FINN, czyli polskie REIT-y, z preferencyjną 8,5-proc. stawką CIT

FINN, czyli polskie REIT-y, z preferencyjną 8,5-proc. stawką CIT
Fot. Pixabay.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Projektowana ustawa o firmach inwestujących w najem nieruchomości (FINN, w innych systemach prawnych znane jako spółki typu REIT) zakłada, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, że będzie dotyczyła wyłącznie rynku nieruchomości mieszkalnych, wynika z informacji zawartych w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Wprowadzona będzie preferencyjna 8,5-proc. stawka podatku #CIT od dochodów #FINN z tytułu najmu nieruchomości #REIT

Podano też, że wprowadzona będzie preferencyjna 8,5-proc. stawka podatku CIT od dochodów FINN z tytułu najmu nieruchomości.

„Projektowana ustawa o firmach inwestujących w najem nieruchomości ma na celu zwiększenie atrakcyjności podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze rynku nieruchomości mieszkalnych na wynajem oraz zwiększenie zaangażowania instytucjonalnego oraz prywatnego kapitału krajowego na tym rynku. Polski rynek najmu nieruchomości mieszkalnych ma charakter rozproszony, z niewielkim udziałem podmiotów gospodarczych. Na taki kształt rynku może mieć wpływ fakt, że w polskim systemie prawnym nie występują podmioty ze szczególnym statusem podatkowym, znane w obcych systemach prawnych jako tzw. spółki typu REIT (Real Estate Investment Trust)” – czytamy w komunikacie.

Korzystne podatkowo warunki do inwestowania

Istota rozwiązań ujętych w projekcie obejmuje:

– wprowadzenie do polskiego porządku prawnego statusu firmy inwestującej w najem nieruchomości (FINN), będącej spółką akcyjną, której głównym przedmiotem działalności będzie wynajmowanie nieruchomości mieszkalnych,

– zapewnienie FINN preferencji w podatku dochodowym od osób prawnych (podatku CIT), jak i w podatku dochodowym od osób fizycznych (podatku PIT). Preferencje podatkowe przewidziane są zarówno dla firm inwestujących w najem nieruchomości oraz spółek od nich zależnych, jak i dla inwestorów (akcjonariuszy) FINN,

– korzystne podatkowo warunki do inwestowania polegałyby na odroczeniu obowiązku w podatku CIT z tytułu uzyskanych dochodów m.in. z najmu nieruchomości mieszkalnych oraz ze zbycia takich nieruchomości – do czasu wydatkowania ich równowartości na wypłatę dywidendy na rzecz inwestorów (akcjonariuszy). Ponadto wprowadzana jest preferencyjna 8,5% stawka podatku CIT od dochodów FINN z tytułu najmu nieruchomości mieszkalnych,

– z kolei spółki zależne od FINN będą korzystać ze zwolnienia przedmiotowego w podatku CIT z tytułu dochodów uzyskanych z najmu nieruchomości mieszkalnych oraz ze zbycia nieruchomości mieszkalnych, pod warunkiem wypłaty w określonym terminie dywidendy na rzecz FINN,

– ponadto w projekcie ustawy proponuje się zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym dochodów osiąganych z inwestycji kapitałowych w spółki typu FINN. Zwolnienie będzie miało zastosowanie zarówno w przypadku inwestorów będących podatnikami podatku CIT, jak i podatku PIT.

Czytaj także: Polskie REIT-y bez nieruchomości mieszkaniowych, czyli o projekcie ustawy o spółkach rynku wynajmu nieruchomości >>>

„Wprowadzenie do polskiego porządku prawnego instytucji o podobnym charakterze umożliwi zwiększenie udziału inwestorów instytucjonalnych na krajowym rynku nieruchomości mieszkalnych na wynajem, jak również pozwoli na zaangażowanie na tym rynku tych inwestorów detalicznych, którzy z różnych względów nie są zainteresowani inwestycjami bezpośrednimi. Pojawienie się w obrocie na rynku regulowanym akcji spółek będących firmami inwestującymi w najem nieruchomości – instrumentów o swoistym profilu ryzyka, stanowiących źródło dochodu pasywnego w postaci dywidendy, sprzyjać będzie rozwojowi rynku kapitałowego w Polsce. Projektowane rozwiązania wyrównają również szanse wewnątrz Unii Europejskiej, gdzie w wielu państwach członkowskich z powodzeniem funkcjonują zbliżone rozwiązania do uregulowań zaproponowanych w projektowanej ustawie” – czytamy także w informacji.

Czym są REIT-y?

We wrześniu ub.r. Marcin Obroniecki z Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego Ministerstwa Finansów (MF) poinformował, że spółki rynku wynajmu nieruchomości (SRWN), polskie odpowiedniki struktur typu REIT, będą działały wyłącznie w oparciu o nieruchomości mieszkaniowe.

REIT (ang. Real Estate Investment Trust) to spółka specjalnego przeznaczenia lub fundusz inwestycyjny, którego celem jest kupno, sprzedaż i zarządzanie nieruchomościami. Takie podmioty korzystają z preferencji podatkowych. Ich celem jest umożliwienie inwestorom – przede wszystkim indywidualnym – inwestowanie na rynku nieruchomości komercyjnych w biura, nieruchomości handlowe, magazyny, a w niektórych przypadkach także mieszkania na wynajem. Zwykle wypłacają coroczną dywidendę dla inwestorów w wysokości 80-85% łącznego zysku.

Źródło: ISBnews