Finanse sektora w analizie KNF: Portfele zrzeszeń w analizie Komisji Nadzoru Finansowego

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2009.05.foto.21.a.200xW 2008 r. wynik finansowy netto banków spółdzielczych był o 232,1 mln zł (o 34,0 proc.) wyższy niż w 2007 r. Koszty działania pochłonęły 61,3 proc. wyniku działalności bankowej, a koszty operacyjne 66,2 proc., tj. o 10,7 pkt proc. więcej niż w całym sektorze - wynika z analizy KNF.

Spośród 579 banków spółdzielczych prowadzących działalność 82 BS-y w grudniu 2008 r. nie posiadały funduszy własnych w wysokości co najmniej 1 mln euro. Główną przyczyną zaistniałej sytuacji był znaczny wzrost kursu euro. Postępowaniem naprawczym objętych było 14 banków, jednak tylko jeden z nich (zadłużony na kwotę 5,6 mln zł), korzystał z pożyczki z funduszu pomocowego BFG. Pożyczki BFG z funduszu restrukturyzacji miały w swoich portfelach 44 banki (o 13 mniej niż na koniec 2007 r.), z tego: 30 zaciągnęło je na rekompensatę kosztów połączeń i przedsięwzięcia modernizacyjne, 4 na zakup akcji banku zrzeszającego oraz 10 na oba wymienione cele. Saldo zobowiązań banków wobec BFG na 31 grudnia 2008 r. wyniosło 85,5 mln zł (o 4,9 mln zł więcej niż w końcu 2007 r.).

Udziały w sektorze

W ciągu roku liczba placówek BS-ów wzrosła o 4,6 proc., a liczba zatrudnionych o 3,9 proc. Na koniec 2008 r. banki te posiadały 28,6 proc. placówek sektora bankowego, a liczba zatrudnionych w nich osób stanowiła 17,2 proc. ogólnego zatrudnienia w sektorze, tj. o 0,8 pkt proc. mniej niż rok wcześniej. Wzrost zarówno liczby osób pracujących w BS-ach, jak i liczby posiadanych przez nie placówek był wolniejszy niż w całym sektorze. Banki prowadziły 6,8 mln rachunków depozytowych, ich udział w systemie zmniejszył się w ciągu 2 lat z 15,0 proc. do 11,6 proc.

BS-y rozwijały się wolniej niż pozostałe banki. Aktywa stanowiły 5,4 proc. sumy bilansowej sektora, co oznacza spadek o 0,8 pkt proc., mimo wzrostu wartości o 15,5 proc. Udział depozytów sektora niefinansowego zmniejszył się o 0,4 pkt proc., przy czym udział oszczędności gospodarstw domowych spadł o 1,2 pkt proc., w tym: osób prywatnych o 0,9 pkt proc., przedsiębiorców indywidualnych o 0,5 pkt proc., natomiast udział środków zdeponowanych przez rolników wzrósł o 0,9 pkt proc. Wartość depozytów sektora niefinansowego w 2008 r. zwiększyła się o 13,1 proc.

Kredyty dla podmiotów niefinansowych stanowiły w systemie 5,5 proc., w tym: 6,9 proc. dla gospodarstw domowych i 3,1 proc. dla przedsiębiorstw. Ich udział w sektorze bankowym w stosunku do grudnia 2007 r. zmniejszył się o 1,1 pkt proc. Główną przyczyną był znaczny spadek udziału kredytów udzielonych gospodarstwom domowym z 8,9 proc. w grudniu 2007 r. do 6,9 proc. na koniec ubiegłego roku, zaś udział zadłużenia przedsiębiorstw zmniejszył się o 0,2 pkt proc.

Banki spółdzielcze wypracowały 6,3 proc. wyniku finansowego brutto oraz 6,2 proc. wyniku netto sektora. Wynik finansowy brutto na koniec grudnia 2008 r. był o 34,1 proc. większy niż rok wcześniej, a wynik netto o 34 proc. Udział w wyniku brutto i netto systemu wzrósł o 0,6 pkt proc.

Struktura aktywów

W stosunku do grudnia 2007 r. aktywa BS-ów wzrosły o 7,6 mld zł (o 15,5 proc.) i wyniosły 56 527,2 mln zł. Aktywa niższe od 100 mln zł miało 68,9 proc. banków (76,8,0 proc. w grudniu 2007 r.). Ich udział w aktywach sektora wynosił 36,0 proc. Pozostałe banki dysponowały 64,0 proc. aktywów sektora spółdzielczego.

Zadłużenie przedsiębiorstw wzrosło o 22,8 proc., a gospodarstw domowych o 13,1 proc. Kredyty dla przedsiębiorstw stanowiły 21,2 proc. portfela kredytowego (o 1,4 pkt proc. więcej niż w grudniu 2007 r.), a kredyty dla gospodarstw domowych 78,2 proc. (o 1,4 pkt proc. mniej niż w grudniu 2007 r.).

Po czterech kwartałach ub.r. kredyty na inwestycje wzrosły o 9,0 proc. Stanowiły one 22,6 proc. przyrostu całego portfela. Kredyty inwestycyjne dla gospodarstw domowych wzrosły o 8,0 proc. (16,1 proc. przyrostu), a dla rolników o 6,3 proc., (9,8 proc. przyrostu portfela). Niższe oprocentowanie należności od rolników spowodowane jest tym, ż...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI