FLBS 2022: Prezes banku w Jaworze stawia na budowę odpornej na kryzys lokalnej instytucji finansowej

FLBS 2022: Prezes banku w Jaworze stawia na budowę odpornej na kryzys lokalnej instytucji finansowej
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Przed Forum Liderów Banków Spółdzielczych rozmawiamy z Beatą Hamkało, prezesem Banku Spółdzielczego w Jaworze.

Robert Lidke: Co widać w Pani banku w czasie wyższych stóp procentowych i wysokiej inflacji? Czy spada akcja kredytowa dla firm i dla osób fizycznych? Czy pogarsza się jakość do tej pory udzielonych kredytów?

Beata Hamkało: Widoczne jest znaczące wyhamowanie akcji kredytowej. Wpływ na to ma przede wszystkim większa niepewność i ostrożność Klientów w związku z gwałtownie rosnącymi kosztami obsługi zadłużenia, jak i Zarządu Banku, który musi minimalizować ryzyko kredytowe.

Nie bez znaczenia była zmiana sposobu badania zdolności kredytowej w przypadku osób fizycznych. Nasze założenie minimum na ten rok to utrzymanie wielkości portfela kredytowego na poziomie z grudnia 2021 roku.

Natomiast cieszy fakt, że do tej pory nie nastąpiło znaczące pogorszenie jakości portfela kredytowego. Nasi Klienci w zdecydowanej większości terminowo wywiązują się z płatności rat.

W przypadku nielicznych Klientów instytucjonalnych monitoring pozwala zauważyć nieznaczne pogorszenie sytuacji ekonomiczno-finansowej w stosunku do poprzednich okresów, a jednak mimo tego nie ma to wpływu na terminowość regulowania zobowiązań wobec Banku.

Jaki wpływ na sytuację Pani banku mają wakacje kredytowe?

W przypadku Banku Spółdzielczego w Jaworze udział kredytów hipotecznych w portfelu kredytowym nie jest znaczący, więc nie odczuliśmy problemów płynnościowych, czy przychodowych w związku z wakacjami kredytowymi.

Zdecydowanie największym wyzwaniem był dla nas zbyt krótki czas na ich wdrożenie.

Po raz kolejny nałożono na nas obowiązek realizacji przepisów prawnych wynikających z ustawy wprowadzającej pewien program rządowy, który to wiązał się z natychmiastową, dodatkową pracą: przygotowaniem procedur bankowych, zmianą systemów informatycznych, przeszkoleniem pracowników.

Zarządzam Bankiem, który zatrudnia 37 osób – to nie jest łatwe wdrożyć takie zmiany w ciągu zaledwie dwóch tygodni, tym bardziej że przepisy ustawy wprowadzającej wakacje kredytowe pozostawiają różne możliwości interpretacyjne i budziły wiele dyskusji.

Nie mniej jednak poradziliśmy sobie z tym wyzwaniem uwzględniając szeroko pojęte prokonsumenckie podejście do tematu.

Czy w sytuacji kiedy wzrósł WIBOR rentowność banku w Jaworze polepszyła się?

Znacząca poprawa rentowności Banku Spółdzielczego w Jaworze jest spowodowana kilkoma czynnikami: wśród nich na pewno jest wzrost stawki WIBOR.

Jednak tak wysoka skala poprawy możliwa była dzięki sukcesywnemu zwiększaniu i zmianie struktury portfela kredytowego, który na przestrzeni 3 lat wzrósł o 55% oraz pozyskanie nowych strategicznych klientów do obsługi depozytowej, dzięki czemu pozyskaliśmy nowe środki i zwiększyliśmy poziom inwestycji krótkoterminowych, co w czasach wysokich stóp procentowych również ma niemały wpływ na poziom przychodów odsetkowych.  

Wydaje się, że wysoka inflacja i wysokie stopy procentowe utrzymają się w Polsce w roku 2023, a być może i 2024 – jak chce Pani przygotować swój bank na tę sytuację, jakie będzie podejście banku do klientów, którzy znajdą się w trudnej sytuacji?

Nie wiem, czy było i jest możliwe przygotowanie Banku na taką sytuację, gdyż najbardziej szokowe testy warunków skrajnych nie przewidziały tak dużej dynamiki zmian w systemie bankowym, w tak krótkim czasie.

Myślę, że jedynie szybkość reakcji Zarządu i sprawność podejmowania decyzji z uwzględnieniem czynników zmiennych będzie determinowała to, w jakiej kondycji Bank ją przetrwa. Trudno jest w gąszczu prognoz ekonomicznych i sprzecznych informacji finansowych odnaleźć wiarygodne źródło, na którym można byłoby oprzeć realny plan działania.

Silniejszy kapitałowo Bank jest w stanie lepiej zareagować i absorbować materializujące się w różnych obszarach ryzyko

Bank ma teraz szansę na wygenerowanie znaczącego zysku, co pozwoli w przyszłym roku na podniesienie kapitałów własnych i to jest dla Banku bardzo ważne z punktu widzenia jego stabilności i dalszego rozwoju.

Silniejszy kapitałowo Bank jest w stanie lepiej zareagować i absorbować materializujące się w różnych obszarach ryzyko i stanowić lepszego partnera biznesowego. Nawet w sytuacji pogarszającej się jakości portfela kredytowego, będziemy w stanie to finansowo udźwignąć.

Ten czas większych zysków pozwala nadrobić utracone przychody z dwóch poprzednich lat. Zatem możemy pomyśleć o rozwoju Banku, zwiększeniu bezpieczeństwa teleinformatycznego, szkoleniach pracowników, intensywniejszym wspieraniu lokalnego środowiska i tym samym skuteczniejszym działaniu na rzecz odmłodzenia portfela naszych Klientów.

Jednak liczę się z tym, że jest to koniunktura przejściowa i nadal powinnam z dużą ostrożnością patrzeć w przyszłość i nie obciążać jej zbyt wysokimi stałymi kosztami funkcjonowania.

Jeżeli chodzi o Klientów w trudnej sytuacji, to zawsze byliśmy i jesteśmy otwarci na rozmowy i szukanie rozwiązań najkorzystniejszych dla obu stron. Jeżeli jest tylko wola współpracy ze strony dłużnika my zawsze jesteśmy jako Bank na nią otwarci.

W takich sprawach trudno o zastosowanie tylko systemowych i jednorodnych rozwiązań, bo to są zawsze bardzo trudne i indywidualne sytuacje. Trzeba się nastawić na dialog i różne rozwiązania.    

Forum Liderów Banków Spółdzielczych
20-21 września 2022 r.
Airport Hotel Okęcie
ul, Komitetu Obrony Robotników 24, Warszawa

Rejestracja: alebank.pl/FLBS

Zapraszamy!

Źródło: aleBank.pl