EBC: stopy procentowe bez zmian, prognoza dynamiki PKB strefy euro na 2021 rok w górę

EBC: stopy procentowe bez zmian, prognoza dynamiki PKB strefy euro na 2021 rok w górę
Fot. stock.adobe.com/Funtap
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Europejski Bank Centralny (EBC) utrzymał stopy procentowe na dotychczasowych poziomach, poinformował bank. Stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących oraz stopy kredytu w banku centralnym i depozytu w banku centralnym pozostały na niezmienionym poziomie, odpowiednio: 0%, 0,25% oraz -0,5%.

Analitycy oczekiwali pozostawienia stóp procentowych bez zmian.

„Rada Prezesów oczekuje, że podstawowe stopy procentowe EBC pozostaną na obecnym lub niższym poziomie, dopóki Rada nie stwierdzi, że perspektywy inflacji w horyzoncie czasowym jej projekcji zdecydowanie zbliżają się do poziomu, który jest wystarczająco blisko, ale poniżej 2%, oraz że zbliżenie to konsekwentnie odzwierciedla się w dynamice inflacji bazowej” – czytamy w komunikacie.

Czytaj także: „EBC musi przeciwdziałać nadmiernemu zacieśnieniu warunków finansowych” >>>

Rada Prezesów będzie w dalszym ciągu prowadzić zakupy netto aktywów w ramach nadzwyczajnego programu zakupów w czasie pandemii (PEPP), na który przeznaczyła łączną pulę 1 850 mld euro, co najmniej do końca marca 2022 roku, a w każdym razie dopóki nie uzna, że kryzysowa faza pandemii dobiegła końca. Na podstawie wspólnej oceny warunków finansowania i perspektyw inflacji Rada Prezesów oczekuje, że przez następny kwartał zakupy w ramach programu PEPP będą prowadzone w znacznie szybszym tempie niż w pierwszych miesiącach bieżącego roku, podano także.

Skup będzie prowadzony elastycznie

Skup będzie prowadzony elastycznie, odpowiednio do sytuacji na rynku oraz tak, żeby uniknąć zacieśnienia się warunków finansowania w stopniu niespójnym z przeciwdziałaniem spadkowemu oddziaływaniu pandemii na prognozowaną ścieżkę inflacji, podkreślono w komunikacie.

„Jeżeli w horyzoncie czasowym zakupów netto w ramach programu PEPP uda się utrzymać korzystne warunki finansowania przy poziomie zakupów niższym od przewidzianej puli środków, nie trzeba będzie tej puli wykorzystywać w całości. Z drugiej strony, będzie też możliwa jej rekalibracja, jeżeli okaże się to potrzebne do utrzymania korzystnych warunków finansowania, żeby przeciwdziałać negatywnemu wpływowi szoku spowodowanego pandemią na ścieżkę inflacji” – czytamy dalej. 

Czytaj także: EBC: założenie szybkiego odbicia gospodarczego w II kw. może być zbyt optymistyczne >>>

Rada Prezesów będzie w dalszym ciągu reinwestować spłaty kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych nabytych w ramach programu PEPP co najmniej do końca 2023 roku, podano również.

Nadal będą prowadzone zakupy netto w ramach programu skupu aktywów (APP) na kwotę 20 mld euro miesięcznie.

„Wreszcie, Rada Prezesów będzie w dalszym ciągu dostarczać znaczną ilość płynności poprzez operacje refinansujące. W szczególności trzecia seria ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących (TLTRO III) w dalszym ciągu jest dla banków atrakcyjnym źródłem finansowania, wspierającym akcję kredytową na rzecz przedsiębiorstw i gospodarstw domowych” – podano w komunikacie. 

EBC zrewidował w górę prognozę dynamiki PKB w eurolandzie na 2021 r. i w dół na 2022 r.

EBC zrewidował także w górę prognozy dynamiki PKB na 2021 r. do +4 proc., na 2022 r. w dół do +4,2 proc., a na 2023 pozostawił bez zmian na poziomie 2,1 proc. EBC zrewidował w górę prognozy inflacji na 2021 r. do 1,5 proc., na 2022 r. w dół do 1,2 proc., a w 2023 r. pozostawił bez zmian na poziomie 1,4 proc.

W tabeli poniżej pełne prognozy EBC (w proc. rdr).

prognozy z:marzec’21  |grudzień’20   
prognozy na:202120222023|2020202120222023
Realny PKB44,12,1|-8,73,94,22,1
Inflacja HICP1,51,21,4|0,311,31,4

Pełne projekcje makro, w tym bazowy HICP oraz ich założenia zostaną opublikowane o godz. 15.30.

Ceny konsumpcyjne w strefie euro wzrosły o 0,9 proc. w lutym w ujęciu rdr, po wzroście 0,9 proc. w styczniu – podał w komunikacie Eurostat, biuro statystyczne Unii Europejskiej, w I wyliczeniu. Na rynku szacowano wzrost o 0,9 proc.

CPI bazowy rdr wzrósł w lutym o 1,1 proc., po wzroście w styczniu o 1,4 proc. Tu szacowano +1,1 proc.

Lagarde: PKB w strefie euro prawdopodobnie skurczy się w I kw. 2021 r.

PKB w strefie euro prawdopodobnie skurczy się w I kw. 2021 r. – powiedziała prezes EBC Christine Lagarde na konferencji po posiedzeniu EBC.

„Napływające dane gospodarcze, ankiety i wskaźniki o wysokiej częstotliwości wskazują na utrzymującą się słabość gospodarczą w pierwszym kwartale 2021 r., wynikającą z utrzymywania się pandemii i związanych z nią restrykcji. W rezultacie realny PKB prawdopodobnie ponownie spadnie w pierwszym kwartale roku” – powiedziała Lagarde.

Lagarde: zwiększymy tempo skupu aktywów, by zapobiec zaostrzeniu warunków finansowych

Tempo zakupów aktywów w ramach programu PEPP zostanie zwiększone w nadchodzącym kwartale, by zapobiec zaostrzeniu warunków finansowych na rynku – powiedziała prezes EBC.

„Jeśli wzrost rentowności będzie znaczny i trwały, pozostawiony bez kontroli, może to przełożyć się na przedwczesne zaostrzenie warunków finansowania dla wszystkich sektorów gospodarki. Jest to niepożądane w czasie, gdy utrzymanie korzystnych warunków finansowania jest nadal konieczne, aby zmniejszyć niepewność i zwiększyć zaufanie, wspierając w ten sposób działalność gospodarczą i chroniąc średniookresową stabilność cen” – powiedziała Lagarde.

Będziemy kupować elastycznie w zależności od warunków rynkowych i z myślą o zapobieganiu zaostrzania warunków finansowania.

Prezes EBC zaznaczyła, że te decyzje nie oznaczają rozpoczęcia kontroli krzywej rentowności. W komunikacie po posiedzeniu EBC podano, że „przez następny kwartał zakupy w ramach programu PEPP będą prowadzone w znacznie szybszym tempie niż w pierwszych miesiącach bieżącego roku”.

Lagarde podkreśliła, że inflacja wzrosła w ostatnich miesiącach głównie z powodu pewnych czynników przejściowych oraz wzrostu cen energii.

„Biorąc pod uwagę bieżące ceny kontraktów terminowych na ropę, inflacja zasadnicza prawdopodobnie wzrośnie w nadchodzących miesiącach, ale oczekuje się pewnej zmienności w ciągu całego roku, odzwierciedlającej zmieniającą się dynamikę czynników obecnie podnoszących inflację. Można oczekiwać, że czynniki te znikną na początku przyszłego roku. Oczekuje się, że zasadnicza presja cenowa nieco wzrośnie w tym roku ze względu na obecne ograniczenia podaży i ożywienie popytu krajowego, chociaż oczekuje się, że presja pozostanie ogólnie ograniczona, odzwierciedlając również niską presję płacową i aprecjację euro w przeszłości” – powiedziała prezes EBC.

„Inflacja w strefie euro wzrosła gwałtownie do 0,9 proc. rdr w styczniu i lutym 2021 roku, w porównaniu z -0,3 proc. rdr w grudniu. Wzrost inflacji zasadniczej odzwierciedla szereg charakterystycznych czynników, takich jak zakończenie tymczasowej obniżki stawki VAT w Niemczech, opóźnione okresy sprzedaży detalicznej w niektórych krajach strefy euro oraz wpływ silniejszych niż zwykle zmian wag HICP na 2021 r., jak wzrost cen energii” – dodała.

Perspektywy inflacji

Prezes EBC wskazała, że w najnowszych prognozach średniookresowe perspektywy inflacji pozostają zasadniczo niezmienione w stosunku do prognoz z grudnia 2020 r.

„Po wygaśnięciu skutków pandemii, przezwyciężenie wysokiego poziomu zastoju w gospodarce, wspierane przez akomodacyjną polityką fiskalną i monetarną, przyczynią się do stopniowego wzrostu inflacji w średnim okresie. Badania ankietowe i rynkowe wskaźniki długoterminowych oczekiwań inflacyjnych pozostają na niskim poziomie, chociaż wskaźniki rynkowe nadal stopniowo rosną” – powiedziała przewodnicząca Rady Prezesów.

Lagarde wskazywała, że nadal istnieje niepewność dotycząca krótkoterminowych perspektyw gospodarczych, ale w 2021 r. należy spodziewać się ożywienia gospodarczego w strefie euro.

„Bilans ryzyk związany z perspektywami wzrostu w strefie euro w średnim okresie stał się bardziej zrównoważony, chociaż w najbliższym czasie utrzymują się ryzyka dla perspektyw. Z jednej strony mamy lepsze perspektywy dla globalnego popytu, wzmocnione przez znaczny bodziec fiskalny oraz postęp w kampaniach szczepień. Z drugiej strony trwająca pandemia, w tym rozprzestrzenianie się mutacji wirusa i jej konsekwencje dla warunków ekonomicznych i finansowych, nadal są źródłem ryzyka pogorszenia koniunktury” – powiedziała Lagarde.

„Trwające kampanie szczepień, wraz ze stopniowym złagodzeniem restrykcji – z wyjątkiem jakichkolwiek dalszych niekorzystnych wydarzeń związanych z pandemią – stanowią podstawę do oczekiwania zdecydowanego ożywienia aktywności gospodarczej w 2021 r. W średnim okresie ożywienie gospodarki strefy euro powinno być wspierane przez korzystne warunki finansowania, ekspansywny kurs polityki budżetowej i ożywienie popytu w miarę stopniowego znoszenia restrykcji” – dodała.

Przewodnicząca Rady Prezesów oceniła, że zanim nastąpi odbicie, gospodarka strefy euro skurczy się w I kw. 2021 r.

„Napływające dane gospodarcze, ankiety i wskaźniki o wysokiej częstotliwości wskazują na utrzymującą się słabość gospodarczą w I kw. 2021 r., wynikającą z utrzymywania się pandemii i związanych z nią restrykcji. W rezultacie realny PKB prawdopodobnie ponownie spadnie w pierwszym kwartale roku” – powiedziała Lagarde.

„Rozwój gospodarczy jest nadal nierównomierny w poszczególnych krajach i sektorach, przy czym sektor usług jest bardziej dotknięty ograniczeniami dotyczącymi interakcji społecznych i mobilności, niż sektor przemysłowy, który szybciej się odbudowuje. Chociaż środki polityki fiskalnej wspierają gospodarstwa domowe i firmy, konsumenci zachowują ostrożność w świetle pandemii i jej wpływu na zatrudnienie i zarobki. Ponadto słabsze bilanse przedsiębiorstw i podwyższona niepewność co do perspektyw gospodarczych nadal wpływa na inwestycje przedsiębiorstw” – dodała.

Lagarde powtórzyła zapewnienie o możliwości dostosowania wszystkich instrumentów polityki pieniężnej w razie konieczności.

„Utrzymanie korzystnych warunków finansowania w okresie pandemii dla wszystkich sektorów gospodarki ma nadal zasadnicze znaczenie dla wspierania działalności gospodarczej i ochrony średniookresowej stabilności cen. Będziemy także nadal obserwować zmiany kursu walutowego pod kątem ich możliwych konsekwencji dla średniookresowych perspektyw inflacji. Jesteśmy gotowi odpowiednio dostosować wszystkie nasze instrumenty, aby zapewnić trwałą konwergencję inflacji w kierunku naszego celu, zgodnie z naszym zobowiązaniem do symetrii” – powiedziała.

Źródło: ISBnews