EBC: stopy procentowe bez zmian, zakończenie programu PEPP w marcu

EBC: stopy procentowe bez zmian, zakończenie programu PEPP w marcu
Fot. stock.adobe.com/Tobias Arhelger
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Rada Prezesów EBC pozostawiła bez zmian podstawowe stopy procentowe - podano w komunikacie po posiedzeniu banku. EBC podtrzymał zwiększenie skupu aktywów w ramach APP, zakończenie programu PEPP w marcu i politykę reinwestycji w ramach PEPP.

„Stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących oraz stopy kredytu w banku centralnym i depozytu w banku centralnym pozostaną na niezmienionym poziomie, odpowiednio: 0,00 proc., 0,25 proc. oraz -0,50 proc.” – napisano w komunikacie.

„Żeby wesprzeć swój symetryczny 2-procentowy cel inflacyjny i zgodnie ze strategią polityki pieniężnej, Rada Prezesów przewiduje, że podstawowe stopy procentowe EBC pozostaną na obecnym lub niższym poziomie, aż Rada stwierdzi, że inflacja osiąga 2 proc. znacznie przed końcem horyzontu projekcji i pozostaje na tym poziomie przez pozostałą część horyzontu projekcji, oraz oceni dotychczasowy postęp inflacji bazowej jako wystarczający, żeby uznać go za spójny ze stabilizacją inflacji na poziomie 2 proc. w średnim okresie. Może to również oznaczać, że będzie przejściowy okres, podczas którego inflacja znajdzie się umiarkowanie powyżej celu” – dodano.

Zakończenie programu PEPP

Bank potwierdził zakończenie zakupów netto aktywów w ramach nadzwyczajnego programu zakupów w czasie pandemii (PEPP) w marcu.

„Rada Prezesów w pierwszym kwartale 2022 prowadzi zakupy netto aktywów w ramach programu PEPP w niższym tempie niż w poprzednim kwartale. (…) Rada Prezesów zamierza reinwestować spłaty kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych nabytych w ramach programu PEPP co najmniej do końca 2024. W każdym razie wygaszanie w przyszłości portfela PEPP będzie się odbywać w sposób kontrolowany, żeby nie zaburzać odpowiedniego nastawienia polityki pieniężnej” – podano w komunikacie.

„W szczególności w razie ponownej fragmentacji rynku w związku z pandemią, reinwestycje w ramach programu PEPP będzie można w dowolnym momencie elastycznie dostosować, jeśli chodzi o czas, klasy aktywów i jurysdykcje. Może to obejmować skup obligacji wyemitowanych przez Republikę Grecką ponad ramy prolongowanych wykupów, żeby zapobiec przerwie w skupie w tej jurysdykcji, co mogłoby zakłócić transmisję polityki pieniężnej do gospodarki greckiej, w czasie gdy ta gospodarka nadal podnosi się po załamaniu spowodowanym pandemią. Zakupy netto w ramach programu PEPP będzie można wznowić, jeżeli okaże się to konieczne, żeby przeciwdziałać negatywnemu wpływowi szoków związanych z pandemią” – dodano.

EBC potwierdził politykę zwiększenia skupu aktywów w ramach APP

EBC potwierdził politykę zwiększenia skupu aktywów w ramach APP.

„W drugim kwartale 2022 miesięczna kwota zakupów netto w ramach programu APP będzie wynosić 40 mld euro, a w trzecim kwartale 30 mld euro. Począwszy od października Rada Prezesów będzie prowadzić zakupy netto aktywów w ramach programu APP na kwotę 20 mld euro miesięcznie tak długo, jak będzie to konieczne do wzmocnienia łagodzącego oddziaływania podstawowych stóp procentowych EBC. Rada przewiduje, że zakupy netto zakończą się krótko przed tym, jak zacznie podnosić te stopy – podano w komunikacie.

„Rada Prezesów zamierza także nadal reinwestować w całości spłaty kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych nabytych w ramach programu APP jeszcze przez dłuższy czas po tym, jak zacznie podnosić podstawowe stopy procentowe EBC, i w każdym razie tak długo, jak będzie to konieczne do utrzymania korzystnych warunków płynnościowych i zdecydowanie łagodnej polityki pieniężnej” – dodano.

Czytaj także: EBC: stopy procentowe bez zmian; umiarkowany wzrost inflacji przejściowy >>>

Europejski Bank Centralny potwierdził politykę r ramach ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących (TLTRO III).

„Zgodnie z zapowiedziami Rada oczekuje, że specjalne warunki mające zastosowanie do TLTRO III przestaną obowiązywać w czerwcu bieżącego roku. Oceni także odpowiednią kalibrację dwupoziomowego systemu oprocentowania rezerw, tak żeby polityka ujemnych stóp procentowych nie ograniczała zdolności banków do pełnienia funkcji pośrednika finansowego w sytuacji znacznego nadmiaru płynności” – podano w oświadczeniu.

„Rada Prezesów będzie nadal monitorować warunki finansowania banków i pilnować, żeby upływanie terminów zapadalności operacji z trzeciej serii ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących (TLTRO III) nie zakłócało płynnej transmisji polityki pieniężnej. Jednocześnie Rada Prezesów będzie regularnie oceniać, jak ukierunkowane operacje pożyczkowe przyczyniają się do nastawienia polityki pieniężnej” – dodano.

Presja inflacyjna powinna obniżyć się w ciągu 2022 r.

Presja inflacyjna powinna obniżyć się w ciągu 2022 r. – powiedziała prezes EBC Christine Lagarde na konferencji po posiedzeniu EBC.

„Oczekuje się, że inflacja utrzyma się na podwyższonym poziomie dłużej niż oczekiwano, ale obniży się w ciągu trwania tego roku” – powiedziała Lagarde.

W bilansie ryzyka dla perspektyw inflacji przeważają czynniki wzrostowe

W bilansie ryzyka dla perspektyw inflacji przeważają czynniki wzrostowe – powiedziała także prezes EBC.

„W porównaniu z naszymi prognozami z grudnia, bilans czynników ryzyka dla perspektyw inflacji jest skierowany w kierunku przewagi czynników wzrostowych, szczególnie w najbliższym okresie. Jeśli presja cenowa przełoży się na wyższe niż oczekiwano podwyżki płac lub gospodarka szybciej powróci do pełnej sprawności, inflacja może okazać się wyższa” – powiedziała Lagarde.

„W Radzie Prezesów była jednomyślna zgoda co do zagrożeń ze strony podwyższonej inflacji. Na posiedzeniu odbyliśmy pogłębioną dyskusję nt. inflacji i jej wpływu na długoterminowe oczekiwania inflacyjne, która będzie kontynuowana na marcowym posiedzeniu, po którym zostaną opublikowane kwartalne projekcje makro” – dodała. 

Źródło: PAP BIZNES