Edukacja: Sektorowy Program Edukacji Ekonomicznej „Bankowcy dla Edukacji”

Edukacja: Sektorowy Program Edukacji Ekonomicznej „Bankowcy dla Edukacji”
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Nowa rzeczywistość wymaga realnych działań na rzecz potwierdzenia odpowiedzialnego i transparentnego prowadzenia biznesu bankowego. Jednocześnie tworzy to potrzebę ewoluowania filozofii zarządzania w bankach i przejścia od myślenia, że „konkurencyjność zależy wyłącznie od naszych samodzielnych działań” do przekonania, że współpraca może przynieść korzyści zaangażowanym partnerom i jest kluczem do sukcesu.

Niezmiernie ważnym efektem działań Warszawskiego Instytutu Bankowości w ramach programu edukacyjnego jest pokazywanie instytucji finansowych jako odpowiedzialnych społecznie i uczestniczących w budowaniu nowoczesnego społeczeństwa. Priorytetowymi działaniami na najbliższe lata mają być m.in.:

 • upowszechnianie wiedzy ekonomicznej obywateli,
 • podejmowanie działań na rzecz eliminacji zjawiska wykluczenia finansowego niektórych grup społecznych,
 • podejmowanie działania na rzecz podnoszenia poziomu kwalifikacji zawodowych kadr bankowych poprzez m.in. upowszechnianie Systemu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej jako wyznacznika jakości kadr banków, wspierającego politykę kadrowo-szkoleniową tych instytucji.

Edukacja ekonomiczna jest niezwykle ważna na każdym etapie życia. W zależności od wieku nasze potrzeby są różne i wymagają zróżnicowanej wiedzy i umiejętności. Realizacja programów edukacyjnych jest zadaniem mierzonym w perspektywie co najmniej kilkuletniej. Dlatego też wspomniany wyżej program edukacyjnym przedstawiony został, w czerwcu 2016 r., w horyzoncie trzyletnim, który jest minimalnym okresem skutecznego budowania relacji z instytucjami i środowiskiem edukacyjnym. Jest to tym bardziej ważne, że Polska to jedno z dwóch państw europejskich nieposiadających narodowej strategii edukacji ekonomicznej, która to strategia powinna budować trwałe, systematyczne i powszechne działania ukierunkowane na podnoszenie wiedzy i umiejętności obywateli w zakresie funkcjonowania w nowoczesnej gospodarce i podejmowania trafnych decyzji finansowych. Skuteczne budowanie posunięć edukacyjnych wymaga, poza działaniami bezpośrednio skierowanymi do odbiorców, również aktywnego współdziałania z wieloma instytucjami publicznymi odpowiedzialnymi za edukację. Wśród instytucji, z którymi planowane jest rozwijanie dotychczasowej współpracy nie może również zabraknąć samorządów, które – jako jednostki założycielskie polskich szkół – mają istotny wpływ na ich codzienne funkcjonowanie.

Najważniejsze cele programu edukacyjnego:

 • poprawa poziomu wiedzy ekonomiczno-finansowej w społeczeństwie we wszystkich grupach wiekowych,
 • przygotowanie racjonalnego i świadomego użytkownika produktów finansowych,
 • wspieranie kształcenia przyszłych i aktualnych pracowników sektora finansowego,
 • budowanie pozytywnego wizerunku sektora finansowego jako nowoczesnego, profesjonalnego i odpowiedzialnego społecznie oraz aktywnie uczestniczącego w budowaniu nowoczesnej gospodarki.

Główne założenia:

 • wyróżnikiem programu ma być jego realizacja przy szerokiej współpracy wszystkich instytucji sektora finansowego – zarówno poprzez finansowanie, udział wolontariuszy, jak i promowanie idei,
 • bezpośrednie działania edukacyjne kierowane do zorganizowanych grup skupiających się głównie wokół instytucji lub inicjatyw edukacyjnych, w tym w szczególności: szkół, uczelni, instytucji szkolących pracowników sektora finansowego, uniwersytetów trzeciego wieku,
 • budowanie wyodrębnionych projektów edukacyjnych skierowanych do poszczególnych grup,
 • szeroki rozwój wolontariatu pracowniczego w zakresie edukacji w sektorze finansowym połączony z zaangażowaniem byłych pracowników sektora oraz przedstawicieli środowiska akademickiego (studenci i pracownicy naukowi) w formie wolontariatu akademickiego,
 • rozwój programów szkoleniowych dla pracowników sektora finansowego.

Program w liczbach

W ciągu najbliższych 3 lat, w ramach realizacji programu jego twórcy zamierzają:

 • dotrzeć z ideą programu do ponad 26 000 instytucji edukacyjnych (szkół, uczelni, instytucji sektora finansowego oraz instytucji publicznych) oraz ponad trzech milionów uczniów, studentów i pracowników sektora,
 • przeprowadzić ponad 9000 lekcji i wykładów dla ponad 240 000 uczniów, studentów i słuchaczy uniwersytetów trzeciego wieku,
 • zorganizować lub uczestniczyć w ponad 850 konferencjach, seminariach lub strefach edukacyjnych związanych z tematyką programu, w których udział weźmie ponad 90 000 uczestników,
 • przeszkolić ponad 2000 wolontariuszy wspierających program (pracownicy sektora finansowego – obecni i emeryci, studenci i pracownicy uczelni oraz słuchacze uniwersytetów trzeciego wieku),
 • zorganizować kilkanaście konkursów wiedzy ekonomicznej dla ponad 30 000 uczestników,
 • wesprzeć szkolenie lub doszkalanie ponad 30 000 pracowników sektora bankowego,
 • przygotować kilka rodzajów gier planszowych i dostarczyć je, głównie do szkół, w łącznym nakładzie ponad 30 000 sztuk,
 • współpracować z ponad 80 mediami akademickimi, które opublikują co najmniej 1200 materiałów związanych z tematyką programu.

Najważniejsze elementy realizacji programu „Bankowcy dla Edukacji”:

 • Współpraca z instytucjami publicznymi, samorządami i organizacjami pozarządowymi:
  • nawiązanie współpracy z kilkudziesięcioma organizacjami pozarządowymi zajmującymi się edukacją ekonomiczną, w tym zainicjowanie powstania Porozumienia ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI