROW o charakterze inwe- stycyjnym, szczególnie w obrębie 3 osi priorytetowej, może zostać przyznana pomoc fi nansowa na projekty obejmujące elementy OZE, o ile służyć one będą po- prawie efektywności prowadzonej produkcji rolnej lub przetwórczej. Wdrażaniem działania 321 zajmują się urzędy marszałkowskie, pozostałymi inwestycjami OZE oddziały regionalne ARiMR.

Z danych NFOŚiGW wynika, że benefi cjenci pro- gramu najczęściej instalują po trzy kolektory na budynek (średnia zamawiana pow. kolektorów to 6,44 m2). Na ze- staw kolektorowy przeciętnie uzyskano dotację 6,5 tys. zł (dla wspólnot mieszkaniowych – 48,8 tys. zł), przy średnim koszcie kwalifi kowanym 14,5 tys. zł na zestaw (dla wspól- not mieszkaniowych – 108,3 tys. zł).

Przeciętna wartość pożyczki to 15 do 20 tys. zł, przy czym dzięki dotacji 45 proc. tej kwoty benefi cjent nie musi spłacać. W bankach Grupy BPS oprocentowanie jest usta- lane według stawki WIBOR – 3M, tj. plus marża od 3 pkt. proc., prowizja od 2 proc., okres kredytowania do 10 lat. W Krakowskim Banku Spółdzielczym oprocentowanie dla osób fi zycznych wynosi WIBOR6M plus marża 5-6 pkt. proc., a dla wspólnot WIBOR5M plus marża 3-4 pkt. proc., prowizja 2,5 proc., okres kredytowania od sześciu miesięcy do pięciu lat w przypadku osób fi zycznych, dla wspólnot od sześciu miesięcy do ośmiu lat.

JAK SĄ ROZDZIELANE LIMITY?

Zgodnie z agendą programu NFOŚiGW prowadzi nabór wniosków banków o przyznanie limitu dotacji na częściową spł...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI