Finansowanie mikro-, małych i średnich firm szansą dla sektora bankowego

Finansowanie mikro-, małych i średnich firm szansą dla sektora bankowego
Paweł Szałamacha, Fot. aleBank.pl
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W dobie wychodzenia z kryzysu pandemicznego szczególne znaczenie będzie miało finansowe wsparcie dla small biznesu, który szczególnie ucierpiał w wyniku zaistniałej sytuacji. Tej właśnie problematyce poświęcone jest Forum Finansowania Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw. To pierwsza edycja tego wydarzenia, ale jak zapewniali organizatorzy, z pewnością nie ostatnia.

Magdalena Zmitrowicz, Przewodnicząca Rady Związku Banków Polskich ds. Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorców podkreślała, że z zamyśle Rady jest uczynienie z Forum wydarzenia cyklicznego, które odbywać się będzie rokrocznie.

Polska gospodarka relatywnie odporna na kryzysy

Rozpoczynając obrady, prezes ZBP, Krzysztof Pietraszkiewicz przypomniał, iż polska gospodarka już drugi raz wychodzi z kryzysu z mniejszymi stratami, niż ma to miejsce w przypadku innych, nierzadko znacznie silniejszych krajów.

Pierwszy przypadek to oczywiście spowolnienie lat 2007-2011, kiedy to Polska w znikomym stopniu odczuła skutki globalnej recesji. Także i obecnie sytuacja prezentuje się optymistycznie, o czym wspomniał wicepremier i minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin, przytaczając dane Komisji Europejskiej za ostatnie dwa lata.

Według nich, rok 2020 przyniósł spadek polskiego PKB na poziomie zaledwie 2,7%, czemu towarzyszyło najmniejsze ze wszystkich państw UE bezrobocie, w roku obecnym mamy już do czynienia ze wzrostem na poziomie 4,8%, a za rok mamy wszelkie szanse na przekroczenie bariery 5%.

Nie oznacza to oczywiście, iż nie ma obszarów wymagających szczególnego wsparcia – prezes Pietraszkiewicz przypomniał, że liczni przedsiębiorcy nadal nie mogą podnieść się pod ubiegłorocznym wyhamowaniu, stąd inicjatywa zorganizowania forum wymiany myśli, grupującego wszystkich interesariuszy.

– Jestem przekonany, że wnioski płynące z dzisiejszego spotkania będą mogły być wykorzystane w naszej współpracy i w przygotowywaniu różnych rozwiązań – zadeklarował prezes ZBP.

Także i Magdalena Zmitrowicz określiła spotkanie mianem swoistego okrągłego stołu, wskazując zarazem, że środowisko bankowe jest w pełni otwarte na głos polskiego small biznesu.

Odnosząc się do widocznego wsparcia, jakie sektor finansowy zapewnił gospodarce w okresie kryzysu, zachęciła ona polskie firmy do zapoznania się z aktualną ofertą polskich banków i korzystania z niej.

W przededniu boomu inwestycyjnego

– Jako minister jestem tu po to, by służyć przedsiębiorcom – nadmienił Jarosław Gowin. Zwrócił on uwagę, iż obecne odprężenie nie jest jeszcze momentem wychodzenia z pandemii, a jedynie zamknięciem pewnego etapu, który kosztował firmy całkiem sporo, acz, jak już wspomniano, mniej niż w innych państwach Europy.

Wiceszef rządu przypomniał, że tak bezprecedensowa sytuacja to wyzwanie dla rządu, przedsiębiorców, ale i sektora bankowego, który obok konsekwencji pandemii musi zmagać się z innymi trudnościami, jak choćby perspektywa zapewnienie bufora finansowego na pokrycie kosztów ewentualnych sporów prawnych odnośnie kredytów frankowych.

– W bankach napędza to potrzebę redukcji kosztów, ale i zwiększania efektywności – podkreślił Jarosław Gowin. Przypomniał on też dane NBP, z których wynika, że popyt na kredyt  dla firm w dobie pandemii uległ istotnemu obniżeniu, co wynika głównie z faktu, iż w pierwszej fazie kryzysu firmy zgromadziły znaczące oszczędności, które obecnie służą finansowaniu ich potrzeb.

W procesie finansowania firm banki pełnią nie tylko rolę dostawców pieniądza, ale są weryfikatorem projektów inwestycyjnych

Wicepremier wyraził nadzieję, iż trudności te mają charakter przejściowy, zwłaszcza jeśli wziąć pod uwagę bezprecedensowy plan inwestycyjny, którego podstawą są zarówno nowe polityki unijne, jak i Polski Ład. Tak szybki wzrost motywowany będzie przez takie inicjatywy jak programy unijne w rodzaju Invest EU, który pozwala na wygenerowanie inwestycji o łącznej wartości 372 mld euro w całej Unii.

– Mam nadzieję, że banki przyczynią się do optymalnego wykorzystania tych środków dodał Jarosław Gowin.

Wspomniał on też o efektach współpracy między rządem a ZBP i polską bankowością, do których należy zaliczyć uruchomienie Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Unii Europejskiej.

W samym procesie finansowania banki pełnią nie tylko rolę dostawców pieniądza, ale są weryfikatorem projektów inwestycyjnych, zaznaczył Jarosław Gowin.

Zadeklarował on również podejmowanie licznych działań, by otoczenie regulacyjne i system podatkowy uczynić jak najbardziej przyjaznymi dla sektora MŚP.

Finansowanie MMŚP wielką szansą dla banków

Następnie zabrał głos Paweł Szałamacha, Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego. Podkreślił on, z bankowi centralnemu zależy na tym, by podejmowane przezeń działania za pośrednictwem bankowości komercyjnej wpływały na sferę gospodarki realnej i ożywiały ją.

Finansowanie firm przez banki w Polsce jest na niższym poziomie niż w innych państwach OECD, a to z kolei jest konsekwencja preferencji w zakresie wykorzystywania zasobów własnych w działalności gospodarczej

Następnie reprezentant NBP wymienił szereg działań, podjętych przez tę instytucję w celu ograniczenia niekorzystnych konsekwencji pandemii, dodając, że dzięki nim nie doszło do czarnego scenariusza w postaci credit crunch, czyli reglamentowania dostępu do kredytu przez banki.

Sam spadek akcji kredytowej Paweł Szałamacha tłumaczył obniżeniem się popytu na kredyt, a z drugiej strony hojnym wsparciem ze strony państwa. Dodał on, że w sferze finansowania inwestycji nie odnotowano regresu, który objął kredyty obrotowe.

Przedstawiciel NBP zwrócił jednak uwagę, że finansowanie firm przez banki w Polsce jest na niższym poziomie niż w innych państwach OECD, a to z kolei jest konsekwencja preferencji w zakresie wykorzystywania zasobów własnych w działalności gospodarczej. Dlatego banki musiały nauczyć się zarabiać na innych produktach kredytowych, takich jak choćby finansowanie hipoteczne.

– Tu jest pole do rozwoju – dodał Paweł Szałamacha.

Inauguracyjną sesję Forum podsumował Arkadiusz Lewicki, Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Unii Europejskiej.

Zwrócił on uwagę, iż obecne spotkanie odbywa się w szczególnie znaczącym momencie, kilka dni wcześnie zostały bowiem zatwierdzone przez władze UE kolejne programy, a to oznacza, iż do Polski trafi gigantyczna kwota na finansowanie gospodarki.

Podkreślił on, że sukces zależy nie tylko od samych przedsiębiorców, ale i od przygotowania rynku finansowego na obsługę tak olbrzymich zasobów. Wsparciem w tym niełatwym zadaniu ma być właśnie działalność Krajowego Punktu Kontaktowego.

Źródło: aleBank.pl